Klasy aktywów

Klasa aktywów reprezentuje wspólną grupę instrumentów o podobnych cechach, podlegających tym samym przepisom ustawowym i wykonawczym i zwykle zachowują się podobnie w różnych warunkach rynkowych lub gospodarczych. Dostarcza informacji o rodzajach inwestycji, na których koncentruje się ETF. W klasyfikacji wyróżnia się 6 klas aktywów:

Akcje 

Fundusz zawiera wyłącznie kapitałowe papiery wartościowe. Kapitał to udział własnościowy w przedsiębiorstwie, z prawem do udziału w podziale zysków i obrocie na giełdzie publicznej.

Stały dochód

Fundusz zawiera wyłącznie papiery wartościowe o stałym dochodzie. Stały dochód to dług emitowany z określonym terminem wymagalności i wartością nominalną. Obejmuje to oferty niepubliczne, wieczyste papiery wartościowe, zamienne papiery wartościowe i uprzywilejowane papiery wartościowe.

Towary

Fundusz został specjalnie zaprojektowany do śledzenia zwrotów dostępnych w sektorze towarowym. Sektor towarowy składa się z dóbr fizycznych będących przedmiotem obrotu giełdowego lub umów dotyczących dóbr fizycznych.

Waluta

Fundusz został specjalnie zaprojektowany do śledzenia zysków dostępnych z inwestycji walutowych. Waluta to środek wymiany lub kanał, w którym dwie strony dokonują transakcji. Waluta służy jako jednostka rozliczeniowa i magazyn wartości, której nie można wykorzystać jako innego źródła. Kryptowaluty są obecnie klasyfikowane jako waluty.

Alokacja aktywów

Fundusz zaprojektowano w celu łączenia aktywów z co najmniej dwóch z następujących klas aktywów: akcje, stały dochód, towary i waluta. Fundusze posiadające co najmniej dwie klasy aktywów mogą zamiast tego pojawić się w klasie aktywów Alternatywne rozwiązania, jeśli spełniają poniższe wymagania.

Alternatywy

Fundusz z klasy aktywów Alternatywy może zawierać aktywa dowolnego rodzaju. Fundusze w tym obszarze muszą odróżniać się od funduszy należących do jednej klasy aktywów za pomocą dowolnej z następujących metod:

- Wskazanie w nazwie, że kieruje się wspólną strategią funduszy hedgingowych, taką jak bezwzględny zwrot, strategia oparta na zdarzeniach, long/short, neutralna rynkowo i obejmująca wiele strategii.

- Inwestowanie w typ aktywów o wyraźnie innej ekspozycji ekonomicznej niż w przypadku któregokolwiek z głównych klasy aktywów, takie jak spready stóp procentowych.

- Zapewnia zwrot bezpośrednio powiązany ze zmiennością aktywów.