Anchored Volume Profile

Definicja

Wskaźnik Anchored Volume Profile (AVP) oblicza dane dotyczące wolumenu w określonym przedziale czasu od ręcznie wybranego punktu początkowego do końca dostępnych słupków, umożliwiając inwestorom analizowanie aktywności wolumenowej w określonym zakresie zamiast cały ruch cen aktywa.

Uwaga: możesz przeczytać więcej o cechach wspólnych dla wszystkich wskaźników profilu głośności w artykule w Centrum Pomocy: Wskaźniki Profilu Wolumenu: podstawowe pojęcia. Poniższy tekst opisuje funkcje unikalne dla tego konkretnego wskaźnika profilu wolumenu.

Jak zastosować AVP do swojego wykresu

1. Wybierz Anchored Volume Profilez listy narzędzi do rysowania w panelu po lewej stronie wykresu, jak pokazano poniżej.

2.Kliknij wykres, aby wybrać punkt, od którego chcesz rozpocząć obliczenia. Krzywa profilu wolumenu zostanie wyświetlona na wykresie, jak pokazano poniżej.

Obliczenia

Obliczając Anchored Volume Profile, sprawdzamy listę przedziałów czasowych w sekwencji, aż liczba słupków w przedziale czasu, dla którego obliczane jest VP, będzie mniejsza niż 5000. Kolejność przedziałów czasowych to: 1, 3, 5, 15, 30 , 60, 240, 1D.

Rozważ następujący przykład. Wskaźnik AVP jest ustawiony tak, aby obliczyć profil dla okresu rozpoczynającego się w pierwszym słupku poniedziałkowym i kończącego się w ostatnim słupku niedzielnym tego samego tygodnia. Handel symbolem odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (na potrzeby eksperymentu załóżmy, że nie ma luk, w których nie miały miejsca żadne transakcje, a każda minuta tygodnia ma powiązany słupek).

  1. Najpierw wskaźnik sprawdza przedział czasowy „1”, widzi, że wykres 1m dla tego symbolu ma 7D * 1440m = 10080 słupków danych 1m, czyli powyżej limitu 5000 słupków. Wybiera następny przedział czasowy w sekwencji.
  2. Następnie wskaźnik robi to samo z interwałem czasowym „3”. Wykres 3m dla symbolu ma 7D * (1440/3) = 3360 słupków danych. Jest to wartość poniżej limitu 5000 słupków, dlatego w obliczeniach AVP zostaną użyte słupki o długości 3 m.

Uwaga: do obliczeń wskaźnika dostępna jest ograniczona liczba słupków z niższego przedziału czasowego. Jeśli AVP jest obliczane bardzo głęboko w historii symbolu, dla tego okresu mogą nie być dostępne informacje o niższych ramach czasowych. W takich przypadkach zamiast tego do obliczeń zostanie użyty przedział czasowy Wykresu.

Aby to zademonstrować, spróbuj dodać AVP do NASDAQ:AAPL, 1D i skonfigurować go tak, aby obejmował jednodniowy okres rozpoczynający się 12 grudnia 1980. Dla tego przedziału czasu nie będą dostępne dane dotyczące niższych przedziałów czasowych, więc obliczenie AVP będzie należy przeprowadzić z rozdzielczością wykresu(1D).

Opierając się na jednym słupku

Należy pamiętać, że podczas tworzenia profilu wolumenu zakotwiczonego na pojedynczym słupku warunek zamknięcia > otwarcia jest używany do obliczenia wolumenu w górę/w dół. tj. jeśli zamknięcie > otwarcie, ruch ceny jest uważany za wzrost wolumenu, jeśli zamknięcie <= otwarcie, jest to wolumen w dół.

Wejścia

Układ wierszy / rozmiar wiersza

Te dane wejściowe określają sposób, w jaki wskaźnik oblicza liczbę wierszy każdego histogramu.

Jeśli opcja Układ wierszy jest ustawiona na „Number of Rows”, Row Size określa całkowitą liczbę wierszy na histogramie: na przykład przy rozmiarze wiersza wynoszącym 25 histogram, od góry do dołu, będzie miał 25 wierszy. Wysokość każdego rzędu zostanie obliczona automatycznie; w powyższym przykładzie histogram profilu wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 będzie miał (300–200) / 25 = 4 punkty w każdym wierszu. 

Jeśli to wejście jest ustawione na „Ticks Per Row”, Row Size wskazuje liczbę ticków w każdym pojedynczym wierszu (1 tick to minimalny ruch, jaki może wykonać cena tego symbolu: na przykład dla NASDAQ:AAPL, 1 tick to 0,01, ponieważ cena musi przesunąć się o co najmniej 0,01 USD, czyli 1 cent). Np. ustawienie wartości 25 będzie oznaczać, że każdy wiersz będzie miał wysokość 25 znaczników. W takim przypadku liczba wierszy zostanie obliczona automatycznie, a histogram profilu wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 dla symbolu o wartości 0,01 będzie miał (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 wierszy na każdy histogram . 

Wolumen

Przełącza pomiędzy wyświetlaniem całkowitej objętości w każdym wierszu (Total), dzieleniem każdego wiersza na górę/dół (Góra/Dół) lub wyświetlaniem różnicy (Delta).

Wartość obszaru Wolumenu

Określa, jaki procent całego wolumenu sesji handlowej powinien być wyróżniony przez obszar wartości.

Współrzędne

#1 (słupek) – ustawia pozycję zakotwiczenia profilu wolumenu. VP rozpocznie pracę przed tą pozycją.