Kryteria wyboru

Kryteria wyboru w funduszach i indeksach określają metody wyboru papierów wartościowych do portfela. Pomagają usystematyzować dobór aktywów i zapewniają inwestycje strategiczne. Różnorodność kryteriów wymienionych poniżej odzwierciedla różne podejścia do tworzenia portfeli inwestycyjnych i indeksów:

 • Bez AMT: priorytetem jest obligacja komunalna zwolniona z alternatywnego podatku minimalnego w USA.
 • Beta: uwzględnia systematyczne ryzyko papierów wartościowych w porównaniu do punktu odniesienia.
 • Komitet: opiera się na decyzjach podejmowanych przez jednostkę lub grupę.
 • Obniżenie ratingu kredytowego: dotyczy obligacji korporacyjnych o obniżonym ratingu z inwestycyjnego do wysokodochodowego.
 • Rating kredytowy: koncentruje się na obligacjach korporacyjnych ocenianych przez agencje komercyjne.
 • Kwity depozytowe: obejmują tylko kwity depozytowe.
 • Waluty rynków rozwiniętych: wybiera obligacje denominowane w walutach krajów rozwiniętych.
 • Dystrybucja: preferuje spółki komandytowe z określonym zyskiem z dystrybucji.
 • Dywidendy: czynniki wpływające na dywidendy wypłacane przez spółki.
 • Zyski: uwzględnia poziom zarobków firmy.
 • Notowane na giełdzie: obejmuje papiery wartościowe notowane na określonej giełdzie (notowane na giełdzie w Hongkongu, notowane na NASDAQ).
 • Finanse: podkreśla obligacje z sektora finansowego.
 • Stałe: odnosi się do papierów wartościowych, które w portfelu pozostają niezmienione.
 • Fundamentalne: wykorzystuje dane ze sprawozdań finansowych firmy.
 • Stopy procentowe: podkreśla waluty z krajów o określonym poziomie stóp procentowych.
 • Płynność: waży papiery wartościowe na podstawie ich płynności.
 • Kapitalizacja rynkowa: obejmuje kapitalizację rynkową, uwzględnienie płynności i możliwe ograniczenie.
 • Wartość rynkowa: opiera się na wartości rynkowej dłużnych papierów wartościowych.