Wstęgi Bolingera (BB)

Wstęgi Bollingera (BB) to bardzo popularne narzędzie analizy technicznej stworzone przez Johna Bollingera na początku lat 80. XX w. Wskaźnik ten składa się z trzech linii, które wyznaczają ceny danego papieru wartościowego. Linia środkowa to zazwyczaj prosta Średnia Krocząca (SMA) dla przedziału równego 20 dniom (wybór typu linii trendu oraz przedziału czasowego należy do tradera, ale najczęściej stosuje się średnią ruchomą 20-dniową). SMA służy jako baza dla dwóch pozostałych linii - wstęgi górnej i wstęgi dolnej. Wstęgi górna i dolna służą do określania zmienności poprzez obserwację relacji pomiędzy wstęgami a ceną. Wstęgi górna i dolna są oddalone od linii środkowej (SMA) o n odchyleń standardowych. Najczęściej n=2, choć parametr ten może być dowolnie wybrany przez tradera.

Dowiedz się więcej o Wstęgach Bollingera.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
45
1
2
...
45