Warunki korzystania z usługi, polityka oraz wyłączenie odpowiedzialności (disclaimer)

Korzystając z naszej strony internetowej pod adresem www.tradingview.com (i wszystkich witryn powiązanych) lub usług ("TradingView"), zgadzasz się na następujące warunki korzystania z usług ("Warunki Użytkowania"). Jeśli się nie zgadzasz, nie używaj TradingView. TradingView jest własnością TradingView Inc. ("nas", "my" lub "nasz").

1. Zmiany w treści warunków korzystania z usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści Warunków Użytkowania w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z TradingView po wprowadzeniu przez nas zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania oznacza akceptację nowych warunków. Zawsze masz dostęp do naszych Warunków Użytkowania i w każdej chwili możesz je sprawdzić. Po ponownym załadowaniu tej strony znajdziesz najnowszą wersję dostępną dla użytkowników TradingView.

2. Zmiany na platformie TradingView

Możemy usunąć lub zmienić dowolną usługę lub funkcjonalność TradingView bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku nie gwarantujemy wstecznej kompatybilności naszych usług i interfejsu programowania aplikacji (API).

3. Prawa własności odnośnie informacji; Licencja na korzystanie z TradingView; redystrybucja danych; użycie inne niż wyświetlanie

O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa, tytuły i udziały w TradingView oraz wszelkie informacje udostępniane za pośrednictwem TradingView lub naszych usług we wszystkich językach, formatach i mediach na całym świecie, w tym wszystkie prawa autorskie i znaki towarowe w nich zawarte, są wyłączną własnością TradingView, naszych partnerów lub naszych Dostawców Danych (zgodnie z definicją w sekcji 6 (wyłączenie odpowiedzialności dotyczące treści) poniżej).

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w jakichkolwiek danych i/lub innych informacjach dostarczanych przez Interactive Data (IDCO) oraz wszystkie takie dane/informacje udostępnione przez Interactive Data (IDCO) za pośrednictwem TradingView lub naszych usług we wszystkich językach, formatach i mediach na całym świecie, w tym wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe w nich zawarte, są własnością Interactive Data (IDCO), naszych partnerów lub naszych Dostawców Danych (w stosownych przypadkach).

Treść i dane rynkowe dostarczane na platformie TradingView, obejmujące między innymi wykresy, alerty, webhooki oraz wszelkie inne formy informacji, są licencjonowane wyłącznie do używania w celu wyświetlania. Ta licencja jest ściśle ograniczona do celów osobistych lub wewnętrznych celów biznesowych i wyraźnie zabrania jakiejkolwiek formy użycia inne niż wyświetlanie. Do zakazanych użyć należy między innymi wszelka forma automatycznego handlu, generowania zleceń automatycznych, odwołań do cen, weryfikacji zleceń, podejmowania decyzji algorytmicznych, handlu algorytmicznego, inteligentnego kierowania zleceniami, używania danych w programach kontroli operacyjnej lub zarządzania ryzykiem, lub jakichkolwiek procesów sterowanych maszynowo, które nie obejmują bezpośredniego, czytelnego dla człowieka wyświetlania takich danych. Zakazane przypadki obejmują również tworzenie produktów lub usług opartych na treści TradingView, jak również wszelką obróbkę treści TradingView lub inne przypadki użycia naruszające ograniczenia nałożone przez Dostawców Danych.

Pomimo powyższego, wyraźnie zabrania się nie tylko bezpośredniego użytkowania bez wyświetlania przez naszych użytkowników, ale także rozwijania, oferowania lub wykorzystywania jakichkolwiek produktów, narzędzi lub usług stron trzecich przeznaczonych do ułatwiania lub umożliwiania takiego użytkowania bez wyświetlania treści i danych rynkowych TradingView. Dla jasności, zdecydowanie zakazane jest dla stron trzecich tworzenie, oferowanie lub obsługa jakiegokolwiek produktu lub usługi, który:

 1. Wykorzystuje, przekształca lub polega na danych rynkowych TradingView, w tym, lecz nie tylko, wykresach, alertach, webhookach i wszelkich formach informacji dostarczanych przez TradingView, w celu jakiejkolwiek automatyzacji handlu, podejmowania decyzji algorytmicznych lub jakiejkolwiek innej formy zastosowania nie związanej z wyświetlaniem.
 2. Ułatwia, umożliwia lub zachęca użytkowników TradingView lub inne strony do zaangażowania się w działania, które stanowiłyby naruszenie tej polityki, obejmujące, lecz nie ograniczające się do, generacji zautomatyzowanych zleceń, odwołań do cen, weryfikacji zamówień, inteligentnego kierowania zleceniami lub wykorzystania danych TradingView w programach kontroli operacji, zarządzania ryzykiem lub wszelkich procesów sterowanych maszynowo, wyłączając bezpośrednie, czytelne dla ludzi wyświetlanie.
 3. Pretenduje do zgodności z, lub reklamuje wykorzystanie cech TradingView (takich jak webhooks) w celach, które są wyraźnie zabronione przez warunki użytkowania TradingView, tym samym pośrednio przyczyniając się do naruszeń ograniczeń użytkowania TradingView.

Ta polityka ma zastosowanie w równym stopniu do wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one bezpośrednimi użytkownikami usług TradingView, czy dostawcami usług stron trzecich. Udostępnianie funkcji przez TradingView, takich jak webhook, ma na celu wyłącznie zastosowania dozwolone w zakresie wyświetlania oraz osobistych lub wewnętrznych celów biznesowych, zgodnie z pierwotnymi definicjami. Jakiekolwiek interpretowanie, dostosowywanie lub wykorzystywanie tych funkcji, które narusza ducha lub literę tej polityki, jest surowo zabronione. Wszelkie próby zewnętrznego dostawcy polegające na twierdzeniu o niekorzystaniu z usług TradingView w ramach obrony przed ułatwianiem zabronionego korzystania z danych TradingView zostają niniejszym uznane za nieważne. Obowiązki i ograniczenia zawarte w niniejszej polityce mają zastosowanie w równym stopniu do bezpośrednich użytkowników TradingView, jak i do wszelkich podmiotów zewnętrznych, które dostarczają usługi lub produkty, które wchodzą w interakcję z danymi TradingView lub korzystają z nich, niezależnie od ich bezpośredniego zaangażowania w platformę TradingView.

Z wyjątkiem wyraźnie inaczej wyrażonej zgody, nasze umowy z Dostawcami Danych surowo zakazują sublicencjonowania, przenoszenia, przekazywania, sprzedaży, pożyczania lub jakiejkolwiek dystrybucji treści TradingView, w tym danych rynkowych, w zamian za jakiekolwiek wynagrodzenie. Ponadto, bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody TradingView oraz odpowiednich Dostawców Danych, nie możesz tworzyć kopii oprogramowania ani dokumentacji, które mogą zostać dostarczone, elektronicznie lub w inny sposób, w tym, lecz nie tylko, tłumaczyć, dekompilować, rozkładać na części czy tworzyć prace pochodne.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez dodatkową umowę, nie zezwalamy na komercyjne wykorzystanie jakichkolwiek naszych usług lub interfejsów API. Nie udzielamy żadnych gwarancji i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za usługi lub oprogramowanie podmiotów trzecich. Więcej informacji można znaleźć poniżej w sekcji 21 (oprogramowanie podmiotów trzecich).

TradingView zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym środków prawnych, w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi warunkami, ochrony swojej własności intelektualnej i utrzymania integralności swoich usług. Obejmuje to przeprowadzanie audytów lub dochodzeń w sprawie podejrzeń naruszeń, a także wszczynanie postępowań prawnych przeciwko wszelkim stronom – niezależnie od tego, czy są to użytkownicy, czy dostawcy zewnętrzni – co do których stwierdzono, że naruszają niniejsze warunki. Konsekwencje takich naruszeń obejmują między innymi zablokowanie użytkownika lub odwiedzającego, zamknięcie jego konta i potencjalne kary prawne. TradingView może zakończyć dostęp do swoich usług, ubiegać się o wydanie nakazu sądowego i żądać odszkodowania w celu ochrony swoich praw umownych oraz interesów swoich dostawców danych i społeczności użytkowników. Działania te podkreślają zaangażowanie TradingView w egzekwowanie swojej polityki i ochronę zaufanego środowiska platformy.

4. Atrybucja

TradingView zezwala wszystkim użytkownikom tradingview.com i wszystkich innych dostępnych wersji strony na korzystanie ze snapshotów z wykresami TradingView w analizach, komunikatach prasowych, książkach, artykułach, blogach i innych publikacjach oraz wykorzystanie TradingView w sesjach edukacyjnych, wyświetlanie wykresów TradingView podczas transmisji wideo, w tym przeglądach, wiadomościach, analizach i inne wykorzystanie lub promocja wykresów TradingView lub produktów ze strony TradingView, pod warunkiem, że wskazanie autorstwa TradingView musi być zawsze wyraźnie widoczne podczas korzystania z takich wykresów i produktów.

Atrybucja musi zawierać odniesienie do TradingView, w tym między innymi opisane w niniejszej publikacji.

Korzystanie z wykresów TradingView podczas webinarów lub innych promocji, w których nie jest widoczne logo TradingView, musi zawierać opis użytego w nim produktu. Na przykład: "Platforma wykresów używana do tej analizy jest dostarczana przez TradingView" lub po prostu "Wykresy od TradingView", rozmiar czcionki nie powinien być mniejszy niż 10 PT = 13PX = 3.4MM.

Możesz skorzystać z przycisku Snapshot znajdującego się na górnym pasku narzędzi wykresu w celu natychmiastowego utworzenia pliku graficznego bieżącego wykresu. TradingView automatycznie wykona zrzut ekranu ze wszystkimi wymaganymi odnośnikami i udostępni link, za pomocą którego będziesz mógł wyświetlić ten wykres, pobrać go lub udostępnić innym. Korzystanie z produktów TradingView poza witryną TradingView bez zamieszczenia informacji o pochodzeniu materiałów ze strony TradingView jest zabronione. Dotyczy to wszelkich narzędzi (takich jak widżety) uzyskanych na stronie TradingView i wykorzystywanych w zasobach zewnętrznych, gdzie atrybucja powinna pozostać taka, jak została pierwotnie zaprojektowana i zamierzona. Zaniechanie ze strony użytkownika przestrzegania reguły podawania źródła grozi permanentną blokadą konta użytkownika oraz podjęciem czynności prawnych mających na celu zapewnienie przestrzegania reguły, wliczając w to ostrzeżenia o zaprzestaniu działalności, pozyskanie odpowiednich nakazów sądowych, nałożenie kary grzywny, uruchomienie procedury odszkodowawczej i tak dalej.

5. Reklamodawcy i osoby trzecie

TradingView mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Niektóre z tych witryn mogą zawierać materiały, które są niewłaściwe, niezgodne z prawem lub niedokładne. Zgadzasz się, że TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania handlowe lub inne, które występują na dowolnej stronie do której możesz uzyskać dostęp za pomocą linków na TradingView. Udostępniamy te linki jako udogodnienie i nie zatwierdzamy treści lub usług oferowanych przez inne witryny. Wszelkie stosunki pomiędzy Tobą a reklamodawcami na TradingView dotyczą wyłącznie Ciebie i reklamodawcy i tym samym przyjmujesz do wiadomości, że TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub roszczenia, jakie możesz mieć wobec reklamodawcy.

Nieuprawnione nagabywanie na TradingView jest surowo zabronione i może to skutkować karą, w tym, lecz nie wyłącznie, tymczasową lub trwałą blokadą konta oraz podjęciem wszelkich dostępnych ścieżek prawnych odnośnie odszkodowania finansowego lub w innego z tytułu poniesionych strat.

6. Wyłączenie gwarancji

Strona internetowa i usługi TradingView oraz wszelkie informacje, treści, materiały i produkty zawarte na tej stronie lub udostępniane Tobie przez tę stronę i usługi są dostarczane przez TradingView na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak są dostępne". TradingView nie udziela żadnych gwarancji ani reprezentacji w jakiejkolwiek formie, wyraźnej czy też dorozumianej, w tym, lecz nie ograniczając się do tego, że jakiekolwiek informacje dostępne poprzez nasze usługi lub na TradingView są dokładne, godne zaufania, aktualne, kompletne lub odpowiednie dla Twoich potrzeb. TradingView nie gwarantuje, nie reprezentuje i nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z usługi będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Zgadzasz się, że TradingView może czasami wyłączać usługę na nieokreślone okresy czasu lub ją anulować zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków użytkowania. TradingView nie przedstawia ani nie gwarantuje, że usługa będzie wolna od utraty, korupcji, ataków, wirusów, zakłóceń, hakingu lub innych zakłóceń bezpieczeństwa, a TradingView oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności związanej z tymi kwestiami. Każdy materiał pobrany lub w inny sposób uzyskany przez korzystanie z usługi jest dostępny na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko, a Ty będziesz jedyną odpowiedzialną osobą za wszelkie szkody lub straty wynikające z pobrania lub użycia takiego materiału.

Różne informacje dostępne poprzez nasze usługi lub na TradingView mogą być specjalnie pozyskiwane przez TradingView od profesjonalnych firm lub organizacji, takich jak giełdy, dostawcy wiadomości, dostawcy danych rynkowych i innych dostawców treści (w tym uznane giełdy finansowe, takie jak New York Stock Exchange, NASDAQ i Chicago Mercantile Exchange), które są uważane za wiarygodne źródła informacji (łącznie "Dostawcy danych"). Niemniej jednak, z uwagi na różne czynniki — w tym nieodłączną możliwość wystąpienia błędów ludzkich i mechanicznych — TradingView nie może zagwarantować i nie gwarantuje dokładności, kompletności, aktualności, wyników uzyskanych w wyniku użytkowania oraz prawidłowej kolejności informacji dostępnych poprzez nasze usługi i stronę internetową. Podobnie nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie przyjmujemy żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za skrypty, wskaźniki, pomysły i inne treści stron trzecich. Korzystanie ze skryptów, wskaźników, pomysłów i innych treści stron trzecich odbywa się na własne ryzyko.

7. Wyłączenie odpowiedzialności (disclaimer) odnośnie decyzji inwestycyjnych i handlu

Decyzje o zakupie, sprzedaży, posiadania lub obrocie papierami wartościowymi, towarami i inne inwestycje wiążą się z ryzykiem i zaleca się podejmowanie tych decyzji po konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą od rynków finansowych. Wszelki obrót papierami wartościowymi lub inne formy inwestowania wiążą się z ryzykiem poniesienia znacznych strat. Praktyka "day trading" charakteryzuje się szczególnie wysokim ryzykiem i może przyczynić się do utraty znacznych sum pieniędzy. Przed rozpoczęciem realizacji jakiegokolwiek planu handlowego należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą od rynków finansowych. Zalecamy dokładne przeanalizowanie, czy w świetle Twojej sytuacji finansowej oraz zdolności do ponoszenia ryzyka finansowego taki handel jest odpowiedni dla Ciebie. TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku działalności tradingowej lub inwestycyjnej prowadzonej przez Ciebie lub inną osobę na podstawie informacji lub materiałów udostępnianych przez TradingView lub w ramach oferowanych przez nas usług.

8. Zastrzeżenie dotyczące hipotetycznych wyników

Analiza hipotetycznych wyniki posiada szereg ograniczeń, z których niektóre są wymienione poniżej. Nie ma pewności, że dany rachunek osiągnie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych przedstawionych. W rzeczywistości występują znaczące różnice między wynikami hipotetycznymi a rzeczywistych osiągniętymi w ramach danego programu handlowego.

Jednym z ograniczeń hipotetycznych wyników działalności jest to, że zazwyczaj są one przygotowane z perspektywy wiedzy post factum. Ponadto hipotetyczny handel nie wiąże się z ryzykiem finansowym i żadna hipotetyczna historia transakcji nie może całkowicie obliczać wpływu ryzyka finansowego w ramach rzeczywistego handlu. Na przykład zdolność do akceptowania strat lub trzymania się konkretnego programu handlowego pomimo poniesionych strat to istotne kwestie, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników determinujących sytuację rynkową lub wpływających na realizację konkretnego programu handlowego, które nie mogą być w pełni uwzględnione przy przygotowywaniu hipotetycznych wyników transakcji, a które mogą niekorzystnie wpływać na rzeczywiste wyniki handlowe.

9. Zarejestrowani użytkownicy

Niektóre funkcje, takie jak zapisywanie wykresów, publikowanie lub możliwość komentowania opublikowanych wykresów, są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników witryny TradingView i wymagają zalogowania się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, żeby z nich korzystać. Jeśli zarejestrujesz się jako użytkownik ("Subskrybent") którejkolwiek z funkcji TradingView, podczas procesu rejestracji możesz zostać poproszony o kliknięcie "Zarejestruj się teraz", "Zatwierdź" lub podobny przycisk; klikając ten przycisk, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania.

Korzystając z witryny TradingView, potwierdzasz, że osiągnąłeś wiek, który zgodnie z prawem pozwala Ci na zawarcie tej umowy oraz że nie jesteś osobą, której zabrania się korzystania z usług świadczonych przez TradingView zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub innej obowiązującej jurysdykcji. Zgadzasz się również na: (a) podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie zgodnie z formularzem rejestracyjnym TradingView ("Dane Rejestracyjne"), oraz (b) sprawdzania i niezwłocznego aktualizowania Danych Rejestracyjnych, tak żeby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli podasz informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne lub jeśli TradingView ma powód podejrzewać, że te informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, TradingView ma prawo zawiesić lub usunąć Twoje konto i odmówić bieżącego lub przyszłego korzystania z usług TradingView (lub części tych usług).

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym wszelkie niezbędne patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności do swoich treści. Jeżeli korzystasz z materiałów stron trzecich, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do dystrybucji materiałów stron trzecich w treści. Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać materiałów chronionych prawem autorskim, tajemnicą handlową lub w inny sposób podlegających prawom własności stron trzecich, w tym prawom patentowym oraz prawom do prywatności i reklamy, chyba że jesteś właścicielem takich praw lub masz zgodę ich prawowitego właściciela na przesłanie materiału.

Możemy usunąć Twoje treści bez uprzedzenia, jeśli mamy uzasadnione powody sądzić, że naruszają one niniejsze Warunki Użytkowania.

10. Status subskrybenta Nieprofesjonalnego

Jako dostawca oficjalnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym z giełd (np. Nasdaq) dla użytkowników końcowych, jesteśmy zobowiązani do określenia statusu „Nieprofesjonalny” każdego Abonenta. Dokonując zakupu subskrypcji danych rynkowych na TradingView, potwierdzasz, że:

 1. Wykorzystujesz dane rynkowe wyłącznie w zakresie użytku osobistego, a nie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu.
 2. Nie jesteś członkiem Komisji Papierów Wartościowych (SEC) lub Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC).
 3. Nie jesteś członkiem jakiejkolwiek agencji papierów wartościowych, giełdy papierów wartościowych, stowarzyszenia lub organu regulacyjnego dowolnego państwa.
 4. Nie pełnisz żadnych funkcji, które wymagają rejestracji przez SEC, CFTC, inną agencje nadzoru rynku papierów wartościowych, giełdę papierów wartościowych, stowarzyszenie lub organ regulacyjny lub jakąkolwiek inną giełdę towarową bądź kontraktów futures, stowarzyszenie lub organ regulacyjny tego rynku.
 5. Nie jesteś doradcą inwestycyjnym (zgodnie z definicją zawartą w artykule 202 (a) (11) Ustawy o Doradcach Inwestycyjnych z 1940 r.) ani zarządzającym aktywami oraz nie oferujesz usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego osobom fizycznym lub innym podmiotom.
 6. Nie subskrybujesz usługi w charakterze właściciela, partnera, pracownika lub przedstawiciela jakiejkolwiek spółki lub w charakterze pośrednika.
 7. Oświadczasz, że zawierając transakcje handlowe korzystasz z własnego kapitału, który nie został dostarczony przez jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.
 8. Nie prowadzisz działalności tradingowej na rzecz korporacji, spółki partnerskiej lub innego podmiotu.
 9. Nie zawarłeś jakiejkolwiek umowy mającej na celu dzielenie się zyskiem z prowadzonej działalności tradingowej lub umożliwiającą Ci pobieranie wynagrodzenia za prowadzoną działalność tradingową.
 10. Nie otrzymujesz biura, sprzętu lub innych korzyści w zamian za działalność tradingową na platformie lub doradztwo finansowe dla osób fizycznych, spółek lub innych podmiotów gospodarczych.

Jeśli my, czy też nasi partnerzy wymiany, ustalimy - na podstawie źródeł, w tym, lecz nie ograniczając się do, stron internetowych firm, adresów e-mail i domen, LinkedIn, rejestrów regulacyjnych lub firmowych, lub metody płatności - że spełniasz kryteria statusu "Profesjonalnego" podczas subskrypcji TradingView lub danych rynkowych z giełd, to będziesz odpowiedzialny za różnicę między stawkami subskrypcji "Non-Professional" i "Professional" zarówno dla subskrypcji TradingView, jak i odpowiednich danych rynkowych. Obowiązuje to z mocą wsteczną od daty rozpoczęcia subskrypcji. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do automatycznego wystawienia faktury za tę różnicę i obciążenia odpowiednią kwotą Twojej zarejestrowanej metody płatności.

Nasze autorskie wyprowadzenie wykorzystuje surowe dane rynkowe i wykonuje 2-czynnikowy proces wyprowadzania w celu uzyskania wyświetlanej ceny, która jest później wykorzystywana przez silnik cenowy. Pochodne dane rynkowe są pozyskiwane i przekazywane z różnych źródeł, a zatem mogą być łączone.

Proces derywatyzacji polega na zmianie ceny pierwotnej o czynnik określony przez wolumen obrotu na rynku instrumentu bazowego, zmienną losową i maksymalną wartość przesunięcia. Cena pochodna jest wyświetlana tylko dla naszych klientów nieprofesjonalnych i jest wartością własną organizacji.

Klient nie ma dostępu do surowych danych ani nie można ich odtworzyć w żaden sposób. Wszystkie rynki przechodzą przez ten sam mechanizm wyprowadzania.

12. Dostęp i bezpieczeństwo

Akceptujesz odpowiedzialność w odniesieniu do poufności i używania dowolnej nazwy użytkownika i adresu e-mail, które używasz do rejestracji dostępu i korzystania z naszych usług. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie poufności swojego hasła i konta oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania dokonane przy użyciu twojego hasła lub konta. TradingView nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody ani straty wynikające z Twojego nieprzestrzegania tego zobowiązania dotyczącego bezpieczeństwa. Zgadzasz się (a), aby natychmiast powiadomić TradingView o wszelkim nieuprawnionym użyciu Twojego hasła lub konta lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa, i (b) upewnić się, że opuszczasz swoje konto na koniec każdej sesji. TradingView nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody ani straty wynikające z Twojego nieprzestrzegania tego zobowiązania.

13. Płatności i anulowanie usługi

 1. Zamawiając dowolną subskrypcję na www.tradingview.com (w tym bezpłatny okres próbny), potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś nasze Warunki Użytkowania oraz upoważniasz TradingView do automatycznego obciążania Twojej karty bankowej, konta PayPal lub innej obsługiwanej metody płatności zgodnie z rachunkiem za okres, który wybrałeś.
 2. Usługa jest rozliczana z góry, miesięcznie lub rocznie. Użytkownik może wypróbować wybrane płatne plany przez 30 dni bezpłatnie. Jeśli okres próbny nie zostanie anulowany przed datą jego wygaśnięcia, zostanie automatycznie zamieniony na płatny plan miesięczny lub roczny, w zależności od wyboru użytkownika.
 3. Wszystkie płatności są cykliczne, co oznacza, że będą naliczane aż do momentu anulowania subskrypcji. Jesteś osobiście odpowiedzialny za skuteczne anulowanie swojej subskrypcji na platformie TradingView. Prośby o anulowanie subskrypcji wysłane pocztą elektroniczną ani poprzez formularz zgłoszeniowy do Działu Wsparcia, nie są równoznaczne z anulowaniem subskrypcji. Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję, odwiedzając zakładkę Konto i płatności w Profilu Użytkownika.
 4. Jeśli anulujesz usługę przed zakończeniem bieżącego opłaconego okresu, Twoja subskrypcja pozostanie aktywna do następnego terminu płatności. Jeżeli po upływie terminu nie wpłynie żadna płatność, Twoja subskrypcja zostanie wstrzymana. Jeśli automatyczne odnowienie planu rocznego nie powiedzie się, nastąpi automatyczne przejście na plan miesięczny.
 5. Zwroty są dostępne tylko dla płatności rocznych, jeśli zostaną złożone w ciągu 14 dni od daty dokonania płatności. Aby złożyć wniosek o zwrot, prosimy skontaktować się z naszym zespołem wsparcia. Nie oferujemy zwrotów za ulepszenia na droższy plan, abonamenty miesięczne ani dane rynkowe, nawet jeśli subskrypcja zostanie anulowana w tym samym dniu, w którym dokonano płatności. Zwrotów nie udzielamy również za zakupy opłacone kryptowalutą. Prosimy pamiętać, że użytkownicy, którzy złożyli wniosek o obciążenie zwrotne/spór lub reklamację, nie są uprawnieni do zwrotu pieniędzy.
 6. Nasi moderatorzy to oficjalni reprezentanci TradingView, którzy posiadają kompetencje odnośnie ostrzegania użytkowników i nakładania banów/blokad (także wobec posiadaczy subskrypcji płatnych) w przypadku naruszenia przez nich zasad Dobrych Praktyk. W przypadku posiadaczy subskrypcji płatnych otrzymanie blokady dotyczącej publikowania treści oraz interakcji z innymi użytkownikami nie jest podstawą do roszczenia zwrotu kosztów subskrypcji, ponieważ wszystkie funkcje, włącznie z dostępem do danych rynkowych, są dostępne przez okres trwania blokady są nadal dostępne.
 7. Subskrypcje Essential, Plus i Premium automatycznie obejmują dane rynkowe, które są dostępne bez dodatkowych opłat za użytkownika. Możesz sprawdzić, które rynki są dostępne bezpłatnie, a które trzeba dokupić osobno na stronie Dane rynkowe. Po anulowaniu okres próbny i związane z nim usługi natychmiast się zatrzymają, z wyjątkiem ewentualnych osobno zakupionych pakietów danych.
 8. TradingView, Inc. jest zarejestrowana do celów podatkowych w Australia, Kanada, Kolumbia, Państwa UE, Japonia, Indie, Indonezja, Islandia, Liechtenstein, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Arabia Saudyjska, Singapur, Afryka Południowa, Korea Południowa, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Wietnam, niektórych stanach i miastach USA.
 9. TradingView, Inc. może korzystać z lokalnych spółek zależnych lub innych podmiotów do pobierania płatności w określonych regionach geograficznych. Wszystkie płatności będą jednak przetwarzane i zarządzane przez TradingView, Inc., a usługa będzie świadczona przez TradingView, Inc., niezależnie od podmiotu odbierającego płatność.

14. Subskrypcja Apple App Store

 1. Płatności będą pobierane z konta Apple ID użytkownika po potwierdzeniu zakupu zgodnie z Polityką prywatności Apple. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami płatności i subskrypcji w aplikacji Apple. Jeśli zakup został dokonany za pomocą naszej aplikacji na iOS, zwrot pieniędzy jest możliwy tylko zgodnie z regulaminem App Store.
 2. TradingView oferuje okres próbny. Można go wykorzystać tylko raz. Płatność za subskrypcję rozpoczyna się po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.
 3. Wszystkie typy subskrypcji są odnawiane automatycznie. Opcję odnawiania można anulować w App Store nie później niż w ciągu 24 godzin przed końcem bezpłatnego okresu testowego lub najbliższą datą płatności. Anulowanie staje się skuteczne z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Jednocześnie zachowujesz dostęp do subskrypcji od momentu anulowania do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
 4. Konta mogą zostać obciążone opłatą za odnowienie do 24 godzin przed końcem bieżącego okresu.
 5. Ceny oferowane w sklepach mobilnych i na platformie internetowej mogą się różnić. Sklepy mobilne oferują abonamenty oparte na dwóch cyklach rozliczeniowych: rocznym i miesięcznym.

15. Subskrypcje aplikacji na Androida

 1. Transakcje finansowe za subskrypcje dokonane w naszej aplikacji na Androida przetwarzane są przez usługę zewnętrzną (Google Play) zgodnie z ich warunkami korzystania, polityką prywatności i wszelkimi obowiązującymi warunkami płatności, w szczególności zwrotowi środków w Google Play. TradingView nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakichkolwiek zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności. Zalecamy zapoznanie się z warunkami płatności i subskrypcjami w aplikacji Google Play. Jeśli zakup został dokonany w naszej aplikacji na Androida, zwrot pieniędzy jest możliwy tylko zgodnie z polityką Google Play.
 2. TradingView oferuje okres próbny. Można go wykorzystać tylko raz. Płatność za subskrypcję rozpoczyna się po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.
 3. Wszystkie rodzaje subskrypcji są odnawiane automatycznie. Możesz anulować opcję odnowienia w Google Play w ciągu co najmniej 24 godzin przed końcem bezpłatnego okresu próbnego lub przed bieżącą datą płatności. Anulowanie wchodzi w życie z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Jednocześnie zachowujesz dostęp do subskrypcji od momentu anulowania do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
 4. Płatność odbywa się zgodnie z metodą płatności, która jest powiązana z kontem użytkownika w Google Play. Subskrypcja dokonywana jest zgodnie z wyborem Konta Google Play, co niekoniecznie jest zgodne z kontem Google używanym do logowania do aplikacji.
 5. Ceny oferowane w sklepach mobilnych i na platformie internetowej mogą się różnić. Sklepy mobilne oferują abonamenty oparte na dwóch cyklach rozliczeniowych: rocznym i miesięcznym.

16. Informacja zwrotna dla TradingView

Publikując pomysły, treści, sugestie, dokumenty i/lub propozycje ("Publikacje") w TradingView za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych lub opinii, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że: (a) Twoje Publikacje nie zawierają poufnych lub zastrzeżonych informacji; (b) TradingView nie podlega żadnemu obowiązkowi zachowania poufności, wyraźnemu ani dorozumianemu, w odniesieniu do Publikacji; (c) TradingView ma prawo do wykorzystywania lub ujawniania (lub nieużywania i nieujawniania) takich Publikacji w jakimkolwiek celu, w jakikolwiek sposób, w jakichkolwiek mediach na całym świecie; (d) TradingView może już być w trakcie rozważania lub opracowywania czegoś podobnego do Publikacji; (e) Twoje Publikacje automatycznie stają się własnością TradingView bez żadnego zobowiązania TradingView wobec Ciebie; oraz (f) w żadnym wypadku nie masz prawa do jakiegokolwiek odszkodowania lub jakiejkolwiek formy rekompensaty od TradingView.

17. Odszkodowanie

Zgadzasz się zobowiązać do odszkodowania i zwolnienia TradingView oraz naszych filii, stowarzyszonych firm, oficerów, agentów, pracowników, partnerów i licencjodawców od wszelkich roszczeń lub żądań, w tym rozsądnych opłat prawniczych, zgłoszonych przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu treści, które przesyłasz, zamieszczasz, przekazujesz, modyfikujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem usług TradingView; Twojego korzystania z usługi TradingView; Twojego połączenia z usługami TradingView; Twojego naruszenia Warunków korzystania; Twojego naruszenia praw innej osoby; lub jakiejkolwiek działalności podjętej przez TradingView, rozumianej w sposób rozsądny, w ramach dochodzenia podejrzenia naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub w wyniku jego ustalenia lub decyzji, że doszło do naruszenia niniejszych Warunków korzystania. Obowiązek ten obowiązuje również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu korzystania z usługi.

Jeśli masz spór z jednym lub większą liczbą użytkowników TradingView, zgadzasz się zwolnić TradingView z wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, wynikających lub w jakikolwiek sposób powiązanych z takimi sporami.

18. Zakończenie

Na życzenie użytkownika konto TradingView może zostać usunięte. Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie, odwiedzając stronę Ustawienia Profilu. Jeżeli zażądałeś usunięcia swojego konta, usuniemy dane osobowe powiązane z Twoim kontem, jednak niektóre dane osobowe nie zostaną usunięte, jeżeli zostały zintegrowane z danymi stanowiącymi integralną część naszych systemów i witryny, w tym danych użytych w rozmowach/korespondencji wysłanej za pośrednictwem naszej strony. Informacje te muszą być zachowane dla integralności danych na stronie, jak również dla naszych uzasadnionych celów biznesowych, w tym monitorowania i weryfikacji, bezpieczeństwa i innych uzasadnionych interesów (patrz nasza Polityka Prywatności). Twoje Publikacje pozostaną na stronie według naszego uznania. Od momentu udostępnienia Publikacji staje się ona częścią wiedzy gromadzonej przez naszą społeczność i pragniemy, by tak pozostało. Taka polityka pozwala uniknąć przypadków, w których użytkownicy zostawiają do publicznego wglądu tylko najlepsze pomysły. Jest to podejście uczciwe i pozwala utrzymać zaufanie publiczne do reputacji i integralności strony.

Zgadzasz się, że TradingView może bez uprzedzenia, w trybie natychmiastowym zamknąć, ograniczyć dostęp lub zawiesić Twoje konto na TradingView, każdy powiązany adres e-mail i dostęp do Usług TradingView. Przyczyny takiego zamknięcia, ograniczenia dostępu lub zawieszenia mogą obejmować między innymi: (a) naruszenie lub łamanie Warunków Użytkowania lub innych zawartych umów lub wytycznych, (b) na wniosek organów ścigania lub innych agencji rządowych, (c) zaprzestanie lub istotna modyfikacja usług TradingView (lub jakiejkolwiek ich części), (d) nieoczekiwane problemy technicznych lub związane z bezpieczeństwem (e) dłuższe okresy bezczynności, (f) i/lub Twoje zaangażowanie w działalność nieuczciwą lub nielegalną. Ponadto zgadzasz się, że wszystkie zamknięcia, ograniczenia dostępu i zawieszenia będą dokonywane według uznania TradingView, i że TradingView nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie, ani żadnej strony trzeciej, za zamknięcie Twojego konta, powiązanego adresu e-mail lub dostępu do usług TradingView.

19. Wiadomości e-mail

Zakładając konto na platformie TradingView wyrażasz zgodę na otrzymywanie od TradingView wiadomości na zarejestrowany adres e-mail materiałów o charakterze marketingowym i informacyjnym. Możesz zrezygnować z otrzymywania wspomnianych wiadomości klikając odpowiedni link zawarty w każdej z takich wiadomości.

20. Dobre Praktyki

Utworzenie i korzystanie z konta na platformie TradingView jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że zapoznał się on z zasadami Dobrych Praktyk i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

21. Oprogramowanie Podmiotów Trzecich

Nasze oprogramowanie, strona internetowa i/lub usługi mogą zawierać składniki oprogramowania dostarczone przez podmioty trzecie, które są wykorzystywane za zgodą odpowiednich licencjodawców i/lub właścicieli praw autorskich na warunkach dostarczonych przez te podmioty ("Oprogramowanie Podmiotów Trzecich"). TradingView wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji lub innych zapewnień dotyczących Oprogramowania Podmiotów Trzecich. Należy pamiętać, że korzystanie z Oprogramowania Podmiotów Trzecich będzie podlegać warunkom użytkowania i polityce prywatności dostawców Oprogramowania Podmiotów Trzecich, a nie niniejszym Warunkom Użytkowania ani naszej Polityce Prywatności.

22. Skrypty

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym wszelkie niezbędne patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności do swojego skryptu. Jeżeli korzystasz z materiałów stron trzecich, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do dystrybucji materiałów stron trzecich w tym skrypcie. Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać materiałów chronionych prawem autorskim, tajemnicą handlową lub w inny sposób podlegających prawom własności stron trzecich, w tym prawom patentowym oraz prawom do prywatności i reklamy, chyba że jesteś właścicielem takich praw lub masz zgodę ich prawowitego właściciela na przesłanie materiału.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za każdy tworzony skrypt. TradingView nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za wykorzystanie lub niewłaściwe użytkowanie Twojego skryptu przez dowolnego użytkownika. TradingView nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za Twoje wykorzystanie lub niewłaściwe użytkowanie skryptu dowolnego użytkownika.

Korzystając z funkcji opublikuj skrypt, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, wieczystej, bezpłatnej licencji na:

 • opublikuj ten skrypt wraz z nazwą użytkownika autora;
 • ujawnij kod źródłowy skryptów dla otwartych skryptów;
 • wykonuj, wyświetlaj, używaj i udostępniaj swój otwarty lub chroniony skrypt dla dowolnego użytkownika lub dla użytkownika, który otrzymał zaproszenie.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn uznamy, że naruszasz niniejsze Warunki Użytkowania, możemy usunąć Twój skrypt bez powiadomienia.

Możesz opublikować swój skrypt pod dowolną licencją. Jeżeli nie załączysz licencji w sekcji komentarza skryptu, zgadzasz się, że Twój skrypt będzie licencjonowany w ramach Mozilla Public License 2.0.

23. Publikacje — brak statusu rekomendacji lub porady

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane.

Wszelkie opinie (które mogą ulec zmianie bez powiadomienia) są osobistą opinią autora, a autor nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności lub kompletności jakichkolwiek dostarczonych przez siebie informacji lub analiz.

Autorzy oraz TradingView nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku jakichkolwiek inwestycji dokonanych na podstawie jakichkolwiek rekomendacji, prognoz lub innych informacji przedstawionych tutaj.

Treść tych publikacji nie powinna być interpretowana jako wyraźna lub dorozumiana obietnica, gwarancja lub wskazanie przez TradingView, że klienci odniosą korzyści lub że straty z nimi związane mogą być lub będą ograniczone, jeśli będą polegać na dostarczonych informacjach.

24. Zasady Programu Poleceń Monety TradingView

 1. Kto może zostać osobą polecającą?

  Osobą polecającą może być każdy posiadacz konta na TradingView.

 2. Kto może zostać osobą poleconą?

  Osobami poleconymi mogą być Twoi przyjaciele lub osoby obserwujące Twój profil w mediach społecznościowych. Żeby otrzymać nagrodę w postaci monet za polecenie osoby, która wykupi płatną subskrypcję na TradingView, osoba polecana musi być nowym użytkownikiem TradingView i nie może posiadać więcej niż 1 konto.

 3. Jak mogę używać swojego linku polecającego?

  TradingView chce, żebyś udostępniał swój link polecający i zarabiał monety TradingView, ale wyrażasz zgodę, że nie będziesz wykonywać następujących działań:

  • Próba pozyskania osób poleconych poprzez wysyłanie spamu, wysyłanie masowych wiadomości e-mail lub wysyłanie dużej liczby niechcianych wiadomości email. Jedynymi osobami, z którymi możesz się kontaktować mailowo są osoby, które znasz osobiście;
  • Wykorzystanie, wyświetlanie lub manipulowanie własnością intelektualną TradingView (np. logo TradingView, znaki towarowe i prace chronione prawem autorskim) w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem identyfikowania się jako użytkownik TradingView lub osoba polecająca TradingView;
  • Tworzenie lub rejestrowanie jakichkolwiek (i) przedsiębiorstw, (ii) adresów URL, (iii) nazw domen, (iv) nazw lub tytułów aplikacji lub (v) profili lub kont w sieciach społecznościowych, które zawierają słowo "TradingView" lub jakiekolwiek inne znaki towarowe TradingView lub jakiekolwiek słowa, które są myląco podobne do znaków towarowych TradingView.
  • Kupowanie słów kluczowych (w tym między innymi Google AdWords), które zawierają znaki handlowe TradingView;
  • Wykorzystanie automatycznych systemów lub botów za pośrednictwem dowolnego kanału do rozpowszechniania, publikowania lub udostępniania linku referencyjnego w inny sposób;
  • Wykorzystanie skryptów lub programowanych lub automatycznych dialerów do wysyłania zaproszeń lub udostępniania linku referencyjnego w inny sposób;
  • Składanie nieprawdziwych oświadczeń na temat TradingView, wykorzystanie obraźliwych/nieprzyzwoitych treści, tworzenie fałszywych stron/profili w mediach społecznościowych/aplikacjach, wprowadzenie w błąd w kwestii swoich relacji z TradingView lub wprowadzanie w błąd w inny sposób, mające na celu nakłonienie osoby polecanej do wykorzystania Twojego linka; lub
  • Używanie linku polecającego w jakikolwiek sposób, który narusza prawo lub Dobre Praktyki TradingView.
 4. Jak mogę zarobić Monety TradingView?

  Osoby polecające są nagradzane monetami TradingView za zapraszanie nowych użytkowników, którzy kupują subskrypcje. Jeśli ty i osoba polecająca przestrzegacie niniejszych Zasad, a także opublikowanych regulaminu TradingView, powinniście otrzymać swoje monety TradingView po tym, jak osoba polecona użyje Twojego linku do zarejestrowania się w TradingView i dokona pierwszej płatności w ciągu trzech miesięcy od utworzenia konta. W rezultacie osoby polecające otrzymują monety TradingView w wysokości 10 USD za zakup dowolnej subskrypcji miesięcznej lub 30 USD za dowolną subskrypcję roczną. Aby otrzymać monety TradingView za polecenie kogoś, kto zamawia płatny plan na TradingView, osoba polecana musi być nowym użytkownikiem TradingView. Pamiętaj, że bonus można przyznać tylko za zakupy dokonane na stronie internetowej, a nie w aplikacjach.

  Wymagania dotyczące warunków otrzymania oraz ilości Monet TradingView mogą ulec zmianie według własnego uznania TradingView. Nagrody za polecenie w postaci monet TradingView nie są zbywalne, nie mają wartości pieniężnej i mogą wygasnąć. TradingView może anulować nagrodę w dowolnym momencie według własnego uznania.

  W przypadku, gdy zaproszona przez Ciebie osoba zażąda obciążenia zwrotnego lub poprosi o zwrot środków za zakupioną płatną subskrypcję, za którą otrzymałeś nagrodę, TradingView anuluje nagrodę w postaci monet dla Ciebie i poleconego przez Ciebie użytkownika.

 5. Jak mogę wydać Monety TradingView?

  Możesz wydawać monety TradingView, na zakup nowej subskrypcji lub przedłużenie istniejącej. Pamiętaj, że monet TradingView nie można wykorzystać do ulepszenia bieżącej subskrypcji. Pamiętaj również, że monet TradingView nie można używać do płacenia za dane giełdowe.

 6. Zakończenie i zmiany programu

  TradingView zastrzega sobie prawo do zmiany, zakończenia lub wstrzymania, w całości lub w części, dowolnego programu poleceń, jak również możliwości uczestniczenia w programie poleceń lub otrzymywania monet TradingView w dowolnym momencie z dowolnego powodu, w tym podejrzenia oszustwa (w tym przez osobę polecającą i/lub osobę polecaną), nadużycie lub jakiekolwiek naruszenie niniejszych Zasad.

25. Ograniczenie odpowiedzialności

Rozumiesz i zgadzasz się wyraźnie, że Tradingview i jego spółki stowarzyszone, spółki zależne, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, agenci, partnerzy i licencjodawcy nie ponoszą wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub przykładowe, w tym między innymi szkód z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych, kosztów nabycia towarów lub usług zastępczych lub innych strat niematerialnych (nawet jeśli Tradingview został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikających z:

TradingView może zaktualizować niniejsze Zasady w dowolnym momencie.