Szerokość wstęg Bollingera (BBW)

Definicja

Szerokość wstęg Bollingera (BBW) to narzędzie analizy technicznej stworzone na bazie standardowych wstęg Bollingera. Wstęgi Bollingera to wskaźnik impetu, który składa się z trzech linii wyznaczanych w odniesieniu do ceny danego papieru wartościowego. Linia środkowa to zazwyczaj prosta średnia krocząca SMA dla przedziału równego 20 dniom. Wstęgi górna i dolna są oddalone o 2 odchylenia standardowe od linii środkowej (SMA). BBW służy do ilościowego wyznaczania odległości pomiędzy górną a dolną wstęgą. Wskaźnik ten może być w niektórych przypadkach stosowany w celu identyfikacji sygnałów transakcyjnych.

Historia

Twórca Wstęg Bollingera (BB), John Bollinger, wprowadził Szerokość wstęg Bollingera w 2010 roku, czyli prawie 3 dekady po wprowadzeniu wstęg Bollingera.

Obliczenia

Szerokość wstęg Bollingera = (Górna wstęga - Dolna wstęga) / Środkowa wstęga

Podstawy

Szerokość wstęg Bollingera (BBW) wykorzystuje podane obliczenia i wyświetla procentową różnicę między górną a dolną wstęgą. Wartość ta jest używana do określenia poziomu zwężenia wstęg. Należy jednak mieć świadomość, że trader nie może po prostu spojrzeć na wartość BBW i określić, wstęgi są naprawdę wąskie, czy nie. Znaczenie względnego poziomu zwężenia danego instrumentu zmienia się w zależności od instrumentu. To, co jest uważane za wąskie dla jednego instrumentu niekoniecznie musi być wąskie w przypadku innego. To, co jest uważane za wąskie dla jednego instrumentu może nawet ulec zmianie w ramach tego samego instrumentu w zależności od interwału. Aby dokładnie ocenić znaczenie poziomu zwężenia wstęg, analityk techniczny będzie musiał zbadać wcześniejsze wahania BBW i ruchy cen.

Czego szukać

Ścisk

Jedną z najbardziej znanych teorii dotyczących Wstęg Bollingera jest to, że zmienność zazwyczaj zmienia się pomiędzy okresami ekspansji (rozszerzanie wstęg) i skurczu (zwężanie wstęg). Mając to na uwadze, główny sygnał handlowy generowany przez Szerokość wstęg Bollingera jest znany jako The Squeeze (Ścisk).

Konfiguracja ścisku jest bardzo prosta i składa się z dwóch kroków:

  1. Na rynku występuje okres niskiej zmienności. Oznacza to, że wstęgi są wąskie, a cena porusza się w ruchu bocznym.
  2. Po okresie niskiej zmienności następuje gwałtowny wzrost zmienności i cena przebija się przez górną lub dolną wstęgę, co oznacza koniec ruchu bocznego i początek nowego trendu kierunkowego.

Byczy ścisk BBW

  1. BBW spada. (W poniższym przykładzie próg wynosi 6%, jednak zmienia się on w zależności od instrumentu i interwału).
  2. Cena przecina górną wstęgę, co rozpoczyna nowy trend wzrostowy. Rośnie także zmienność.

Niedźwiedzi ścisk BBW

  1. BBW spada. (W poniższym przykładzie próg wynosi 9%, jednak zmienia się on w zależności od instrumentu i interwału).
  2. Cena przecina dolną wstęgę, co rozpoczyna nowy trend spadkowy. Rośnie także zmienność.

Podsumowanie

Szerokość wstęg Bollingera (BBW) to całkiem przydatne narzędzie analizy technicznej do identyfikacji "Ścisków", co może skutkować dobrymi sygnałami kupna i sprzedaży. Oczywiście trader powinien zawsze zachować ostrożność. Czasami pomimo wybicia po ścisku następuje natychmiastowy powrót i nowy trend nie powstaje. Trader musi prawidłowo ocenić, czy wybicie jest silne i uzasadnione. Mając to na uwadze, kiedy po ścisku zaczyna się silny trend wzrostowy lub spadkowy, stanowi to doskonałą okazję do handlu dla przygotowanego analityka lub tradera.

 

Argumenty

Długość

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia SMA, która tworzy podstawę dla górnej i dolnej wstęgi. Wartość domyślna to 20.

Źródło

Określa które dane z każdego słupka zostaną użyte do obliczeń. Wartość domyślna to zamknięcie.

OdchStd

Liczba odchyleń standardowych od SMA w odniesieniu do górnej i dolnej wstęgi. Wartością domyślną jest 2.

Styl

Szerokość wstęg Bollingera

Przełącza widoczność Szerokości wstęg Bollingera, a także widoczność linii cenowej pokazującej rzeczywistą bieżącą cenę Szerokości wstęg Bollingera. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny linii Szerokości wstęg Bollingera (wartość domyślna to linia).

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.