(PL) Steem tak jak wszystkie pozostałe omawiane przeze mnie kryptowaluty od ponad roku jest cały czas w trendzie spadkowym bocznym. Ten trend jest prowadzony przez dwie linie , czerwoną spadkową i zieloną linię wzrostową, i tak jak widać na wykresie kurs Steema bardzo często odbija się od linii fibonaciego. Ewentualnymi sygnałami wskazującymi zmianę trendu będą przebicie przez steema czerwonej lub zielonej lini. Na razie ten coin porusza się w trendzie bocznym który kończy się w październiku, wydaje mi się że ze względu na wakacje i ogólną stagnację na kryptowautach Steem do pażdziernika nie będzie zmieniał swojego kursu.
(ENG) Steem, like all other cryptocurrencies I have been discussing, for a year is in a downward trend. This trend is driven by two lines, a red downward line and green growth line, and as you can see in the chart, the Steem course very often bounces off the fibonaci lines. Possible signals to changing trend is breaking red or green line. For now, this coin moves in a side trend that ends in October, it seems to me that due to holidays and general stagnation on crypts, Steem will not change its course until October.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.