Suminski

[ENG/PL] Sumiński's Volume | Wolumen Sumińskiego

505 obejrzeń
5
NASDAQ:DISCK ENG below.

Niniejszy wskaźnik, który jako jego twórca pozwoliłem sobie nazwać w tłumaczeniu na Polski - Wolumenem Sumińskiego :)

Od innych wskaźników wolumenu różni się tym, że mierzy "gęstość wolumenu" na danym barze. Polega to na tym, że w przypadku wystąpienia dużej świecy, np . spadkowej przy niewielkim wolumenie - oznacza to że wskazany obszar cenowy pozbawiony jest drugiej strony - w tym przypadku kupujących, nie zachodzi tu chęć odkupienia sprzedawanego instrumentu.

Jednak w przypadku wystąpienia niedużej świecy, a podwyższonego wolumenu - oznacza to, że przy danym poziomie ceny spotkał się duży kapitał kupujących i sprzedających - wskaźnik oznacza taki bar wysoką wartością. Im wyższy poziom wskaźnika tym "gęstsza" i mocniejsza wymiana pomiędzy kupującymi a sprzedającymi.
_____________________________________________

This indicator, which, as its creator, I have allowed myself to call - Sumiński's Volume :)

It differs from other volume indicators in that it measures the "volume density" on a given bar. It consists in the fact that in the event of a large candle, e.g. a downward candle with a small volume - it means that the indicated price area has no other side - in this case there are buyers, there is no desire to buy back the instrument being sold.

However, in the event of a small candle and an increased volume - this means that at a given price level, there was a large capital of buyers and sellers - the indicator means such a bar with a high value. The higher the index level, the "denser" and stronger the exchange between buyers and sellers.

Skrypt open-source

In true TradingView spirit, the author of this script has published it open-source, so traders can understand and verify it. Cheers to the author! You may use it for free, but reuse of this code in a publication is governed by House Rules. You can favorite it to use it on a chart.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?