Warunki korzystania z usługi, polityka oraz wyłączenie odpowiedzialności (disclaimer)

Korzystając z naszej strony internetowej pod adresem www.tradingview.com (i wszystkich witryn powiązanych) lub usług ("TradingView"), zgadzasz się na następujące warunki korzystania z usług ("Warunki Użytkowania"). Jeśli się nie zgadzasz, nie używaj TradingView. TradingView jest własnością TradingView Inc. ("nas", "my" lub "nasz").

 1. Zmiany w treści warunków korzystania z usługi.
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie. Jeśli w dalszym ciągu korzystasz z TradingView po ogłoszeniu przez nas zmian odnośnie treści niniejszych Warunków korzystania z usługi oznacza to, że akceptujesz treść nowych warunków.
 2. Zmiany na platformie TradingView
  Możemy usunąć lub zmienić dowolną usługę lub funkcjonalność TradingView bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku nie gwarantujemy wstecznej kompatybilności naszych usług i interfejsu programowania aplikacji (API).
 3. Prawa własności odnośnie informacji; Licencja TradingView; Redystrybucja danych
  O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa, tytuły i udziały w TradingView oraz wszelkie informacje udostępniane za pośrednictwem TradingView lub naszych usług we wszystkich językach, formatach i mediach na całym świecie, w tym wszystkie prawa autorskie i znaki towarowe w nich zawarte, są wyłączną własnością TradingView, naszych partnerów lub naszych Dostawców Danych (zgodnie z definicją w sekcji 6 (wyłączenie odpowiedzialności dotyczące treści) poniżej).
  Wszelkie prawa, tytuły i udziały w jakichkolwiek danych i/lub innych informacjach dostarczanych przez Interactive Data (IDCO) oraz wszystkie takie dane/informacje udostępnione przez Interactive Data (IDCO) za pośrednictwem TradingView lub naszych usług we wszystkich językach, formatach i mediach na całym świecie, w tym wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe w nich zawarte, są własnością Interactive Data (IDCO), naszych partnerów lub naszych Dostawców Danych (w stosownych przypadkach).
  Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie wolno używać żadnych narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych z treści TradingView zarówno w całości, jak i w części, udzielać sublicencji, scedować, przekazywać, sprzedawać, pożyczać lub w inny sposób udzielać sublicencji na dowolne treści TradingView lub rozpowszechniać jej zawartości za opłatą. Nie wolno omijać mechanizmów wbudowanych w treści TradingView, które uniemożliwiają nieautoryzowane kopiowanie lub dystrybucję treści TradingView. Więcej informacji dotyczących kwestii reklamowych oraz współpracy z TradingView można znaleźć na stronie Kontakt.
  Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w poprzednim akapicie, zgadzasz się nie sprzedawać żadnych usług lub materiałów w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody TradingView i/lub Dostawców Danych. Ponadto, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody TradingView i odpowiednich Dostawców Danych, nie wolno tworzyć kopii jakiegokolwiek oprogramowania lub dokumentacji, elektronicznie lub w inny sposób, w tym między innymi podczas tłumaczenia, dekompilacji, deasemblacji lub tworzenia prac pochodnych.

  Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez dodatkową umowę, nie zezwalamy na komercyjne wykorzystanie jakichkolwiek naszych usług lub interfejsów API. Nie udzielamy żadnych gwarancji i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za usługi lub oprogramowanie podmiotów trzecich. Więcej informacji można znaleźć poniżej w sekcji 19 (oprogramowanie podmiotów trzecich).
 4. Atrybucja
  TradingView zezwala wszystkim użytkownikom tradingview.com i wszystkich innych dostępnych wersji strony na korzystanie ze snapshotów z wykresami TradingView w analizach, komunikatach prasowych, książkach, artykułach, blogach i innych publikacjach oraz wykorzystanie TradingView w sesjach edukacyjnych, wyświetlanie wykresów TradingView podczas transmisji wideo, w tym przeglądach, wiadomościach, analizach i inne wykorzystanie lub promocja wykresów TradingView lub produktów ze strony TradingView, pod warunkiem, że wskazanie autorstwa TradingView musi być zawsze wyraźnie widoczne podczas korzystania z takich wykresów i produktów.
  Atrybucja musi zawierać odniesienie do TradingView, w tym między innymi opisane w niniejszej publikacji.
  Korzystanie z wykresów TradingView podczas webinarów lub innych promocji, w których nie jest widoczne logo TradingView, musi zawierać opis użytego w nim produktu. Na przykład: "Platforma wykresów używana do tej analizy jest dostarczana przez TradingView" lub po prostu "Wykresy od TradingView", rozmiar czcionki nie powinien być mniejszy niż 10 PT = 13PX = 3.4MM.
  Możesz skorzystać z przycisku Snapshot znajdującego się na dolnym pasku narzędzi wykresu w celu natychmiastowego utworzenia pliku graficznego bieżącego wykresu. TradingView automatycznie wykona zrzut ekranu ze wszystkimi wymaganymi odnośnikami i udostępni link, za pomocą którego będziesz mógł wyświetlić ten wykres, pobrać go lub udostępnić innym. Korzystanie z produktów TradingView poza witryną TradingView bez zamieszczenia informacji o pochodzeniu materiałów ze strony TradingView jest zabronione. Zaniechanie ze strony użytkownika przestrzegania reguły podawania źródła grozi permanentną blokadą konta użytkownika oraz podjęciem czynności prawnych mających na celu zapewnienie przestrzegania reguły, wliczając w to ostrzeżenia o zaprzestaniu działalności, pozyskanie odpowiednich nakazów sądowych, nałożenie kary grzywny, uruchomienie procedury odszkodowawczej i tak dalej.
 5. Reklamodawcy i osoby trzecie
  TradingView mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Niektóre z tych witryn mogą zawierać materiały, które są niewłaściwe, niezgodne z prawem lub niedokładne. Zgadzasz się, że TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania handlowe lub inne, które występują na dowolnej stronie do której możesz uzyskać dostęp za pomocą linków na TradingView. Udostępniamy te linki jako udogodnienie i nie zatwierdzamy treści lub usług oferowanych przez inne witryny. Wszelkie stosunki pomiędzy Tobą a reklamodawcami na TradingView dotyczą wyłącznie Ciebie i reklamodawcy i tym samym przyjmujesz do wiadomości, że TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub roszczenia, jakie możesz mieć wobec reklamodawcy.
  Nieuprawnione nagabywanie na TradingView jest surowo zabronione i może to skutkować karą, w tym, lecz nie wyłącznie, tymczasową lub trwałą blokadą konta oraz podjęciem wszelkich dostępnych ścieżek prawnych odnośnie odszkodowania finansowego lub w innego z tytułu poniesionych strat.
 6. Zastrzeżenie odnośnie treści
  TradingView nie gwarantuje i nie jest w stanie zagwarantować, że informacje dostępne za pośrednictwem naszych usług lub na TradingView są dokładne, rzetelne, aktualne, kompletne lub odpowiednie dla Twoich potrzeb. Treści i informacje dostępne za pośrednictwem naszych usług lub na TradingView pozyskiwane są od profesjonalnych firm lub organizacji, takich jak giełdy, dostawcy usług informacyjnych, dostawcy danych rynkowych i inni dostawcy treści (np. Cboe BZX czy inne uznane giełdy finansowe, takie jak Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, NASDAQ, New York Mercantile Exchange i Dow Jones), których uważa się powszechnie za źródło wiarygodnych informacji (zwanych "Dostawami Danych"). Niemniej, ze względu na różne czynniki — w tym błędy ludzkie lub mechaniczne — dokładność, integralność, chronologiczność danych i wyników uzyskanych w trakcie użytkowania oraz właściwe sekwencjonowanie informacji dostępnych za pośrednictwem naszych usług czy na stronie internetowej nie są i nie mogą być zagwarantowane przez TradingView.
 7. Wyłączenie odpowiedzialności (disclaimer) odnośnie decyzji inwestycyjnych i handlu
  Decyzje o zakupie, sprzedaży, posiadania lub obrocie papierami wartościowymi, towarami i inne inwestycje wiążą się z ryzykiem i zaleca się podejmowanie tych decyzji po konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą od rynków finansowych. Wszelki obrót papierami wartościowymi lub inne formy inwestowania wiążą się z ryzykiem poniesienia znacznych strat. Praktyka "day trading" charakteryzuje się szczególnie wysokim ryzykiem i może przyczynić się do utraty znacznych sum pieniędzy. Przed rozpoczęciem realizacji jakiegokolwiek planu handlowego należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą od rynków finansowych. Zalecamy dokładne przeanalizowanie, czy w świetle Twojej sytuacji finansowej oraz zdolności do ponoszenia ryzyka finansowego taki handel jest odpowiedni dla Ciebie. TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku działalności tradingowej lub inwestycyjnej prowadzonej przez Ciebie lub inną osobę na podstawie informacji lub materiałów udostępnianych przez TradingView lub w ramach oferowanych przez nas usług.
 8. Zastrzeżenie dotyczące hipotetycznych wyników
  Analiza hipotetycznych wyniki posiada szereg ograniczeń, z których niektóre są wymienione poniżej. Nie ma pewności, że dany rachunek osiągnie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych przedstawionych. W rzeczywistości występują znaczące różnice między wynikami hipotetycznymi a rzeczywistych osiągniętymi w ramach danego programu handlowego.
  Jednym z ograniczeń hipotetycznych wyników działalności jest to, że zazwyczaj są one przygotowane z perspektywy wiedzy post factum. Ponadto hipotetyczny handel nie wiąże się z ryzykiem finansowym i żadna hipotetyczna historia transakcji nie może całkowicie obliczać wpływu ryzyka finansowego w ramach rzeczywistego handlu. Na przykład zdolność do akceptowania strat lub trzymania się konkretnego programu handlowego pomimo poniesionych strat to istotne kwestie, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników determinujących sytuację rynkową lub wpływających na realizację konkretnego programu handlowego, które nie mogą być w pełni uwzględnione przy przygotowywaniu hipotetycznych wyników transakcji, a które mogą niekorzystnie wpływać na rzeczywiste wyniki handlowe.
 9. Wyłączenie Ospowiedzialności sekcji "Show"
  Wszystkie informacje i treść na https://www.tradingview.com/shows/ powinny być traktowane wyłącznie edukacyjnie.
  Żadna z opublikowanych treści na https://www.tradingview.com/shows/ nie stanowi zalecenia, że jakiekolwiek konkretne akcje, portfel papierów wartościowych, strategia transakcji lub inwestycji są odpowiednie dla inwestycji dla konkretnej osoby. Żaden z dostawców informacji, ani ich współpracowników, nie doradzi osobiście w kwestii natury, potencjału, wartości lub przydatności konkretnego zabezpieczenia, portfela papierów wartościowych, transakcji, strategii inwestycyjnej lub innej kwestii.
 10. Zarejestrowani użytkownicy
  Niektóre funkcje, takie jak zapisywanie wykresów, publikowanie lub możliwość komentowania opublikowanych wykresów, są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników witryny TradingView i wymagają zalogowania się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, żeby z nich korzystać. Jeśli zarejestrujesz się jako użytkownik ("Subskrybent") którejkolwiek z funkcji TradingView, podczas procesu rejestracji możesz zostać poproszony o kliknięcie "Zarejestruj się teraz", "Zatwierdź" lub podobny przycisk; klikając ten przycisk, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania.
  Korzystając z witryny TradingView, potwierdzasz, że osiągnąłeś wiek, który zgodnie z prawem pozwala Ci na zawarcie tej umowy oraz że nie jesteś osobą, której zabrania się korzystania z usług świadczonych przez TradingView zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub innej obowiązującej jurysdykcji. Zgadzasz się również na: (a) podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie zgodnie z formularzem rejestracyjnym TradingView ("Dane Rejestracyjne"), oraz (b) sprawdzania i niezwłocznego aktualizowania Danych Rejestracyjnych, tak żeby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli podasz informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne lub jeśli TradingView ma powód podejrzewać, że te informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, TradingView ma prawo zawiesić lub usunąć Twoje konto i odmówić bieżącego lub przyszłego korzystania z usług TradingView (lub części tych usług).
 11. Niezawodowy status subskrybenta
  Jako dostawca oficjalnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym pochodzących z różnych giełd (np. Nasdaq) dla użytkowników końcowych, musimy zidentyfikować status każdego Subskrybenta jako 'Klienta Nieprofesjonalnego'. Zamawiając subskrypcję danych rynkowych na TradingView (z wyjątkiem następujących subskrypcji: CME GLOBEX, CBOT, COMEX, NYMEX) potwierdzasz, co następuje:
  1. Wykorzystujesz dane rynkowe wyłącznie w zakresie użytku osobistego, a nie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu.
  2. Nie jesteś członkiem Komisji Papierów Wartościowych (SEC) lub Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC).
  3. Nie jesteś członkiem jakiejkolwiek agencji papierów wartościowych, giełdy papierów wartościowych, stowarzyszenia lub organu regulacyjnego dowolnego państwa.
  4. Nie pełnisz żadnych funkcji, które wymagają rejestracji przez SEC, CFTC, inną agencje nadzoru rynku papierów wartościowych, giełdę papierów wartościowych, stowarzyszenie lub organ regulacyjny lub jakąkolwiek inną giełdę towarową bądź kontraktów futures, stowarzyszenie lub organ regulacyjny tego rynku.
  5. Nie jesteś doradcą inwestycyjnym (zgodnie z definicją zawartą w artykule 202 (a) (11) Ustawy o Doradcach Inwestycyjnych z 1940 r.) ani zarządzającym aktywami oraz nie oferujesz usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego osobom fizycznym lub innym podmiotom.
  6. Nie subskrybujesz usługi w charakterze właściciela, partnera, pracownika lub przedstawiciela jakiejkolwiek spółki lub w charakterze pośrednika.
  7. Oświadczasz, że zawierając transakcje handlowe korzystasz z własnego kapitału, nie dostarczonego przez jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.
  8. Nie prowadzisz działalności tradingowej na rzecz korporacji, spółki partnerskiej lub innego podmiotu.
  9. Nie zawarłeś jakiejkolwiek umowy mającej na celu dzielenie się zyskiem z prowadzonej działalności tradingowej lub umożliwiającą Ci pobieranie wynagrodzenia za prowadzoną działalność tradingową.
  10. Nie otrzymujesz biura, sprzętu lub innych korzyści w zamian za działalność tradingową na platformie lub doradztwo finansowe dla osób fizycznych, spółek lub innych podmiotów gospodarczych.
 12. Dostęp i bezpieczeństwo
  Akceptujesz odpowiedzialność za zachowanie poufności i korzystanie z nazwy użytkownika i adresu email użytych w celu rejestracji umożliwiającej korzystanie z naszych usług. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła dostępu i konta oraz jesteś w pełni odpowiedzialny za aktywność wynikającą z użytkowania Twojego konta i hasła dostępu. Zgadzasz się (a) natychmiastowo zgłosić TradingView każde nieautoryzowane użycie Twojego konta i hasła dostępu lub włamanie na to konto oraz (b) dopilnujesz, że każdorazowo po zakończeniu sesji wylogujesz się z konta. Tradingview nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych zasad bezpieczeństwa.
 13. Płatności i anulowanie usługi
  1. Wykupując dowolną subskrypcję na www.tradingview.com (włączając bezpłatny okres próbny) potwierdzasz, że zapoznałeś się z Warunkami korzystania z usługi i upoważniasz TradingView do automatycznego obciążenia swojej karty kredytowej lub konta PayPal zgodnie z warunkami wybranego cyklu rozliczeniowego.
  2. Każdy użytkownik może przetestować dowolny z płatnych planów przez 30 dni za darmo. W przypadku braku rezygnacji z darmowego okresu próbnego przed jego zakończeniem wybrany plan będzie automatycznie kontynuowany w formie płatnej miesięcznej subskrypcji. Nie oferujemy zwrotów płatności automatycznie naliczanych po zakończeniu okresu próbnego, nawet jeśli subskrypcja została anulowana tego samego dnia, w którym płatność ta została zrealizowana. Możesz zobaczyć, które rynki są dostępne bezpłatnie i które należy kupić osobno na stronie TradingView GoPro page. Anulowanie okresu próbnego wiąże się z natychmiastową utratą dostępu do wszystkich płatnych narzędzi oraz funkcji.
  3. Usługa jest rozliczana z góry w cyklu miesięcznym, rocznym lub 2-letnim. Nie będzie zwrotu środków ani kredytów za niepełne miesiące korzystania z usług lub za pełne miesiące, w których konto było ważne, ale nie korzystałeś z usług.
  4. Wszystkie płatności są cykliczne, co oznacza, że będą naliczane aż do momentu anulowania subskrypcji. Jesteś osobiście odpowiedzialny za skuteczne anulowanie swojej subskrypcji na platformie TradingView. Prośby o anulowanie subskrypcji wysłane pocztą elektroniczną ani poprzez formularz zgłoszeniowy do Działu Wsparcia, nie są równoznaczne z anulowaniem subskrypcji. Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję, odwiedzając zakładkę Konto i płatności w Profilu Użytkownika.
  5. Jeżeli anulujesz usługę przed końcem opłaconego okresu, Twoja subskrypcja pozostanie aktywna do następnego terminu płatności. Po upływie terminu płatności i braku uregulowania opłaty subskrypcja zostanie automatycznie anulowana.
  6. Nie oferujemy zwrotów za opłaty wstępne. Jeśli zamawiasz usługę po raz pierwszy, przed dokonaniem płatności upewnij się, czy zamówienie się zgadza.
  7. Nie oferujemy zwrotu kosztów w ramach cyklicznych płatności miesięcznych. Jeśli Twoja subskrypcja usługi została automatyczne odnowiona i stosowana opłata została naliczona , możesz anulować subskrypcję w celu uniknięcia naliczania opłat w następnych miesiącach.
  8. Nie oferujemy zwrotów za produkty w Sekcji Edukacyjnej. W przypadku zakupu produktu jest wyłącznie Twoją odpowiedzialnością upewnienie się, że zamówienie jest prawidłowe przed dokonaniem płatności.
  9. We do not offer refunds for upgrades to a more expensive plan or a longer billing cycle. Remaining days are converted into an equivalent value of days on the new subscription.
  10. We offer refunds for recurring annual and 2-year payments on demand. If you have been billed for automatic annual and 2-year renewal of the service, you have 14 calendar days (after the payment was made) to contact our support team. If you don't do this, TradingView assumes that renewal of the service is expected and the payment will not be refunded.
  11. Nasi moderatorzy to oficjalni reprezentanci TradingView, którzy posiadają kompetencje odnośnie ostrzegania użytkowników i nakładania banów/blokad (także wobec posiadaczy subskrypcji płatnych) w przypadku naruszenia przez nich zasad Dobrych Praktyk. W przypadku posiadaczy subskrypcji płatnych otrzymanie blokady dotyczącej publikowania treści oraz interakcji z innymi użytkownikami nie jest podstawą do roszczenia zwrotu kosztów subskrypcji, ponieważ wszystkie funkcje, włącznie z dostępem do danych rynkowych, są dostępne przez okres trwania blokady są nadal dostępne.
 14. Informacja zwrotna dla TradingView
  Publikując pomysły, treści, sugestie, dokumenty i/lub propozycje ("Publikacje") w TradingView za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych lub opinii, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że: (a) Twoje Publikacje nie zawierają poufnych lub zastrzeżonych informacji; (b) TradingView nie podlega żadnemu obowiązkowi zachowania poufności, wyraźnemu ani dorozumianemu, w odniesieniu do Publikacji; (c) TradingView ma prawo do wykorzystywania lub ujawniania (lub nieużywania i nieujawniania) takich Publikacji w jakimkolwiek celu, w jakikolwiek sposób, w jakichkolwiek mediach na całym świecie; (d) TradingView może już być w trakcie rozważania lub opracowywania czegoś podobnego do Publikacji; (e) Twoje Publikacje automatycznie stają się własnością TradingView bez żadnego zobowiązania TradingView wobec Ciebie; oraz (f) w żadnym wypadku nie masz prawa do jakiegokolwiek odszkodowania lub jakiejkolwiek formy rekompensaty od TradingView.
 15. Odszkodowanie
  Zgadzasz się chronić i zwolnić TradingView i nasze spółki zależne, podmioty stowarzyszone, urzędników, przedstawicieli, pracowników, partnerów i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i żądań w tym kosztów obsługi prawnej wnoszonych przez strony trzecie powstających w wyniku zawartości przesyłanej, publikowanej, przekazywanej lub inaczej udostępnianej za pośrednictwem usług TradingView, Twojego korzystania z usług TradingView, powiązanie z usługami TradingView, naruszenia Warunków Użytkowania lub naruszenia jakichkolwiek praw innych osób lub podmiotów.
 16. Zakończenie
  Na życzenie użytkownika konto TradingView może zostać usunięte. Możesz wysłać prośbę o usunięcie konta na adres privacy@tradingview.com. Wyślij tę prośbę z adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem. Jeżeli zażądałeś usunięcia swojego konta, usuniemy dane osobowe powiązane z Twoim kontem, jednak niektóre dane osobowe nie zostaną usunięte, jeżeli zostały zintegrowane z danymi stanowiącymi integralną część naszych systemów i witryny, w tym dane użyte w rozmowach/korespondencji wysłanej za pośrednictwem naszej strony. Informacje te muszą być zachowane dla integralności danych na stronie, jak również dla naszych uzasadnionych celów biznesowych, w tym monitorowania i weryfikacji, bezpieczeństwa i innych uzasadnionych interesów (patrz nasza Polityka Prywatności). Twoje Publikacje pozostaną na stronie według naszego uznania. Od momentu udostępnienia Publikacji staje się ona częścią wiedzy gromadzonej przez naszą społeczność i pragniemy, by tak pozostało. Taka polityka pozwala uniknąć przypadków, w których użytkownicy zostawiają do publicznego wglądu tylko najlepsze pomysły. Jest to podejście uczciwe i pozwala utrzymać zaufanie publiczne do reputacji i integralności strony.
  Zgadzasz się, że TradingView może bez uprzedzenia, w trybie natychmiastowym zamknąć, ograniczyć dostęp lub zawiesić Twoje konto na TradingView, każdy powiązany adres e-mail i dostęp do Usług TradingView. Przyczyny takiego zamknięcia, ograniczenia dostępu lub zawieszenia mogą obejmować między innymi: (a) naruszenie lub łamanie Warunków Użytkowania lub innych zawartych umów lub wytycznych, (b) na wniosek organów ścigania lub innych agencji rządowych, (c) zaprzestanie lub istotna modyfikacja usług TradingView (lub jakiejkolwiek ich części), (d) nieoczekiwane problemy technicznych lub związane z bezpieczeństwem (e) dłuższe okresy bezczynności, (f) i/lub Twoje zaangażowanie w działalność nieuczciwą lub nielegalną. Ponadto zgadzasz się, że wszystkie zamknięcia, ograniczenia dostępu i zawieszenia będą dokonywane według uznania TradingView, i że TradingView nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie, ani żadnej strony trzeciej, za zamknięcie Twojego konta, powiązanego adresu e-mail lub dostępu do usług TradingView.
 17. Wiadomości e-mail
  Zakładając konto na platformie TradingView wyrażasz zgodę na otrzymywanie od TradingView wiadomości na zarejestrowany adres e-mail materiałów o charakterze marketingowym i informacyjnym. Możesz zrezygnować z otrzymywania wspomnianych wiadomości klikając odpowiedni link zawarty w każdej z takich wiadomości.
 18. Dobre Praktyki
  Utworzenie i korzystanie z konta na platformie TradingView jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że zapoznał się on z zasadami Dobrych Praktyk i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 19. Oprogramowanie Podmiotów Trzecich
  Nasze oprogramowanie, strona internetowa i/lub usługi mogą zawierać składniki oprogramowania dostarczone przez podmioty trzecie, które są wykorzystywane za zgodą odpowiednich licencjodawców i/lub właścicieli praw autorskich na warunkach dostarczonych przez te podmioty ("Oprogramowanie Podmiotów Trzecich"). TradingView wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji lub innych zapewnień dotyczących Oprogramowania Podmiotów Trzecich. Należy pamiętać, że korzystanie z Oprogramowania Podmiotów Trzecich będzie podlegać warunkom użytkowania i polityce prywatności dostawców Oprogramowania Podmiotów Trzecich, a nie niniejszym Warunkom Użytkowania ani naszej Polityce Prywatności.
PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Cena Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Uzyskaj Pomoc Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Wiki Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Uzyskaj Pomoc Opublikowane Pomysły Obserwujący Lista obserwowanych Wiadomość prywatna Czat Wyloguj