Strategia

W kontekście funduszy ETF (funduszy Exchange Traded Funds) strategia odnosi się do podejścia stosowanego przez inwestorów lub zarządzających funduszami w celu osiągnięcia określonych celów finansowych, takich jak wzrost, dochód lub zabezpieczenie rynku.

Różne strategie obejmują:

    • Active: aktywnie zarządzane fundusze, które nie podążają ściśle za indeksem.

    • Bullet maturity: fundusze i ich obligacje zapadają w wyznaczonym terminie.

    • Buy-write: wykorzystuje strategię nakładania opcji, w której opcje kupna wystawiane są w oparciu o podobną ekspozycję na akcje.

    • Copycat: naśladuje stanowiska innych prominentnych funduszy lub menedżerów.

    • Dividends: wybór lub ważenie w oparciu o dywidendy wypłacane przez spółki.

    • Duration hedged: koryguje ryzyko stopy procentowej swojego portfela obligacji.

    • Equal: w równym stopniu waży wszystkie gospodarstwa.

    • ESG: przy wyborze lub ważeniu stosuje zasady środowiskowe, społeczne, ład korporacyjny i inne zasady etyczne.

    • Exchange-specific: środowisko funduszu to ściśle jedna giełda.

    • Extended-term: wybiera pojedynczy rodzaj kontraktu futures z terminem dłuższym niż miesiąc podstawowy.

    • Fixed asset allocation: przestrzega ustalonego kryterium alokacji aktywów.

    • Fundamental: na podstawie danych ze sprawozdań finansowych spółki.

    • Growth: koncentruje się na rosnącej stronie kontinuum stylu.

    • Inflation hedged: ma na celu przeciwdziałanie ryzyku inflacji papierów wartościowych.

    • Laddered: dobiera kontrakty terminowe na towary według statycznych reguł tenorowych.

    • Long-short: posiada zarówno długie, jak i krótkie pozycje, często w wielu klasach aktywów.

    • Low volatility: eksponuje akcje o niższej historycznej zmienności cen.

    • Momentum: celuje w akcje w oparciu o historyczne trendy cenowe.

    • Multi-factor: łączy w sobie czynniki fundamentalne i techniczne dotyczące ekspozycji akcji.

    • Optimized commodity: dostosowuje ekspozycję towarową w oparciu o określone zasady.

    • Price-weighted: waży w oparciu o ceny papierów wartościowych bez uwzględnienia całkowitej wartości rynkowej.

    • Target duration: poszukuje stabilnego zagregowanego szacowanego poziomu ryzyka stopy procentowej.

    • Technical: wybiera papiery wartościowe w oparciu o historyczne wzorce cen.

    • Time since launch: jako kryterium wyboru przyjmuje daty IPO lub spin-off.

    • Value: twierdzi, że ma kontakt z wartościową stroną spektrum stylu.

    • Vanilla: oferuje standardową ekspozycję w danym segmencie rynku.