Rynek obligacji

O nas

Obligacja to umowa zawierana pomiędzy pożyczającym pieniądze (emitentem) i udzielającym kredytu (obligatariusz). Nabycie obligacji w istocie oznacza udzielenie pożyczki emitentowi obligacji. W przypadku obligacji rządowych (skarbowych) emitent, czyli rząd danego kraju, pożyczka pieniądze na pokrycie kosztów własnego funkcjonowania. Obligacja zawiera informację o wysokości i terminach wypłat należnych odsetek (kuponów) oraz o terminie wykupu obligacji po jej wartości nominalnej. Termin ten nazywa się datą zapadalności obligacji. Obligacje należą do odrębnej klasy papierów wartościowych i charakteryzują się niższym poziomem ryzyka niż akcje.

Stopa zwrotu z obligacji jest znana w momencie zawarcia kontraktu, co czyni te je instrumentami o niskim ryzyku, przy czym ryzyko charakteryzujące obligacje jest ściśle związane z ratingiem kredytowym (ryzykiem kredytowym) emitenta. Jeśli wysokość wypłacanego kuponu jest wyższa niż wartość stóp procentowych, takie obligacje stają się atrakcyjne i w związku z tym wzrasta popyt na nie, co w efekcie zwiększa ich cenę. Jeśli natomiast wysokość kuponu jest niższa niż stopy procentowe, ich cena maleje - oznacza to, że obligacje są odwrotnie skorelowane z wysokością stóp procentowych.
Ameryki
Europa
Azja
Amerykańskie Obligacje Rządowe 10l
 
   
Amerykańskie Obligacje Rządowe 5l
 
   
Amerykańskie Obligacje Rządowe 2l
 
   
Ishares 1-3 Year Treasury Bond ETF
 
   
Shares 0-5 YEAR High Yield Corporate Bond ETF
 
   
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) UN
 
   
Niemieckie Obligacje 10-letnie
 
   
HIszpańskie Obligacje Rządowe 10L
 
   
Francuskie Obligacje 10-letnie
 
   
Włoskie Obligacje Rządowe 10l
 
   
Brytyjskie Obligacje Rządowe 10L
 
   
Euro Bund
 
   
Chińskie Obligacje Rządowe 10L
 
   
Indyjskie Obligacje Rządowe 10l
 
   
Japońskie Obligacje Rządowe 10l
 
   
Koreańskie Obligacje Rządowe 10L
 
   
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Indonezja
 
   
Malezyjskie obligacje rządowe 10-letnie