Warunki korzystania, polityka i zastrzeżenia

Twój afirmatywny akt używania handlowego oznacza, że zgadzasz się na następujące warunki użytkowania. Jeśli się nie zgadzasz, nie używaj TradingView.

 1. Zmiany w warunkach użytkowania.
  Możemy zmienić te Warunki Użytkowania w dowolnym momencie. Jeśli w dalszym ciągu korzystasz z TradingView po ogłoszeniu przez nas zmian do niniejszych Warunków Użytkowania, oznacza to że akceptujesz nowe warunki.
 2. Zmiany w TradingView
  Możemy przerwać lub zmienić każdą usługę lub funkcjonalność na TradingView w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
 3. Własność informacji; Licencja na wykorzystanie transakcji; Redystrybucja danych
  O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie prawa, tytuły i zainteresowanie TradingView i wszystkie informacje udostępniane przez TradingView lub jej usługi, we wszystkich językach, formatach i mediach na całym świecie, w tym wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe, są wyłączną własnością TradingView , jej podmiotów stowarzyszonych lub jej dostawców danych.
  Wszelkie prawa, tytuły i korzyści z wszystkich danych i / lub innych informacji dostarczonych przez Interactive Danych (IDCO), oraz wszystkie takie dane / informacje udostępniane przez Interactive dane (IDCO) poprzez TradingView lub ich usług, we wszystkich językach, formatach i mediach na całym świecie, w tym wszelkich praw autorskich i znaków towarowych w nich zawartych, są własnością Interactive Data (IDCO), jej spółek zależnych lub jej dostawców danych (odpowiednio).
  Nie możesz używać żadnych narzędzi do eksploracji danych, robotów lub tym podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobycia danych z zawartości, ramek jakiejkolwiek części TradingView lub treści, sublicencji, dokonywać cesji, przenosić, sprzedawać, wypożyczać ani w inny sposób rozpowszechniać odpłatnie zawartości strony bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody. Nie możesz obchodzić żadnych mechanizmów umieszczonych w treści zapobiegających nieuprawnionej reprodukcji lub dystrybucji treści serwisu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zapytań handlowych i współpracy z TradingView zobacz Kontakt.
  Aby pozostać w zgodzie z przepisami wymiany i zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, Twoje konto może być używane tylko na jednym urządzeniu naraz.

  Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w poprzednim ustępie, użytkownik zgadza się nie sprzedawać jakiejkolwiek usługi lub materiałów w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody TradingView i / lub dostawców danych. Ponadto nie wolno, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody TradingView i odpowiednich dostawców danych, kopiować dowolnie oprogramowania lub dokumentacji, które mogą być dostarczone, elektronicznie lub w inny sposób, ale nie ograniczając się do tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub tworzenia dzieł pochodnych.
 4. Atrybucja
  TradingView umożliwia wszystkim użytkownikom tradingview.com i wszystkich innych dostępnych wersji witryny wykorzystanie zrzutów ekranu z wykresami TradingView w analizach, prasie, książkach, artykułach, blogach i innych publikacjach, a także korzystanie z TradingView w sesjach edukacyjnych, wyświetlania wykresów TradingView podczas wideokonferencji, w tym przeglądów, nowości, analiz i innych sposobów wykorzystania lub promowania wykresów TradingView lub jakichkolwiek produktów z witryny TradingView pod warunkiem, że w każdym momencie używania tych produktów musi być wyraźnie widoczny atrybut TradingView.
  Atrybucja powinna zawierać wszelkie wspomnienia i odniesienia do TradingView, w tym między innymi opisane w niniejszym dokumencie.
  Korzystanie z wykresów TradingView podczas webinarów lub innych promocji, w których nie jest widoczne logo TradingView, musi zawierać opis użytego w nim produktu. Na przykład: "Platforma wykresów używana do tej analizy jest dostarczana przez TradingView" lub po prostu "Wykresy od TradingView", rozmiar czcionki nie powinien być mniejszy niż 10 PT = 13PX = 3.4MM.
  Możesz użyć przycisku Zrzut ekranu na dolnym pasku narzędzi wykresu, aby natychmiast utworzyć plik graficzny bieżącego wykresu. TradingView automatycznie wykona zrzut ze wszystkimi wymaganymi atrybutami i udostępni link, na którym możesz wyświetlić jego mapę, pobrać ją lub udostępnić. Korzystanie z produktów TradingView poza witryną TradingView bez odpowiedniego przypisania TradingView jest zabronione. Użytkownicy, którzy nie przestrzegają reguły atrybucji w tym dokumencie, mogą zostać zablokowani na stałe, a także mogą zostać podjęte inne czynności prawne w celu zapewnienia przestrzegania, w tym nieograniczonych ostrzeżeń o zawieszeniu, nakazów sądowych, nakazów zapłaty, grzywny, odszkodowania i tak dalej.
 5. Reklamodawcy i osoby trzecie.
  TradingView mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Niektóre z tych witryn mogą zawierać materiały, które są niewłaściwe, niezgodne z prawem lub niedokładne. Zgadzasz się, że TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania handlowe lub inne, które występują na dowolnej stronie ,do której możesz uzyskać dostęp za pomocą linków na TradingView. Udostępniamy te linki jako udogodnienie i nie zatwierdzamy treści lub usług oferowanych przez inne witryny. Wszelkie stosunki, nawiązujesz, znajdując reklamodawce na TradingView są między Tobą a reklamodawcą i przyjmujesz do wiadomości, że TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub roszczenia, jakie możesz mieć wobec reklamodawcy.
  Nieuprawnione pozyskiwanie na TradingView jest surowo zabronione i może to skutkować karą, w tym, lecz nie wyłącznie, tymczasowy lub trwały ban konta oraz wszelkie odpowiednie i dostępne czynności prawne o odszkodowanie pieniężne i inne.
  TradingView może udostępniać dane personalne osób ,które zapisały się na subskrypcję serwisu DailyFX . Prosimy o sprawdzenie Polityki Prywatności DailyFX/FXCM aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania danych osobowych przez DailyFX/FXCM.
 6. Oświadczenie dotyczące treści.
  TradingView nie może i nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że informacje dostępne za pośrednictwem Usług lub na TradingView są dokładne, rzetelne, aktualne, kompletne lub odpowiednie dla Twoich potrzeb. Różne informacje dostępne za pośrednictwem Usług lub na TradingView mogą być specjalnie uzyskane przez TradingView od profesjonalnych firm lub organizacji, takich jak giełda, dostawców usług informacyjnych, dostawców danych rynkowych i innych dostawców treści (np BATS i ewentualnie inneu giełdy finansowe, takie jak Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, NASDAQ, New York Mercantile Exchange i Dow Jones), których uważa się za źródło wiarygodnych informacji (ogólnie "dostawców danych"). Niemniej, ze względu na różne czynniki - w tym wrodzonej możliwości ludzkiego błędu i mechaniczne - dokładność, kompletność, aktualność, wyniki uzyskane z użytkowania i właściwej sekwencjonowanie informacji dostępnych za pośrednictwem Usług oraz na stronie internetowej nie są i nie mogą być zagwarantowane przez TradingView.
 7. Zastrzeżenie dotyczące decyzji inwestycyjnych i handlu
  Decyzje o zakupie, sprzedaży, posiadania lub obrotu papierami wartościowymi, towarów i innych inwestycji wiążą się z ryzykiem i są najlepiej ocenione w oparciu o porady wykwalifikowanych specjalistów finansowych. Wszelki obrót papierami wartościowymi lub innymi inwestycjami wiąże się z ryzykiem znacznych strat. Praktyka "Day trading" obejmuje szczególnie wysokie ryzyko i może spowodować utratę znacznych sum pieniędzy. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu handlu, należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą finansowym. Należy dokładnie rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle twojej sytuacji finansowej i zdolności do ponoszenia ryzyka finansowego. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w wyniku jakiejkolwiek działalności handlowej lub przedsiębiorstwa inwestycyjnego, w które ty lub ktoś angażuje się w oparciu o wszelkie informacje lub materiały udostępniane przez TradingView lub naszych usług.
 8. Oświadczenie dotyczące hipotetycznych wyników
  Hipotetyczne osiągnięte wyniki mają nieodłączne ograniczenia, z których niektóre są wymienione poniżej. Nie ma pewności, że każde konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych przedstawionych. W rzeczywistości, istnieją często ostre różnice między wynikami wydajności hipotetycznych i rzeczywistych wyników osiągniętych przez dany program handlowy.
  Jednym z ograniczeń hipotetycznych wyników działalności jest to, że zazwyczaj są one przygotowane z perspektywy czasu. Ponadto, hipotetyczny handel nie wiąże się z ryzykiem finansowym i żadna hipotetyczna historia transakcji nie może całkowicie obliczać wpływu ryzyka finansowego w rzeczywistej transakcji. Na przykład zdolność do wytrzymania strat lub do przestrzegania konkretnego programu handlu, pomimo strat handlowych są punktami istotnymi, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników związanych z rynkiem w ogóle lub do realizacji konkretnego programu handlu, które nie mogą być w pełni uwzględnione w przygotowaniu hipotetycznych wyników transakcji a mogą niekorzystnie wpływać na rzeczywiste wyniki handlowe.
 9. Wyłączenia w Sekcji Edukacyjnej
  Wszystkie informacje i treść na www.tradingview.com/edu/ powinny być traktowane wyłącznie edukacyjnie.
  Żadna z opublikowanych treści na www.tradingview.com/edu/ nie stanowi zalecenia, że jakiekolwiek konkretne akcje, portfel papierów wartościowych, strategia transakcji lub inwestycji są odpowiednie dla inwestycji dla konkretnej osoby. Żaden z dostawców informacji, ani ich współpracowników, nie doradzi osobiście w kwestii natury, potencjału, wartości lub przydatności konkretnego zabezpieczenia, portfela papierów wartościowych, transakcji, strategii inwestycyjnej lub innej kwestii.
 10. Zarejestrowani użytkownicy.
  Możliwości takie jak zapisywanie wykresów, publikowanie albo komentowanie wykresów, są dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników Tradingview. Jeśli jesteś użytkownikiem (''subskrybentem") Tradingview, być może będziesz musiał kliknąć "Zatwierdź'' albo coś w tym stylu, by akceptować warunki umowy.
  W związku z korzystaniem z witryny TradingView, oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i nie jesteś wykluczony z otrzymania TradingView usługi, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub innej stosownej jurysdykcji. Użytkownik zgadza się również do: (a) podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie zgodnie z podpowiedziami formularzu rejestracyjnym TradingView użytkownika (dalej "Rejestracja danych") i (b) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować dane rejestracyjne aby były prawdziwe, dokładne , aktualne i kompletne. Jeśli dostarczenie wszelkich informacji, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne lub TradingView ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne - TradingView ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta i odmowy jakichkolwiek i wszystkie obecne i przyszłe korzystanie z usług TradingView (lub jego części).
 11. Nieprywatny status subskrybenta
  Jako sprzedawca oficjalnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym pochodzących z giełd (np. Nasdaq) dla użytkowników końcowych, musimy zidentyfikować status nie-zawodowy subskrybenta. Zamawiając subskrypcję danych rynkowych na TradingView (z wyjątkiem następujących subskrypcji: CME GLOBEX, CBOT, COMEX, NYMEX) potwierdzasz:
  1. Wykorzystujesz dane rynkowe wyłącznie do użytku osobistego, a nie dla Twojej firmy lub jakiejkolwiek innej jednostki.
  2. Nie jesteś zarejestrowany lub kwalifikowany w Komisji Papierów Wartościowych (SEC) lub Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC).
  3. Nie jesteś zarejestrowany ani nie kwalifikujesz się do jakiejkolwiek agencji papierów wartościowych, jakiejkolwiek giełdy papierów wartościowych, stowarzyszenia lub organu regulacyjnego w dowolnym kraju.
  4. Nie wykonujesz żadnych funkcji, które są podobne do tych, które wymagają zarejestrowania lub zakwalifikowania się do SEC, CFTC, jakiejkolwiek innej agencji papierów wartościowych, giełdy papierów wartościowych, stowarzyszenia lub organu regulacyjnego lub jakichkolwiek towarów na rynku kontraktów futures lub stowarzyszenia lub organu regulacyjnego.
  5. Nie jesteś konsultantem inwestycyjnym (jako że określono to w sekcji 202 (a) (11) ustawy z doradcą inwestycyjnym z 1940 r.) lub zarządzającym aktywami i nie jesteś zaangażowany w doradztwo inwestycyjne jako osoba fizyczna lub prawna.
  6. Użytkownik nie subskrybuje usługi w charakterze głównego zleceniodawcy, partnera, pracownika lub przedstawiciela jakiejkolwiek firmy lub w imieniu innej osoby.
  7. Oświadczasz, że korzystasz z własnego kapitału, nie dostarczonego przez jakąkolwiek inną osobę lub podmiot do zawierania przez Ciebie transakcji handlowych.
  8. Nie prowadzisz transakcji na korzyść korporacji, spółki osobowej lub innej jednostki.
  9. Nie zawarłeś żadnej umowy w celu dzielenia się zyskiem z działalności handlowej lub otrzymania rekompensaty za prowadzenie działalności handlowej.
  10. Nie otrzymujesz biura, sprzętu i innych korzyści w zamian za trading lub pracę jako doradca finansowy dla osoby, firmy lub podmiotu gospodarczego.
 12. Dostęp i bezpieczeństwo
  Akceptujesz zgodę na odpowiedzialność za poufność i używanie danych użytkownika, nazwy użytkownika i adresu e-mail. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych i za całą aktywność wynikającą z użytkowania Twojego konta. Zgadzasz się natychmiastowo powiadomić, każdy nieautoryzowane zalogowanie się do Twojego konta lub złamanie zasad bezpieczeństwa. Upewnij się, że wylogowujesz się po każdej sesji. Tradingview nie ponosi żadnych strat wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 13. Płatność i anulowanie usługi
  1. Zamawiając którąkolwiek subskrypcję w www.tradingview.com (włączając w to bezpłatny okres próbny) potwierdzasz, że zapoznałeś się z Warunkami Korzystania z naszego serwisu i upoważniasz TradingView do automatycznego swojej obciążenia karty kredytowej lub konta PayPal w wybranym przez siebie okresie rozliczeniowym.
  2. Każdy użytkownik może spróbować swoich płatnych planów za pomocą danych rynkowych w czasie rzeczywistym przez 30 dni bezpłatnie. Jeśli nie anulujesz testów po zakończeniu okresu próbnego, będziesz automatycznie kontynuować płatny plan miesięczny po zakończeniu okresu próbnegou. Nie oferujemy zwrotów płatności automatycznych po okresie próbnym, nawet jeśli subskrypcja została anulowana tego samego dnia, w którym została dokonana płatność. Należy pamiętać, że masz dostęp do bezpłatnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym tylko w okresie próbnym. Po zakończeniu okresu próbnego dostęp do danych rynkowych jest ograniczony, a niektóre dane w czasie rzeczywistym mogą wymagać dodatkowych opłat za dostęp do nich. Możesz sprawdzić, które rynki są dostępne bezpłatnie i które należy kupić oddzielnie na TradingView GoPro page. Anulowanie okresu próbnego wyłącza dostęp do wszystkich płatnych narzędzi, funkcji i danych rynkowych.
  3. Usługa jest rozliczana z wyprzedzeniem w skali miesięcznej, rocznej lub 2-letniej. Nie zostaną zwrócone żadne zwroty ani kredyty w przypadku częściowych miesięcy świadczenia usług, ani zwroty za miesiące niewykorzystane z otwartym kontem użytkownika.
  4. Wszelkie obciążenia mają formę powtarzających się płatności,co oznacza zgodę na ich otrzymywanie aż do czasu odwołania subskrypcji.Jesteś osobiście odpowiedzialny za anulowanie subskrypcji wykupionej opcji TradingView. Anulowanie subskrypcji płatnej opcji serwisu TradingView,można dokonać w każdej chwili, jedynie poprzez zakładkę płatności w części Ustawienia Profilu Użytkownika.Wszelkie inne formy tzn.prośby o anulowanie subskrypcji poprzez pocztę elektroniczną lub wysłanie prośby poprzez Wsparcie Techniczne nie będą uważane za cofnięcie płatnej subskrypcji i opłaty będą dalej naliczane.
  5. Jeśli odwołujesz Serwis przed końcem obecnie opłaconego okresu, twoja prenumerata pozostanie aktywna do następnego terminu płatności. Po upływie terminu płatności i braku otrzymania zapłaty Twoja subskrypcja zostanie zatrzymana.
  6. Nie oferujemy zwrotów za wstępne płatności. Jeśli zamówisz usługę po raz pierwszy, upewnij się, że zamówienie jest prawidłowe przed dokonaniem płatności.
  7. Nie oferujemy zwrotu kosztów za powtarzające się płatności miesięczne. Jeśli zostałeś rozliczony automatyczne za ponowne odnowienie usługi, możesz zrezygnować z subskrypcji, aby uniknąć fakturowania w następnych miesiącach.
  8. Nie oferujemy zwrotów za produkty w Sekcji Edukacyjnej. W przypadku zakupu produktu jest wyłącznie Twoją odpowiedzialnością upewnienie się, że zamówienie jest prawidłowe przed dokonaniem płatności.
  9. We offer refunds for recurring annual and 2-year payments on demand. If you have been billed for automatic annual and 2-year renewal of the Service, you have 7 calendar days (after the payment was made) to contact our support team. If you don’t do this, TradingView assumes that renewal of the Service is expected and the payment will not be refunded.
 14. Informacja zwrotna dla TradingView
  Poprzez przesłanie pomysłów, sugestii, dokumentów i / lub propozycji do TradingView za pośrednictwem swoich danych kontaktowych lub stron kontaktowych oraz wsparcia użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że : (a) Twój wkład nie zawiera informacji poufnych lub zastrzeżonych; (b) TradingView nie jest zobowiązany do zachowania poufności, wyraźnej ani rozumianej niż w odniesieniu do wkładów; (c) TradingView jest upoważniony do używania lub ujawniania (lub nieużywania lub ujawniania) takich Wkładów w dowolnym celu, w jakikolwiek sposób, w dowolnym nośniku na całym świecie; (d) TradingView może mieć coś podobnego do wkładów już rozważanych lub rozwijanych; (e) Twoje Wkłady automatycznie stają się własnością TradingView bez żadnego zobowiązania wobec Ciebie; oraz (f) w żadnym wypadku nie przysługuje Ci żadna rekompensata ani zwrot jakiejkolwiek kwoty ze strony TradingView.
 15. Odszkodowanie
  Wyrażasz zgodę, by zabezpieczyć i zwolnić TradingView i jej jednostki podporządkowane, oddziały, funkcjonariuszy, agentów, pracowników, partnerów i licencjodawców przed jakimikolwiek roszczeniami, w tym kosztów obsługi prawnej, wykonanych przez osoby trzecie na skutek lub wynikających z treści, które przesyłasz, umieszczasz , modyfikowanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem TradingView, korzystaniem z Usługi, TradingView ,połączenia do Usług TradingView, swoim naruszeniem warunków korzystania lub naruszenia jakichkolwiek praw innych osób.
 16. Zakończenie
  Nie usuwamy konta TradingView i / lub jakiekolwiek opublikowanych pomysłów na życzenie klienta. Wierzymy, że gdy konto zostało utworzone lub wykres został opublikowany, staje się częścią wspólnej wiedzy handlowej i powinny pozostać. Ta zasada uniemożliwia użytkownikom zachowywania tylko swoich najlepszych pomysłów publicznych, w ten sposób każdy jest uczciwy wobec siebie i pozwala innym zaufać reputacji publicznej.
  Zgadzasz się, że TradingView może bez uprzedzenia, natychmiast przerwać, ograniczyć lub zawiesić dostęp do konta TradingView, każdy powiązany adres e-mail i dostęp do Usług TradingView. Przyczyny takiego rozwiązania, ograniczenia dostępu lub zawieszenia mogą obejmować, lecz nie ograniczają się do: (a) naruszenia lub naruszenia Warunków Użytkowania lub innych zawartych umów lub wytycznych, (b) wniosków organów ścigania lub innych agencji rządowych, (c) wycofania lub zmiany treści TradingView (lub jakiejkolwiek ich części), (d) nieoczekiwane problemów technicznych lub problemów z bezpieczeństwem witryny (e) dłuższych okresów bezczynności, (f) i / lub zaangażowania przez Ciebie w działalności niedozwolone lub nielegalne. Ponadto zgadzasz się, że wszystkie wyłączenia, ograniczenia dostępu i zawieszenia będą dokonywane według uznania TradingView, i że TradingView nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie, ani żadnej osoby trzeciej, za wypowiedzenie konta, powiązanego adresu e-mail lub dostępu do Usługi TradingView.
 17. Emaile
  Wyrażasz zgodę by TradingView wysyłało na Twój e-mail wiadomości powiązane z serwisem, ważne informacje, oferty, itd. Możesz anulować subskrybcję, używając odnośnika zawartego w wiadomości.
 18. Dobre Praktyki
  W momencie utworzenia i używania konta na platformie TradingView, użytkownik potwierdza, że przeczytał zasady Dobrych Praktyk oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Polska
United States
United Kingdom
India
Deutschland
France
España
Italia
Türkiye
Россия
Brasil
Indonesia
Malaysia
ประเทศไทย
Việt Nam
日本
한국
简体
繁體
Strona główna Skaner akcji Wyszukiwarka sygnałów Forex Wyszukiwarka Sygnałów Kryptowalut Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Pomysły Opublikowane Obserwujący Obserwowani Wiadomość prywatna Czat Wyloguj