Warunki korzystania z usługi, polityka oraz wyłączenie odpowiedzialności (disclaimer)

Korzystając z naszej strony internetowej pod adresem www.tradingview.com (i wszystkich witryn powiązanych) lub usług ("TradingView"), zgadzasz się na następujące warunki korzystania z usług ("Warunki Użytkowania"). Jeśli się nie zgadzasz, nie używaj TradingView. TradingView jest własnością TradingView Inc. ("nas", "my" lub "nasz").

1. Zmiany w treści warunków korzystania z usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści Warunków Użytkowania w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z TradingView po wprowadzeniu przez nas zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania oznacza akceptację nowych warunków. Zawsze masz dostęp do naszych Warunków Użytkowania i w każdej chwili możesz je sprawdzić. Po ponownym załadowaniu tej strony znajdziesz najnowszą wersję dostępną dla użytkowników TradingView.

2. Zmiany na platformie TradingView

Możemy usunąć lub zmienić dowolną usługę lub funkcjonalność TradingView bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku nie gwarantujemy wstecznej kompatybilności naszych usług i interfejsu programowania aplikacji (API).

3. Prawa własności odnośnie informacji; Licencja TradingView; Redystrybucja danych

O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa, tytuły i udziały w TradingView oraz wszelkie informacje udostępniane za pośrednictwem TradingView lub naszych usług we wszystkich językach, formatach i mediach na całym świecie, w tym wszystkie prawa autorskie i znaki towarowe w nich zawarte, są wyłączną własnością TradingView, naszych partnerów lub naszych Dostawców Danych (zgodnie z definicją w sekcji 6 (wyłączenie odpowiedzialności dotyczące treści) poniżej).

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w jakichkolwiek danych i/lub innych informacjach dostarczanych przez Interactive Data (IDCO) oraz wszystkie takie dane/informacje udostępnione przez Interactive Data (IDCO) za pośrednictwem TradingView lub naszych usług we wszystkich językach, formatach i mediach na całym świecie, w tym wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe w nich zawarte, są własnością Interactive Data (IDCO), naszych partnerów lub naszych Dostawców Danych (w stosownych przypadkach).

Celem TradingView jest zapewnienie użytkownikom bezpiecznej i przystępnej platformy do wyświetlania danych rynkowych, wykresów, wiadomości i innych informacji finansowych. W związku z tym użytkownikom surowo zabrania się stosowania jakichkolwiek zautomatyzowanych metod gromadzenia danych, w tym między innymi skryptów, interfejsów API, screen scraping'u, eksploracji danych, robotów lub innych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych, niezależnie od ich zamierzonych celów. Wyraźnie zabrania się korzystania z jakiejkolwiek technologii w celu obejścia mechanizmów ochronnych mających na celu zapobieganie nieautoryzowanemu powielaniu lub rozpowszechnianiu treści TradingView.

Treści na platformie TradingView, w tym dane rynkowe i inne informacje, są udostępniane do celów wyświetlania wyłącznie w interfejsie użytkownika strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Nasze umowy licencyjne z Dostawcami danych nie zezwalają na pobieranie, sublicencjonowanie, przypisywanie, przenoszenie, sprzedaż, wypożyczanie lub dystrybucję treści TradingView za opłatą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody TradingView. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania tych warunków, ponieważ mają one na celu ochronę interesów TradingView, jej dostawców danych i społeczności użytkowników, zapewniając wszystkim bezpieczną i niezawodną platformę.

Naruszenie tych wymagań może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym zablokowaniem użytkownika lub gościa, zamknięciem jego konta i potencjalnymi karami. TradingView zastrzega sobie również prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych przeciwko użytkownikom, którzy naruszają te warunki, w celu ochrony integralności platformy oraz interesów jej dostawców danych i społeczności użytkowników.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w poprzednich akapitach, zgadzasz się nie sprzedawać żadnych usług lub materiałów w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, bez uprzedniej pisemnej zgody TradingView i/lub naszych Dostawców danych. Ponadto, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody TradingView i odpowiednich Dostawców danych, nie wolno Ci wykonywać kopii jakiegokolwiek oprogramowania lub dokumentacji, które mogą być dostarczane elektronicznie lub w inny sposób, w tym między innymi tłumaczyć, dekompilować, dokonywać dezasemblacji lub tworzyć dzieła pochodne.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez dodatkową umowę, nie zezwalamy na komercyjne wykorzystanie jakichkolwiek naszych usług lub interfejsów API. Nie udzielamy żadnych gwarancji i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za usługi lub oprogramowanie podmiotów trzecich. Więcej informacji można znaleźć poniżej w sekcji 21 (oprogramowanie podmiotów trzecich).

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zapytań handlowych i partnerskich, odwiedź stronę Kontakty.

4. Atrybucja

TradingView zezwala wszystkim użytkownikom tradingview.com i wszystkich innych dostępnych wersji strony na korzystanie ze snapshotów z wykresami TradingView w analizach, komunikatach prasowych, książkach, artykułach, blogach i innych publikacjach oraz wykorzystanie TradingView w sesjach edukacyjnych, wyświetlanie wykresów TradingView podczas transmisji wideo, w tym przeglądach, wiadomościach, analizach i inne wykorzystanie lub promocja wykresów TradingView lub produktów ze strony TradingView, pod warunkiem, że wskazanie autorstwa TradingView musi być zawsze wyraźnie widoczne podczas korzystania z takich wykresów i produktów.

Atrybucja musi zawierać odniesienie do TradingView, w tym między innymi opisane w niniejszej publikacji.

Korzystanie z wykresów TradingView podczas webinarów lub innych promocji, w których nie jest widoczne logo TradingView, musi zawierać opis użytego w nim produktu. Na przykład: "Platforma wykresów używana do tej analizy jest dostarczana przez TradingView" lub po prostu "Wykresy od TradingView", rozmiar czcionki nie powinien być mniejszy niż 10 PT = 13PX = 3.4MM.

Możesz skorzystać z przycisku Snapshot znajdującego się na górnym pasku narzędzi wykresu w celu natychmiastowego utworzenia pliku graficznego bieżącego wykresu. TradingView automatycznie wykona zrzut ekranu ze wszystkimi wymaganymi odnośnikami i udostępni link, za pomocą którego będziesz mógł wyświetlić ten wykres, pobrać go lub udostępnić innym. Korzystanie z produktów TradingView poza witryną TradingView bez zamieszczenia informacji o pochodzeniu materiałów ze strony TradingView jest zabronione. Dotyczy to wszelkich narzędzi (takich jak widżety) uzyskanych na stronie TradingView i wykorzystywanych w zasobach zewnętrznych, gdzie atrybucja powinna pozostać taka, jak została pierwotnie zaprojektowana i zamierzona. Zaniechanie ze strony użytkownika przestrzegania reguły podawania źródła grozi permanentną blokadą konta użytkownika oraz podjęciem czynności prawnych mających na celu zapewnienie przestrzegania reguły, wliczając w to ostrzeżenia o zaprzestaniu działalności, pozyskanie odpowiednich nakazów sądowych, nałożenie kary grzywny, uruchomienie procedury odszkodowawczej i tak dalej.

5. Reklamodawcy i osoby trzecie

TradingView mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Niektóre z tych witryn mogą zawierać materiały, które są niewłaściwe, niezgodne z prawem lub niedokładne. Zgadzasz się, że TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania handlowe lub inne, które występują na dowolnej stronie do której możesz uzyskać dostęp za pomocą linków na TradingView. Udostępniamy te linki jako udogodnienie i nie zatwierdzamy treści lub usług oferowanych przez inne witryny. Wszelkie stosunki pomiędzy Tobą a reklamodawcami na TradingView dotyczą wyłącznie Ciebie i reklamodawcy i tym samym przyjmujesz do wiadomości, że TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub roszczenia, jakie możesz mieć wobec reklamodawcy.

Nieuprawnione nagabywanie na TradingView jest surowo zabronione i może to skutkować karą, w tym, lecz nie wyłącznie, tymczasową lub trwałą blokadą konta oraz podjęciem wszelkich dostępnych ścieżek prawnych odnośnie odszkodowania finansowego lub w innego z tytułu poniesionych strat.

6. Zastrzeżenie odnośnie treści

TradingView nie gwarantuje i nie jest w stanie zagwarantować, że informacje dostępne za pośrednictwem Usług lub na TradingView są dokładne, rzetelne, aktualne, kompletne lub odpowiednie dla Twoich potrzeb. Treści i informacje dostępne za pośrednictwem Usług lub na platformie TradingView pozyskiwane są od profesjonalnych firm lub organizacji, takich jak giełdy, dostawcy usług informacyjnych, dostawcy danych rynkowych i inni dostawcy treści (np. Cboe BZX czy inne uznane giełdy finansowe, takie jak Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, NASDAQ, New York Mercantile Exchange i Dow Jones), które uważa się powszechnie za źródło wiarygodnych informacji (zwanych "Dostawcami danych"). Niemniej, ze względu na różne czynniki — w tym błędy ludzkie lub mechaniczne — dokładność, integralność, chronologiczność danych i wyników uzyskanych w trakcie użytkowania oraz właściwe sekwencjonowanie informacji dostępnych za pośrednictwem Usług czy na witrynie internetowej nie są i nie mogą być zagwarantowane przez TradingView. Nie udzielamy żadnych gwarancji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za skrypty, wskaźniki, pomysły i inne treści stron trzecich. Korzystanie ze skryptów, wskaźników, pomysłów i innych treści stron trzecich odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko.

7. Wyłączenie odpowiedzialności (disclaimer) odnośnie decyzji inwestycyjnych i handlu

Decyzje o zakupie, sprzedaży, posiadania lub obrocie papierami wartościowymi, towarami i inne inwestycje wiążą się z ryzykiem i zaleca się podejmowanie tych decyzji po konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą od rynków finansowych. Wszelki obrót papierami wartościowymi lub inne formy inwestowania wiążą się z ryzykiem poniesienia znacznych strat. Praktyka "day trading" charakteryzuje się szczególnie wysokim ryzykiem i może przyczynić się do utraty znacznych sum pieniędzy. Przed rozpoczęciem realizacji jakiegokolwiek planu handlowego należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą od rynków finansowych. Zalecamy dokładne przeanalizowanie, czy w świetle Twojej sytuacji finansowej oraz zdolności do ponoszenia ryzyka finansowego taki handel jest odpowiedni dla Ciebie. TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku działalności tradingowej lub inwestycyjnej prowadzonej przez Ciebie lub inną osobę na podstawie informacji lub materiałów udostępnianych przez TradingView lub w ramach oferowanych przez nas usług.

8. Zastrzeżenie dotyczące hipotetycznych wyników

Analiza hipotetycznych wyniki posiada szereg ograniczeń, z których niektóre są wymienione poniżej. Nie ma pewności, że dany rachunek osiągnie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych przedstawionych. W rzeczywistości występują znaczące różnice między wynikami hipotetycznymi a rzeczywistych osiągniętymi w ramach danego programu handlowego.

Jednym z ograniczeń hipotetycznych wyników działalności jest to, że zazwyczaj są one przygotowane z perspektywy wiedzy post factum. Ponadto hipotetyczny handel nie wiąże się z ryzykiem finansowym i żadna hipotetyczna historia transakcji nie może całkowicie obliczać wpływu ryzyka finansowego w ramach rzeczywistego handlu. Na przykład zdolność do akceptowania strat lub trzymania się konkretnego programu handlowego pomimo poniesionych strat to istotne kwestie, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników determinujących sytuację rynkową lub wpływających na realizację konkretnego programu handlowego, które nie mogą być w pełni uwzględnione przy przygotowywaniu hipotetycznych wyników transakcji, a które mogą niekorzystnie wpływać na rzeczywiste wyniki handlowe.

9. Zarejestrowani użytkownicy

Niektóre funkcje, takie jak zapisywanie wykresów, publikowanie lub możliwość komentowania opublikowanych wykresów, są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników witryny TradingView i wymagają zalogowania się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, żeby z nich korzystać. Jeśli zarejestrujesz się jako użytkownik ("Subskrybent") którejkolwiek z funkcji TradingView, podczas procesu rejestracji możesz zostać poproszony o kliknięcie "Zarejestruj się teraz", "Zatwierdź" lub podobny przycisk; klikając ten przycisk, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania.

Korzystając z witryny TradingView, potwierdzasz, że osiągnąłeś wiek, który zgodnie z prawem pozwala Ci na zawarcie tej umowy oraz że nie jesteś osobą, której zabrania się korzystania z usług świadczonych przez TradingView zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub innej obowiązującej jurysdykcji. Zgadzasz się również na: (a) podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie zgodnie z formularzem rejestracyjnym TradingView ("Dane Rejestracyjne"), oraz (b) sprawdzania i niezwłocznego aktualizowania Danych Rejestracyjnych, tak żeby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli podasz informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne lub jeśli TradingView ma powód podejrzewać, że te informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, TradingView ma prawo zawiesić lub usunąć Twoje konto i odmówić bieżącego lub przyszłego korzystania z usług TradingView (lub części tych usług).

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym wszelkie niezbędne patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności do swoich treści. Jeżeli korzystasz z materiałów stron trzecich, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do dystrybucji materiałów stron trzecich w treści. Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać materiałów chronionych prawem autorskim, tajemnicą handlową lub w inny sposób podlegających prawom własności stron trzecich, w tym prawom patentowym oraz prawom do prywatności i reklamy, chyba że jesteś właścicielem takich praw lub masz zgodę ich prawowitego właściciela na przesłanie materiału.

Możemy usunąć Twoje treści bez uprzedzenia, jeśli mamy uzasadnione powody sądzić, że naruszają one niniejsze Warunki Użytkowania.

10. Status subskrybenta Nieprofesjonalnego

Jako dostawca oficjalnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym z giełd (np. Nasdaq) dla użytkowników końcowych, jesteśmy zobowiązani do określenia statusu „Nieprofesjonalny” każdego Abonenta. Dokonując zakupu subskrypcji danych rynkowych na TradingView, potwierdzasz, że:

 1. Wykorzystujesz dane rynkowe wyłącznie w zakresie użytku osobistego, a nie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu.
 2. Nie jesteś członkiem Komisji Papierów Wartościowych (SEC) lub Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC).
 3. Nie jesteś członkiem jakiejkolwiek agencji papierów wartościowych, giełdy papierów wartościowych, stowarzyszenia lub organu regulacyjnego dowolnego państwa.
 4. Nie pełnisz żadnych funkcji, które wymagają rejestracji przez SEC, CFTC, inną agencje nadzoru rynku papierów wartościowych, giełdę papierów wartościowych, stowarzyszenie lub organ regulacyjny lub jakąkolwiek inną giełdę towarową bądź kontraktów futures, stowarzyszenie lub organ regulacyjny tego rynku.
 5. Nie jesteś doradcą inwestycyjnym (zgodnie z definicją zawartą w artykule 202 (a) (11) Ustawy o Doradcach Inwestycyjnych z 1940 r.) ani zarządzającym aktywami oraz nie oferujesz usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego osobom fizycznym lub innym podmiotom.
 6. Nie subskrybujesz usługi w charakterze właściciela, partnera, pracownika lub przedstawiciela jakiejkolwiek spółki lub w charakterze pośrednika.
 7. Oświadczasz, że zawierając transakcje handlowe korzystasz z własnego kapitału, który nie został dostarczony przez jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.
 8. Nie prowadzisz działalności tradingowej na rzecz korporacji, spółki partnerskiej lub innego podmiotu.
 9. Nie zawarłeś jakiejkolwiek umowy mającej na celu dzielenie się zyskiem z prowadzonej działalności tradingowej lub umożliwiającą Ci pobieranie wynagrodzenia za prowadzoną działalność tradingową.
 10. Nie otrzymujesz biura, sprzętu lub innych korzyści w zamian za działalność tradingową na platformie lub doradztwo finansowe dla osób fizycznych, spółek lub innych podmiotów gospodarczych.

Nasze autorskie wyprowadzenie wykorzystuje surowe dane rynkowe i wykonuje 2-czynnikowy proces wyprowadzania w celu uzyskania wyświetlanej ceny, która jest później wykorzystywana przez silnik cenowy. Pochodne dane rynkowe są pozyskiwane i przekazywane z różnych źródeł, a zatem mogą być łączone.

Proces derywatyzacji polega na zmianie ceny pierwotnej o czynnik określony przez wolumen obrotu na rynku instrumentu bazowego, zmienną losową i maksymalną wartość przesunięcia. Cena pochodna jest wyświetlana tylko dla naszych klientów nieprofesjonalnych i jest wartością własną organizacji.

Klient nie ma dostępu do surowych danych ani nie można ich odtworzyć w żaden sposób. Wszystkie rynki przechodzą przez ten sam mechanizm wyprowadzania.

12. Dostęp i bezpieczeństwo

Akceptujesz odpowiedzialność za zachowanie poufności i korzystanie z nazwy użytkownika i adresu email użytych w celu rejestracji umożliwiającej korzystanie z naszych usług. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła dostępu i konta oraz jesteś w pełni odpowiedzialny za aktywność wynikającą z użytkowania Twojego konta i hasła dostępu. Zgadzasz się (a) natychmiastowo zgłosić TradingView każde nieautoryzowane użycie Twojego konta i hasła dostępu lub włamanie na to konto oraz (b) dopilnujesz, że każdorazowo po zakończeniu sesji wylogujesz się z konta. Tradingview nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych zasad bezpieczeństwa.

TradingView traktuje prywatne informacje na stronie jako poufne (kod źródłowy skryptu chronionego lub dostępnego wyłącznie na zaproszenie itp.) TradingView chroni takie prywatne informacje przed nieautoryzowanym użyciem, dostępem lub ujawnieniem w taki sam sposób, w jaki chroni dane osobowe (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności).

13. Płatności i anulowanie usługi

 1. Wykupując dowolną subskrypcję na www.tradingview.com (włączając bezpłatny okres próbny) potwierdzasz, że zapoznałeś się z Warunkami korzystania z usługi i upoważniasz TradingView do automatycznego obciążenia swojej karty kredytowej lub konta PayPal zgodnie z warunkami wybranego cyklu rozliczeniowego.
 2. Każdy użytkownik może przetestować dowolny z płatnych planów przez 30 dni za darmo. W przypadku braku rezygnacji z darmowego okresu testowego przed upływem daty ważności wybrany plan będzie automatycznie przekształcony w zależności od wyboru użytkownika w miesięczną lub roczną płatną subskrypcję. Nie dokonujemy zwrotów płatności za plany miesięczne, nawet jeżeli subskrypcja zostanie anulowana w tym samym dniu, w którym nastąpiła płatność z tytułu automatycznej konwersji. Zwroty płatności są dostępne wyłącznie po automatycznych potrąceniach za roczną subskrypcję (np. po okresie testowym lub po odnowieniu subskrypcji) w ciągu 14 dni kalendarzowych po dokonaniu płatności. Należy pamiętać, że użytkownicy, którzy zażądali obciążenia zwrotnego lub rozpoczęli spór czy roszczenie, nie kwalifikują się do zwrotu środków. Subskrypcje PRO, PRO+ i Premium automatycznie zawierają dane rynkowe, które są dostępne bez dodatkowych opłat. Możesz sprawdzić, które rynki są dostępne za darmo a które należy kupić osobno na stronie TradingView GoPro. Anulowany okres testowy i powiązane z nim usługi zostaną zatrzymane natychmiast po anulowaniu, z wyjątkiem wszystkich zakupionych pakietów danych.
 3. Usługa jest rozliczana z góry w cyklu miesięcznym, rocznym lub 2-letnim. Nie będzie zwrotu środków ani kredytów za niepełne miesiące korzystania z usług lub za pełne miesiące, w których konto było ważne, ale nie korzystałeś z usług. Jeżeli automatyczne odnowienie rocznej subskrypcji nie powiedzie się, subskrypcja zostanie automatycznie zmieniona na miesięczną.
 4. Wszystkie płatności są cykliczne, co oznacza, że będą naliczane aż do momentu anulowania subskrypcji. Jesteś osobiście odpowiedzialny za skuteczne anulowanie swojej subskrypcji na platformie TradingView. Prośby o anulowanie subskrypcji wysłane pocztą elektroniczną ani poprzez formularz zgłoszeniowy do Działu Wsparcia, nie są równoznaczne z anulowaniem subskrypcji. Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję, odwiedzając zakładkę Konto i płatności w Profilu Użytkownika.
 5. Jeżeli anulujesz usługę przed końcem opłaconego okresu, Twoja subskrypcja pozostanie aktywna do następnego terminu płatności. Po upływie terminu płatności i braku uregulowania opłaty subskrypcja zostanie automatycznie anulowana.
 6. Nie oferujemy zwrotów za opłaty wstępne. Jeśli zamawiasz usługę po raz pierwszy, przed dokonaniem płatności upewnij się, czy zamówienie się zgadza.
 7. Nie oferujemy zwrotu kosztów w ramach cyklicznych płatności miesięcznych. Jeśli Twoja subskrypcja usługi została automatyczne odnowiona i stosowana opłata została naliczona , możesz anulować subskrypcję w celu uniknięcia naliczania opłat w następnych miesiącach.
 8. Nie oferujemy zwrotów za zmianę na droższy plan lub dłuższy cykl rozliczeniowy. Pozostałe dni są zamieniane na równoważną wartość dni w nowej subskrypcji.
 9. Na żądanie oferujemy zwroty za powtarzające się płatności roczne i dwuletnie. Jeżeli zostałeś obciążony automatycznym, rocznym lub dwuletnim odnowieniem usługi, masz 14 dni kalendarzowych (po dokonaniu płatności) na kontakt z naszym zespołem wsparcia. Jeśli tego nie zrobisz, TradingView zakłada, że ​​odnowienie usługi było oczekiwane, a płatność nie zostanie zwrócona.
 10. Zwroty płatności są dostępne wyłącznie po automatycznych potrąceniach za roczną subskrypcję (np. po okresie testowym lub po odnowieniu subskrypcji) w ciągu 14 dni kalendarzowych po dokonaniu płatności.
 11. Nasi moderatorzy to oficjalni reprezentanci TradingView, którzy posiadają kompetencje odnośnie ostrzegania użytkowników i nakładania banów/blokad (także wobec posiadaczy subskrypcji płatnych) w przypadku naruszenia przez nich zasad Dobrych Praktyk. W przypadku posiadaczy subskrypcji płatnych otrzymanie blokady dotyczącej publikowania treści oraz interakcji z innymi użytkownikami nie jest podstawą do roszczenia zwrotu kosztów subskrypcji, ponieważ wszystkie funkcje, włącznie z dostępem do danych rynkowych, są dostępne przez okres trwania blokady są nadal dostępne.
 12. TradingView, Inc. jest zarejestrowana do celów podatkowych w Australia, Kanada, Kolumbia, Państwa UE, Japonia, Indie, Indonezja, Islandia, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Arabia Saudyjska, Singapur, Afryka Południowa, Korea Południowa, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Wietnam, niektórych stanach i miastach USA.

14. Subskrypcja Apple App Store

 1. Płatności będą pobierane z konta Apple ID użytkownika po potwierdzeniu zakupu zgodnie z Polityką prywatności Apple. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami płatności i subskrypcji w aplikacji Apple. Jeśli zakup został dokonany za pomocą naszej aplikacji na iOS, zwrot pieniędzy jest możliwy tylko zgodnie z regulaminem App Store.
 2. TradingView oferuje okres próbny. Można go wykorzystać tylko raz. Płatność za subskrypcję rozpoczyna się po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.
 3. Wszystkie typy subskrypcji są odnawiane automatycznie. Opcję odnawiania można anulować w App Store nie później niż w ciągu 24 godzin przed końcem bezpłatnego okresu testowego lub najbliższą datą płatności. Anulowanie staje się skuteczne z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Jednocześnie zachowujesz dostęp do subskrypcji od momentu anulowania do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
 4. Konta mogą zostać obciążone opłatą za odnowienie do 24 godzin przed końcem bieżącego okresu.
 5. Ceny oferowane w sklepach mobilnych i na platformie internetowej mogą się różnić. Sklepy mobilne oferują abonamenty oparte na dwóch cyklach rozliczeniowych: rocznym i miesięcznym.

15. Subskrypcje aplikacji na Androida

 1. Transakcje finansowe za subskrypcje dokonane w naszej aplikacji na Androida przetwarzane są przez usługę zewnętrzną (Google Play) zgodnie z ich warunkami korzystania, polityką prywatności i wszelkimi obowiązującymi warunkami płatności, w szczególności zwrotowi środków w Google Play. TradingView nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakichkolwiek zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności. Zalecamy zapoznanie się z warunkami płatności i subskrypcjami w aplikacji Google Play. Jeśli zakup został dokonany w naszej aplikacji na Androida, zwrot pieniędzy jest możliwy tylko zgodnie z polityką Google Play.
 2. TradingView oferuje okres próbny. Można go wykorzystać tylko raz. Płatność za subskrypcję rozpoczyna się po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.
 3. Wszystkie rodzaje subskrypcji są odnawiane automatycznie. Możesz anulować opcję odnowienia w Google Play w ciągu co najmniej 24 godzin przed końcem bezpłatnego okresu próbnego lub przed bieżącą datą płatności. Anulowanie wchodzi w życie z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Jednocześnie zachowujesz dostęp do subskrypcji od momentu anulowania do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
 4. Płatność odbywa się zgodnie z metodą płatności, która jest powiązana z kontem użytkownika w Google Play. Subskrypcja dokonywana jest zgodnie z wyborem Konta Google Play, co niekoniecznie jest zgodne z kontem Google używanym do logowania do aplikacji.
 5. Ceny oferowane w sklepach mobilnych i na platformie internetowej mogą się różnić. Sklepy mobilne oferują abonamenty oparte na dwóch cyklach rozliczeniowych: rocznym i miesięcznym.

16. Informacja zwrotna dla TradingView

Publikując pomysły, treści, sugestie, dokumenty i/lub propozycje ("Publikacje") w TradingView za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych lub opinii, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że: (a) Twoje Publikacje nie zawierają poufnych lub zastrzeżonych informacji; (b) TradingView nie podlega żadnemu obowiązkowi zachowania poufności, wyraźnemu ani dorozumianemu, w odniesieniu do Publikacji; (c) TradingView ma prawo do wykorzystywania lub ujawniania (lub nieużywania i nieujawniania) takich Publikacji w jakimkolwiek celu, w jakikolwiek sposób, w jakichkolwiek mediach na całym świecie; (d) TradingView może już być w trakcie rozważania lub opracowywania czegoś podobnego do Publikacji; (e) Twoje Publikacje automatycznie stają się własnością TradingView bez żadnego zobowiązania TradingView wobec Ciebie; oraz (f) w żadnym wypadku nie masz prawa do jakiegokolwiek odszkodowania lub jakiejkolwiek formy rekompensaty od TradingView.

17. Odszkodowanie

Zgadzasz się chronić i zwolnić TradingView i nasze spółki zależne, podmioty stowarzyszone, urzędników, przedstawicieli, pracowników, partnerów i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i żądań w tym kosztów obsługi prawnej wnoszonych przez strony trzecie powstających w wyniku zawartości przesyłanej, publikowanej, przekazywanej lub inaczej udostępnianej za pośrednictwem usług TradingView, Twojego korzystania z usług TradingView, powiązanie z usługami TradingView, naruszenia Warunków Użytkowania lub naruszenia jakichkolwiek praw innych osób lub podmiotów.

18. Zakończenie

Na życzenie użytkownika konto TradingView może zostać usunięte. Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie, odwiedzając stronę Ustawienia Profilu. Jeżeli zażądałeś usunięcia swojego konta, usuniemy dane osobowe powiązane z Twoim kontem, jednak niektóre dane osobowe nie zostaną usunięte, jeżeli zostały zintegrowane z danymi stanowiącymi integralną część naszych systemów i witryny, w tym danych użytych w rozmowach/korespondencji wysłanej za pośrednictwem naszej strony. Informacje te muszą być zachowane dla integralności danych na stronie, jak również dla naszych uzasadnionych celów biznesowych, w tym monitorowania i weryfikacji, bezpieczeństwa i innych uzasadnionych interesów (patrz nasza Polityka Prywatności). Twoje Publikacje pozostaną na stronie według naszego uznania. Od momentu udostępnienia Publikacji staje się ona częścią wiedzy gromadzonej przez naszą społeczność i pragniemy, by tak pozostało. Taka polityka pozwala uniknąć przypadków, w których użytkownicy zostawiają do publicznego wglądu tylko najlepsze pomysły. Jest to podejście uczciwe i pozwala utrzymać zaufanie publiczne do reputacji i integralności strony.

Zgadzasz się, że TradingView może bez uprzedzenia, w trybie natychmiastowym zamknąć, ograniczyć dostęp lub zawiesić Twoje konto na TradingView, każdy powiązany adres e-mail i dostęp do Usług TradingView. Przyczyny takiego zamknięcia, ograniczenia dostępu lub zawieszenia mogą obejmować między innymi: (a) naruszenie lub łamanie Warunków Użytkowania lub innych zawartych umów lub wytycznych, (b) na wniosek organów ścigania lub innych agencji rządowych, (c) zaprzestanie lub istotna modyfikacja usług TradingView (lub jakiejkolwiek ich części), (d) nieoczekiwane problemy technicznych lub związane z bezpieczeństwem (e) dłuższe okresy bezczynności, (f) i/lub Twoje zaangażowanie w działalność nieuczciwą lub nielegalną. Ponadto zgadzasz się, że wszystkie zamknięcia, ograniczenia dostępu i zawieszenia będą dokonywane według uznania TradingView, i że TradingView nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie, ani żadnej strony trzeciej, za zamknięcie Twojego konta, powiązanego adresu e-mail lub dostępu do usług TradingView.

19. Wiadomości e-mail

Zakładając konto na platformie TradingView wyrażasz zgodę na otrzymywanie od TradingView wiadomości na zarejestrowany adres e-mail materiałów o charakterze marketingowym i informacyjnym. Możesz zrezygnować z otrzymywania wspomnianych wiadomości klikając odpowiedni link zawarty w każdej z takich wiadomości.

20. Dobre Praktyki

Utworzenie i korzystanie z konta na platformie TradingView jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że zapoznał się on z zasadami Dobrych Praktyk i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

21. Oprogramowanie Podmiotów Trzecich

Nasze oprogramowanie, strona internetowa i/lub usługi mogą zawierać składniki oprogramowania dostarczone przez podmioty trzecie, które są wykorzystywane za zgodą odpowiednich licencjodawców i/lub właścicieli praw autorskich na warunkach dostarczonych przez te podmioty ("Oprogramowanie Podmiotów Trzecich"). TradingView wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji lub innych zapewnień dotyczących Oprogramowania Podmiotów Trzecich. Należy pamiętać, że korzystanie z Oprogramowania Podmiotów Trzecich będzie podlegać warunkom użytkowania i polityce prywatności dostawców Oprogramowania Podmiotów Trzecich, a nie niniejszym Warunkom Użytkowania ani naszej Polityce Prywatności.

22. Skrypty

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym wszelkie niezbędne patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności do swojego skryptu. Jeżeli korzystasz z materiałów stron trzecich, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do dystrybucji materiałów stron trzecich w tym skrypcie. Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać materiałów chronionych prawem autorskim, tajemnicą handlową lub w inny sposób podlegających prawom własności stron trzecich, w tym prawom patentowym oraz prawom do prywatności i reklamy, chyba że jesteś właścicielem takich praw lub masz zgodę ich prawowitego właściciela na przesłanie materiału.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za każdy tworzony skrypt. TradingView nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za wykorzystanie lub niewłaściwe użytkowanie Twojego skryptu przez dowolnego użytkownika. TradingView nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za Twoje wykorzystanie lub niewłaściwe użytkowanie skryptu dowolnego użytkownika.

Korzystając z funkcji opublikuj skrypt, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, wieczystej, bezpłatnej licencji na:

 • opublikuj ten skrypt wraz z nazwą użytkownika autora;
 • ujawnij kod źródłowy skryptów dla otwartych skryptów;
 • wykonuj, wyświetlaj, używaj i udostępniaj swój otwarty lub chroniony skrypt dla dowolnego użytkownika lub dla użytkownika, który otrzymał zaproszenie.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn uznamy, że naruszasz niniejsze Warunki Użytkowania, możemy usunąć Twój skrypt bez powiadomienia.

Możesz opublikować swój skrypt pod dowolną licencją. Jeżeli nie załączysz licencji w sekcji komentarza skryptu, zgadzasz się, że Twój skrypt będzie licencjonowany w ramach Mozilla Public License 2.0.

23. Publikacje — brak statusu rekomendacji lub porady

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane.

Wszelkie opinie (które mogą ulec zmianie bez powiadomienia) są osobistą opinią autora, a autor nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności lub kompletności jakichkolwiek dostarczonych przez siebie informacji lub analiz.

Autorzy oraz TradingView nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku jakichkolwiek inwestycji dokonanych na podstawie jakichkolwiek rekomendacji, prognoz lub innych informacji przedstawionych tutaj.

Treść tych publikacji nie powinna być interpretowana jako wyraźna lub dorozumiana obietnica, gwarancja lub wskazanie przez TradingView, że klienci odniosą korzyści lub że straty z nimi związane mogą być lub będą ograniczone, jeśli będą polegać na dostarczonych informacjach.

24. Zasady Programu Poleceń Monety TradingView

TradingView może zaktualizować niniejsze Zasady w dowolnym momencie.