Przepływy funduszy

Co to są przepływy funduszy?

Przepływy funduszy oznaczają wolumen netto wszystkich wpływów i wypływów środków pieniężnych, wskazując kwotę środków wpływających i wychodzących z funduszu. 

W jaki sposób śledzone są przepływy funduszy?

Przepływy funduszy są śledzone w procesie tworzenia i wykupu ETF. Kiedy popyt na akcje ETF wzrasta, tworzone są nowe akcje, co prowadzi do dodatnich przepływów funduszy. I odwrotnie, umorzenie akcji oznacza ujemne przepływy funduszy. Wskaźnik ten można monitorować w różnych okresach.

Dlaczego przepływy funduszy są ważne?

Przepływy funduszy odzwierciedlają nastroje inwestorów i mogą służyć jako sygnał do kupna lub sprzedaży akcji ETF. Parametr ten pokazuje płynność i popyt na ETF, pomagając inwestorom i zarządzającym funduszami w ocenie dynamiki rynku. Jednak pomimo swojej użyteczności, przepływy funduszy nie zawsze dokładnie przewidują zachowanie rynku.