Niniejsza treść jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna i wyraża osobisty pogląd autora. Nie stanowi ani w całości ani w części "rekomendacji" czy też "porady, doradztwa inwestycyjnego" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Autor ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartej treści.
--
The content is purely informational and educational and is a personal topic of views. It does not constitute, either in whole or in part, a "recommendation" or "advice, investment advice" in the responses of the Minister of Finance of October 19, 2005 on information constituting recommendations regarding financial instruments or their issuers (Journal of Laws of 2005, no. No. 206, item 1715). Contained content that does not meet the requirements of the recommendations under the provisions, incl. It does not include a specific valuation, any financial instrument, does not rely on any valuation method, and does not identify investment risk. The author of the stories for a complete list of review files based on the reading included in the content.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.