Schemat wagowy

Czym jest schemat wagowy?

"Schemat wagowy" w kontekście funduszu ETF odnosi się do metody, jaką stosuje się do alokacji aktywów funduszu wśród posiadanych przez niego instrumentów finansowych. Określa proporcje każdego instrumentu w ramach ETF i bezpośrednio wpływa na profil ryzyka i potencjał zwrotu funduszu. Celem jest zbalansowanie portfela zgodnie z strategią inwestycyjną, czy to mając na celu imitację indeksu rynkowego, czy osiągnięcie konkretnego celu inwestycyjnego.

Rodzaje Schematów wagowych:

Beta: papiery wartościowe są ważone na podstawie ryzyka systematycznego w stosunku do punktu odniesienia.

Dywidendy: papiery wartościowe są ważone zgodnie z ich historycznymi lub prognozowanymi dywidendami pieniężnymi lub rentownością.

Duracja: obligacje są ważone na podstawie szacunkowego ryzyka stopy procentowej.

Zyski: papiery wartościowe są klasyfikowane według zysków przedsiębiorstw.

Równe: wszystkie papiery wartościowe mają jednakową wagę w oparciu o procent ich udziałów.

Ustalone: papiery wartościowe są stale ważone przy użyciu statycznych proporcji.

Fundamentalne: waga jest określana na podstawie pomiarów sprawozdań finansowych.

Odwrócona kapitalizacja rynkowa: papiery wartościowe są ważone w kolejności odwrotnej do indeksu .

Płynność: inwestycje są ważone na podstawie wskaźników płynności, takich jak średni wolumen obrotu.

Kapitalizacja rynkowa: papiery wartościowe są ważone na podstawie kapitalizacji rynkowej, z uwzględnieniem korekty płynności/likwidności ograniczenia.

Wartość rynkowa: wartość wyemitowanych papierów wartościowych, zwłaszcza obligacji, decyduje o wadze.

Momentum: pozycje ważone są na podstawie historycznych trendów cen papierów wartościowych.

Wieloczynnikowy: waga określa połączenie czynników fundamentalnych i technicznych.

Cena: waga podawana jest w oparciu o cenę papierów wartościowych, niezależnie od całkowitej wartości rynkowej papierów wartościowych kapitał własny.

Zasady oparte na wartościach: zasady związane z kwestiami środowiskowymi, społecznymi, zarządzaniem korporacyjnym, etycznymi, równością płci oraz innymi są uwzględniane przy ustalaniu wag.

Produkcja: waga ustalana jest na podstawie wartości globalnej produkcji towaru w dolarach.

Zastrzeżone: w procesie stosowany jest określony zestaw zasad, czasami nieujawnianych inwestorom lub aktywnie zarządzanych ważenie.

Przychody: zgłaszane przez firmy przychody stanowi podstawę do określenia wagi.

Pojedynczy składnik aktywów: fundusz kieruje się stopą zwrotu pojedynczego składnika aktywów.

Docelowy okres: kontrakty futures są ważone według daty zapadalności.

Techniczny: ważenie opiera się na historycznych ruchach cen, a nie tylko na trendach.

Hierarhiczny: papiery wartościowe są najpierw ważone według jednej metryki, a następnie w ramach każdej grupy według innej.

Zmienność: wariancja w cenie instrumentu określa jego wagę.