Dlaczego dane historyczne na wykresie FX_IDC:EURUSD sięgają roku 1971?

Na wykresie pary walutowej EUR/USD na TradingView dane historyczne sięgają roku 1971, co często zaskakuje użytkowników, którzy pamiętają, że euro jako waluta zostało wprowadzone do bezgotówkowego obiegu 1 stycznia 1999 roku, a banknoty i monety pojawiły się dopiero 3 lata później. Niemniej jednak dane historyczne na wykresie są zgodne i całkowicie dokładne, ponieważ euro zastąpiło Europejską Jednostkę Walutową (ECU), która istniała w latach 1979-1998 w stosunku 1:1. Nazwa ta wywodzi się od Europejskiej Jednostki Walutowej i średniowiecznych francuskich monet o nazwie "écu".

ECU nie był pierwszą próbą stworzenia wspólnej europejskiej waluty. W 1958 roku, po utworzeniu Unii Europejskiej, kraje do niej przystępujące ustanowiły specjalny reżim funkcjonowania walut, który zakładał większą wzajemną dyscyplinę niż to miało miejsce w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla wszystkich państw członkowskich tej organizacji międzynarodowej. W odróżnieniu od wszystkich innych krajów członkowskich MFW, które pozwalały na odchylenia krajowych walut od kursu dolara amerykańskiego w granicach ±1%, sześć krajów Wspólnego Rynku zgodziło się ograniczyć wahania swoich walut w granicach ±0,75%. 18 grudnia 1971 roku w Waszyngtonie grupa 10 państw zawarła Umowę z Smithsonian (Smithsonian Agreement), w ramach której zmienione zostały wartości nominalne wielu walut, a przede wszystkim zwiększono limity dla wahań walut do 2.25% w obie strony, co oznaczało maksymalne możliwe wahania na poziomie 4,5%. Stało to się znane jako "tunel walutowy".

W 1972 roku w Bazylei, 6 spośród 9 krajów Unii Europejskiej podpisało umowę o zmniejszeniu limitów wahnięć kursów walutowych w obie strony, w stosunku do ustalonego stałego kursu, o połowę. To z kolei stało się znane jako snake in the tunnel (wąż w tunelu), lub ECS, co oznaczało European Currency Snake. Wahania europejskich walut krajów uczestniczących w podpisaniu tej umowy stanowią dane historyczne na wykresach TradingView do roku 1975.

Rok 1975 był rokiem utworzenia europejskiej jednostki rozrachunkowej, noszącej skrót EUA od European Unit of Account. Funkcjonowała ona do roku 1978 i została zastąpiona wspomnianym na początku ECU w stosunku 1:1.

Innymi słowy, chronologia rozwoju europejskiej waluty wygląda następująco:

  • Od 1999 roku do chwili obecnej - Euro.
  • 1979-1998 - ECU (European Currency Unit)
  • 1975-1978 - EUA (European Unit of Account)
  • 1971-1974 - ECS (European Currency Snake)