Warunki korzystania z usługi, polityka oraz wyłączenie odpowiedzialności (disclaimer)

Korzystanie przez Ciebie z TradingView oznacza, że zgadzasz się z następującymi warunkami korzystania z usługi. Jeśli się nie zgadzasz z tymi warunkami, nie korzystaj z usług oferowanych przez TradingView.

 1. Zmiany w treści warunków korzystania z usługi.
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie. Jeśli w dalszym ciągu korzystasz z TradingView po ogłoszeniu przez nas zmian odnośnie treści niniejszych Warunków korzystania z usługi oznacza to, że akceptujesz treść nowych warunków.
 2. Zmiany na platformie TradingView
  TradingView zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia dowolnej usługi lub funkcjonalności na platformie w dowolnej chwili bez uprzedzenia.
 3. Prawa własności odnośnie informacji; Licencja TradingView; Redystrybucja danych
  O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa, tytuły i udziały TradingView oraz wszelkie informacje udostępniane przez TradingView lub Usługi oferowane na całym świecie w dowolnym języku, formacie czy medium, w tym wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe, są wyłączną własnością TradingView i podmiotów stowarzyszonych lub dostawców danych.
  Wszelkie prawa, tytuły i korzyści odnośnie danych i/lub innych informacji dostarczanych przez Interactive Data (IDCO) oraz wszelkich danych/informacji udostępnianych przez Interactive Data (IDCO) za pośrednictwem platformy TradingView lub usług oferowanych przez TradingView w dowolnym języku i formacie na całym świecie, w tym wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe będące ich częścią, są własnością Interactive Data (IDCO), spółek zależnych lub Dostawców Danych (w zależności od rozważanego przypadku).
  Korzystanie z narzędzi do eksploracji danych, robotów lub tym podobnych narzędzi do ekstrakcji i gromadzenia danych Treści, ramek lub jakiejkolwiek części TradingView bądź Treści, sublicencjonowanie, dokonywanie cesji, transferowanie, sprzedaż, wypożyczanie lub odpłatna dystrybucja Treści bez uprzedniej pisemnej zgody TradingView jest zabronione. Obchodzenie mechanizmów mających na celu zapobieganie nieuprawnionej reprodukcji lub dystrybucji Treści jest zabronione. Więcej informacji na temat zapytań handlowych i odnośnie współpracy z TradingView znajdziesz na stronieKontakt.
  W celu uniknięcia naruszenia treści umowy z giełdą oraz w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, Twoje konto może być używane na jednym urządzeniu w danym czasie.

  Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w poprzednim ustępie, użytkownik zgadza się nie sprzedawać jakiejkolwiek usługi lub materiałów w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody TradingView idecompiling /lub dostawców danych. Ponadto zabrania się, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody TradingView i odpowiednich dostawców danych dowolnego kopiowania oprogramowania lub dokumentacji, które mogą być dostępne w postaci elektronicznej lub innej, w tym także w postaci tłumaczenia, kompilacji, wykorzystania wybranych fragmentów lub w postaci utworów zależnych.
 4. Atrybucja
  TradingView umożliwia wszystkim użytkownikom tradingview.com i wszystkich innych dostępnych wersji witryny wykorzystanie snapshotów z wykresami TradingView w analizach, prasie, książkach, artykułach, blogach i innych publikacjach, a także korzystanie z TradingView w ramach sesji edukacyjnych, wyświetlania wykresów TradingView podczas wideokonferencji, w tym także w ramach przeglądów, jako część informacji prasowych, w ramach analiz lub innych sposobów wykorzystania lub promowania wykresów TradingView oraz produktów z witryny TradingView pod warunkiem, że w każdym momencie korzystania z tych produktów logotyp TradingView będzie wyraźnie wyeksponowany.
  Informacja o źródle powinna zawierać wszelkie dane oraz stosowne odnośniki do TradingView, w tym, ale nie wyłącznie, te opisane w niniejszym dokumencie.
  Korzystanie z wykresów TradingView podczas webinarów lub innych promocji, w których nie jest widoczne logo TradingView, musi zawierać opis użytego w nim produktu. Na przykład: "Platforma wykresów używana do tej analizy jest dostarczana przez TradingView" lub po prostu "Wykresy od TradingView", rozmiar czcionki nie powinien być mniejszy niż 10 PT = 13PX = 3.4MM.
  Możesz skorzystać z przycisku Snapshot znajdującego się na dolnym pasku narzędzi wykresu w celu natychmiastowego utworzenia pliku graficznego bieżącego wykresu. TradingView automatycznie wykona zrzut ekranu ze wszystkimi wymaganymi odnośnikami i udostępni link za pomocą którego będziesz mógł wyświetlić ten wykres, pobrać go lub udostępnić innym. Korzystanie z produktów TradingView poza witryną TradingView bez zamieszczenia odpowiednich informacji odnośnie źródła (TradingView) jest zabronione. Zaniechanie ze strony użytkownika odnośnie reguły podawania źródła grozi permanentną blokadą konta użytkownika oraz podjęciem czynności prawnych mających na celu zapewnienie przestrzegania reguły, wliczając w to ostrzeżenia o zaprzestaniu działalności, pozyskanie odpowiednich nakazów sądowych, nałożenie kary grzywny, uruchomienie procedury odszkodowawczej i tak dalej.
 5. Reklamodawcy i osoby trzecie
  TradingView mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Niektóre z tych witryn mogą zawierać materiały, które są niewłaściwe, niezgodne z prawem lub niedokładne. Zgadzasz się, że TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania handlowe lub inne, które występują na dowolnej stronie do której możesz uzyskać dostęp za pomocą linków na TradingView. Udostępniamy te linki jako udogodnienie i nie zatwierdzamy treści lub usług oferowanych przez inne witryny. Wszelkie stosunki pomiędzy Tobą a reklamodawcami na TradingView dotyczą wyłącznie Ciebie i reklamodawcy i tym samym przyjmujesz do wiadomości, że TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub roszczenia, jakie możesz mieć wobec reklamodawcy.
  Nieuprawnione nagabywanie na TradingView jest surowo zabronione i może to skutkować karą, w tym, lecz nie wyłącznie, tymczasową lub trwałą blokadą konta oraz podjęciem wszelkich dostępnych ścieżek prawnych odnośnie odszkodowania finansowego lub w innego z tytułu poniesionych strat.
 6. Zastrzeżenie odnośnie treści
  TradingView nie gwarantuje i nie jest w stanie zagwarantować, że informacje dostępne za pośrednictwem Usług lub na TradingView są dokładne, rzetelne, aktualne, kompletne lub odpowiednie dla Twoich potrzeb. Treści i informacje dostępne za pośrednictwem Usług lub na platformie TradingView pozyskiwane są od profesjonalnych firm lub organizacji, takich jak giełdy, dostawcy usług informacyjnych, dostawcy danych rynkowych i inni dostawcy treści (np. Cboe BZX czy inne uznane giełdy finansowe, takie jak Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, NASDAQ, New York Mercantile Exchange i Dow Jones), których uważa się powszechnie za źródło wiarygodnych informacji (zwanych zbiórczo „Dostawami danych rynkowych"). Niemniej, ze względu na różne czynniki - w tym błędy ludzkie lub mechaniczne - dokładność, integralność, chronologiczność danych i wyników uzyskanych w trakcie użytkowania oraz właściwe sekwencjonowanie informacji dostępnych za pośrednictwem Usług czy na witrynie internetowej nie są i nie mogą być zagwarantowane przez TradingView.
 7. Wyłączenie odpowiedzialności (disclaimer) odnośnie decyzji inwestycyjnych i handlu
  Decyzje o zakupie, sprzedaży, posiadania lub obrotu papierami wartościowymi, towarów i innych inwestycji wiążą się z ryzykiem i zaleca się podejmowanie tych decyzji po konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą od rynków finansowych. Wszelki obrót papierami wartościowymi lub inne formy inwestowania wiążą się z ryzykiem poniesienia znacznych strat. Praktyka "day trading" charakteryzuje się szczególnie wysokim ryzykiem i może przyczynić się do utraty znacznych sum pieniędzy. Przed rozpoczęciem realizacji jakiegokolwiek planu handlowego należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą od rynków finansowych. Zalecamy dokładne przeanalizowanie, czy w świetle Twojej sytuacji finansowej oraz zdolności do ponoszenia ryzyka finansowego taki handel jest odpowiedni dla Ciebie. TradingView nie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku działalności tradingowej lub inwestycyjnej prowadzonej przez Ciebie lub inną osobę na podstawie informacji lub materiałów udostępnianych przez TradingView lub w ramach oferowanych przez nas Usług.
 8. Zastrzeżenie dotyczące hipotetycznych wyników
  Analiza hipotetycznych wyniki posiada szereg ograniczeń, z których niektóre są wymienione poniżej. Nie ma pewności, że dany rachunek osiągnie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych przedstawionych. W rzeczywistości występują znaczące różnice między wynikami hipotetycznymi a rzeczywistych osiągniętymi w ramach danego programu handlowego.
  Jednym z ograniczeń hipotetycznych wyników działalności jest to, że zazwyczaj są one przygotowane z perspektywy wiedzy post factum. Ponadto hipotetyczny handel nie wiąże się z ryzykiem finansowym i żadna hipotetyczna historia transakcji nie może całkowicie obliczać wpływu ryzyka finansowego w ramach rzeczywistego handlu. Na przykład zdolność do akceptowania strat lub trzymania się konkretnego programu handlowego pomimo poniesionych strat to istotne kwestie, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników determinujących sytuację rynkową lub wpływających na realizację konkretnego programu handlowego, które nie mogą być w pełni uwzględnione przy przygotowywaniu hipotetycznych wyników transakcji, a które mogą niekorzystnie wpływać na rzeczywiste wyniki handlowe.
 9. Sekcja edukacyjna - wyłączenie odpowiedzialności
  Wszystkie informacje i treść na www.tradingview.com/edu/ powinny być traktowane wyłącznie edukacyjnie.
  Żadna z opublikowanych treści na www.tradingview.com/edu/ nie stanowi zalecenia, że jakiekolwiek konkretne akcje, portfel papierów wartościowych, strategia transakcji lub inwestycji są odpowiednie dla inwestycji dla konkretnej osoby. Żaden z dostawców informacji, ani ich współpracowników, nie doradzi osobiście w kwestii natury, potencjału, wartości lub przydatności konkretnego zabezpieczenia, portfela papierów wartościowych, transakcji, strategii inwestycyjnej lub innej kwestii.
 10. Zarejestrowani użytkownicy
  Niektóre funkcje takie jak zapisywanie wykresów, publikowanie lub dodawanie komentarzy do wykresów dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Tradingview. W procesie rejestracji użytkownika (''subskrybenta") wybranych funkcji oferowanych przez Tradingview, kliknięcie przycisku "Zarejestruj", "Zatwierdź'' lub podobnego wiąże się akceptacją niniejszych Warunków korzystania z usługi oraz konsekwencji prawnych z nich wynikających.
  W związku z korzystaniem z witryny TradingView oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i możesz korzystać z usług TradingView w rozumieniu prawa Stanów Zjednoczonych lub innej stosownej jurysdykcji. Użytkownik wyraża zgodę na: (a) podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie wymaganych w formularzu rejestracyjnym TradingView („Rejestracja danych”) i (b) niezwłoczne zaktualizowanie danych rejestracyjnych jeśli ulegną zmianie tak, aby były one prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli podane dane i informacje będą nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne czy niekompletne lub TradingView ma uzasadnione podstawy by podejrzewać, iż podane informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, TradingView zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta i odmowy użytkownikowi jakiejkolwiek obecnej lub przyszłej formy korzystania z usług TradingView (lub części tych usług).
 11. Niezawodowy status subskrybenta
  Jako sprzedawca oficjalnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym pochodzących z giełd (np. Nasdaq) dla użytkowników końcowych, musimy potwierdzić status subskrybenta jako osoby nie zajmującej się zawodowo grą rynkową (klient detaliczny). Zamawiając subskrypcję danych rynkowych na TradingView (z wyjątkiem następujących subskrypcji: CME GLOBEX, CBOT, COMEX, NYMEX) potwierdzasz:
  1. Wykorzystujesz dane rynkowe wyłącznie w zakresie użytku osobistego, a nie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu.
  2. Nie jesteś członkiem Komisji Papierów Wartościowych (SEC) lub Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC).
  3. Nie jesteś członkiem jakiejkolwiek agencji papierów wartościowych, giełdy papierów wartościowych, stowarzyszenia lub organu regulacyjnego dowolnego państwa.
  4. Nie pełnisz żadnych funkcji, które wymagają rejestracji przez SEC, CFTC, inną agencje nadzoru rynku papierów wartościowych, giełdę papierów wartościowych, stowarzyszenie lub organ regulacyjny lub jakąkolwiek inną giełdę towarową bądź kontraktów futures, stowarzyszenie lub organ regulacyjny tego rynku.
  5. Nie jesteś konsultantem inwestycyjnym (zgodnie z definicją zawartą w artykule 202 (a) (11) Ustawy o doradztwie inwestycyjnym z 1940 r.) lub zarządzającym aktywami oraz nie oferujesz usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego osobom fizycznym lub innym podmiotom.
  6. Nie subskrybujesz usługi w charakterze właściciela, partnera, pracownika lub przedstawiciela jakiejkolwiek spółki lub w charakterze pośrednika.
  7. Oświadczasz, że zawierając transakcje handlowe korzystasz z własnego kapitału, nie dostarczonego przez jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.
  8. Nie prowadzisz działalności tradingowej na rzecz korporacji, spółki partnerskiej lub innego podmiotu.
  9. Nie zawarłeś jakiejkolwiek umowy mającej na celu dzielenie się zyskiem z prowadzonej działalności tradingowej lub umożliwiającą Ci pobieranie wynagrodzenia za prowadzoną działalność tradingową.
  10. Nie otrzymujesz biura, sprzętu lub innych korzyści w zamian za działalność tradingową na platformie lub doradztwo finansowe dla osób fizycznych, spółek lub innych podmiotów gospodarczych.
 12. Dostęp i bezpieczeństwo
  Akceptujesz odpowiedzialność za dochowanie poufności i korzystanie z nazwy użytkownika i adresu e-mail użytych w celu rejestracji umożliwiającej korzystanie z Usług. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła dostępu i konta oraz za aktywność wynikającą z użytkowania Twojego konta i hasła dostępu. Zgadzasz się (a) natychmiastowo zgłosić TradingView każde nieautoryzowane użycie Twojego konta i hasła dostępu lub włamanie na to konto oraz (b) dopilnujesz, że każdorazowo po zakończeniu sesji wylogujesz się z konta. Tradingview nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z nieprzestrzegania powyższych zasad bezpieczeństwa.
 13. Płatności i anulowanie usługi
  1. Wykupując dowolną subskrypcję na www.tradingview.com (włączając bezpłatny okres próbny) potwierdzasz, że zapoznałeś się z Warunkami korzystania z usługi i upoważniasz TradingView do automatycznego obciążenia swojej karty kredytowej lub konta PayPal zgodnie z warunkami wybranego cyklu rozliczeniowego.
  2. Każdy użytkownik może bezpłatnie przetestować dowolny z planów płatnych z dostępem do danych rynkowych czasie rzeczywistym przez 30 dni. W przypadku braku rezygnacji z darmowego okresu próbnego przed jego zakończeniem wybrany plan będzie automatycznie kontynuowany w formie miesięcznej subskrypcji. Nie oferujemy zwrotów płatności automatycznie naliczanych po zakończeniu okresu próbnego, nawet jeśli subskrypcja została anulowana tego samego dnia, w którym płatność ta została zrealizowana. Anulowanie okresu próbnego wiąże się z utratą dostępu do wszystkich płatnych narzędzi oraz funkcji.
  3. Usługa rozliczana jest z wyprzedzeniem w cyklu miesięcznym, rocznym lub 2-letnim. Refundacje lub zniżki z tytułu częściowego wykorzystania czasu subskrybowanej usługi w ramach danego miesiąca cyklu lub niewykorzystanych miesięcy w ramach aktywnej subskrypcji nie obowiązują.
  4. Obciążenia mają formę powtarzających się płatności co oznacza, że zobowiązujesz się do regulowania płatności aż do momentu anulowania subskrypcji. Jesteś osobiście odpowiedzialny za anulowanie subskrypcji wykupionej na platformie TradingView. Prośby o anulowanie subskrypcji realizowane poprzez pocztę elektroniczną lub w postaci zgłoszenia do wsparcia technicznego nie są równoznaczne z anulowaniem subskrypcji. Opcja anulowania subskrypcji dostępna jest w dowolnym momencie z poziomu zakładki „Płatności” znajdującej się w Ustawienia Profilu Użytkownika.
  5. Jeśli anulujesz subskrypcję Usługi przed końcem opłaconego okresu, subskrypcja pozostanie aktywna do następnego terminu płatności. Po upływie terminu płatności i braku uregulowania opłaty subskrypcja zostanie automatycznie anulowana.
  6. Nie oferujemy zwrotów za pierwotne płatności. Jeśli zamawiasz usługę po raz pierwszy, przed dokonaniem płatności upewnij się, czy zamówienie się zgadza.
  7. Nie oferujemy zwrotu kosztów w ramach cyklicznych płatności miesięcznych. Jeśli Twoja subskrypcja usługi została automatyczne odnowiona i stosowana opłata została naliczona , możesz anulować subskrypcję w celu uniknięcia naliczania opłat w następnych miesiącach.
  8. Nie oferujemy zwrotów za produkty w Sekcji Edukacyjnej. W przypadku zakupu produktu jest wyłącznie Twoją odpowiedzialnością upewnienie się, że zamówienie jest prawidłowe przed dokonaniem płatności.
  9. We offer refunds within 14 days for payments that were automatically withdrawn when a 1-year or 2-year plan renews. You can request a refund in the Billing section of your User Profile. If you do not request a refund within 14 days of the renewal, TradingView assumes that renewal of the Service is expected and refunds are no longer possible. Refunds are not available for payments that already received a partial refund. If you have any questions, or issues, contact our Customer Success team through your User Profile by opening a ticket.
  10. Nasi moderatorzy to oficjalni reprezentanci TradingView, którzy posiadają kompetencje odnośnie ostrzegania użytkowników i nakładania banów/blokad (także wobec posiadaczy subskrypcji płatnych) w przypadku naruszenia przez nich zasad Dobrych Praktyk. W przypadku posiadaczy subskrypcji płatnych otrzymanie blokady dotyczącej publikowania treści oraz interakcji z innymi użytkownikami nie jest podstawą do roszczenia zwrotu kosztów subskrypcji, ponieważ wszystkie funkcje, włącznie z dostępem do danych rynkowych, są dostępne przez okres trwania blokady są nadal dostępne.
 14. Informacja zwrotna dla TradingView
  Użytkownik publikując pomysły, sugestie, dokumenty i/lub propozycje odnośnie nowych funkcji na platformie TradingView za pośrednictwem formularza kontaktowego lub stron z opiniami wyraża tym samym zgodę na następujące warunki: (a) umieszczanie na platformie informacji poufnych lub chronionych prawnie jest zabronione; (b) TradingView w żaden sposób nie jest zobligowane do ochrony poufności informacji publikowanych na platformie; (c) TradingView zastrzega sobie wszelkie prawo do dowolnego korzystania z treści stworzonych przez użytkownika; (d) TradingView rozważa lub ma w planach wprowadzenie funkcji na wzór systemu publikowania treści stworzonych przez użytkowników: (e) treści stworzone przez użytkownika po opublikowaniu stają się automatycznie własnością TradingView nie skutkując żadnymi zobowiązaniami wobec autorem treści; (f) użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot kosztów lub rekompensata od TradingView bez względu na okoliczności.
 15. Odszkodowanie
  Wyrażasz zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności i dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec TradingView lub jednostek podporządkowanych, przedstawicieli, pracowników, partnerów i licencjodawców, w tym kosztów obsługi prawnej, będących konsekwencją postępowania stron trzecich na skutek lub wynikających z treści, które przesyłasz, umieszczasz, modyfikujesz lub udostępniasz za pośrednictwem usług oferowanych przez TradingView, sposobu korzystania z usług oferowanych przez TradingView, naruszenia Warunków korzystania z usług lub naruszenia jakichkolwiek praw innych osób.
 16. Zakończenie
  Usunięcie konta TradingView odbywa się włącznie na życzenie użytkownika. Wszelkie opublikowane przez użytkownika danego konta pomysły tradingowe pozostaną jednak na naszej platformie. Pomysły i wykresy opublikowane na naszej platformie stają się części wiedzy gromadzonej przez naszą społeczność i pragniemy, by tak pozostało. Taka polityka uniemożliwia użytkownikom wybiórcze publikowanie swoich najlepszych pomysłów, zachęcając w ten sposób użytkowników do uczciwego pracowania na swoją reputację i wiarygodność.
  Zgadzasz się, że TradingView może bez uprzedzenia, natychmiast przerwać, ograniczyć lub zawiesić dostęp do konta TradingView, każdy powiązany adres e-mail i dostęp do Usług TradingView. Przyczyny takiego rozwiązania, ograniczenia dostępu lub zawieszenia mogą obejmować, lecz nie ograniczają się do: (a) naruszenia lub naruszenia Warunków Użytkowania lub innych zawartych umów lub wytycznych, (b) wniosków organów ścigania lub innych agencji rządowych, (c) wycofania lub zmiany treści TradingView (lub jakiejkolwiek ich części), (d) nieoczekiwane problemów technicznych lub problemów z bezpieczeństwem witryny (e) dłuższych okresów bezczynności, (f) i / lub zaangażowania przez Ciebie w działalności niedozwolone lub nielegalne. Ponadto zgadzasz się, że wszystkie wyłączenia, ograniczenia dostępu i zawieszenia będą dokonywane według uznania TradingView, i że TradingView nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie, ani żadnej osoby trzeciej, za wypowiedzenie konta, powiązanego adresu e-mail lub dostępu do Usługi TradingView.
 17. Wiadomości e-mail
  Zakładając konto na platformie TradingView wyrażasz zgodę na otrzymywanie od TradingView wiadomości na zarejestrowany adres email materiałów o charakterze marketingowym i informacyjnym. Możesz zrezygnować z otrzymywania wspomnianych wiadomości klikając odpowiedni link zawarty w każdej z takich wiadomości.
 18. Dobre Praktyki
  Utworzenie i korzystanie z konta na platformie TradingView jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że zapoznał się on z zasadami Dobrych Praktyk i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Opublikowane Pomysły Obserwujący Lista obserwowanych Wiadomość prywatna Czat Wyloguj