Rynek obligacji

O nas

Obligacja to umowa zawierana pomiędzy pożyczającym pieniądze (emitentem) i udzielającym kredytu (obligatariusz). Nabycie obligacji w istocie oznacza udzielenie pożyczki emitentowi obligacji. W przypadku obligacji rządowych (skarbowych) emitent, czyli rząd danego kraju, pożyczka pieniądze na pokrycie kosztów własnego funkcjonowania. Obligacja zawiera informację o wysokości i terminach wypłat należnych odsetek (kuponów) oraz o terminie wykupu obligacji po jej wartości nominalnej. Termin ten nazywa się datą zapadalności obligacji. Obligacje należą do odrębnej klasy papierów wartościowych i charakteryzują się niższym poziomem ryzyka niż akcje.

Stopa zwrotu z obligacji jest znana w momencie zawarcia kontraktu, co czyni te je instrumentami o niskim ryzyku, przy czym ryzyko charakteryzujące obligacje jest ściśle związane z ratingiem kredytowym (ryzykiem kredytowym) emitenta. Jeśli wysokość wypłacanego kuponu jest wyższa niż wartość stóp procentowych, takie obligacje stają się atrakcyjne i w związku z tym wzrasta popyt na nie, co w efekcie zwiększa ich cenę. Jeśli natomiast wysokość kuponu jest niższa niż stopy procentowe, ich cena maleje - oznacza to, że obligacje są odwrotnie skorelowane z wysokością stóp procentowych.
Ameryki
Europa
Azja
Amerykańskie Obligacje Rządowe 10l
 
   
Amerykańskie Obligacje Rządowe 5l
 
   
Amerykańskie Obligacje Rządowe 2l
 
   
Ishares 1-3 Year Treasury Bond ETF
 
   
Shares 0-5 YEAR High Yield Corporate Bond ETF
 
   
VANGUARD US AGG BOND INDEX ETF CAD
 
   
Niemieckie Obligacje 10-letnie
 
   
HIszpańskie Obligacje Rządowe 10L
 
   
Francuskie Obligacje 10-letnie
 
   
Włoskie Obligacje Rządowe 10l
 
   
Brytyjskie Obligacje Rządowe 10L
 
   
Euro 10 Year Government Bonds Yield
 
   
Chińskie Obligacje Rządowe 10L
 
   
Indyjskie Obligacje Rządowe 10l
 
   
Japońskie Obligacje Rządowe 10l
 
   
Koreańskie Obligacje Rządowe 10L
 
   
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Indonezja
 
   
Malezyjskie obligacje rządowe 10-letnie