Fixed Range Volume Profile

Definicja

Wskaźnik Fixed Range Volume Profile (FRVP) oblicza dane dotyczące wolumenu w określonym okresie czasowym, umożliwiając traderom analizę aktywności wolumenu w określonym zakresie, a nie całym ruchem cenowym danego instrumentu.

Uwaga: Możesz przeczytać więcej na temat cech wspólnych wszystkich Wskaźników Wolumenu w artykule Centrum Pomocy: Wskaźniki Profilu Wolumenu: podstawowe pojęcia. Poniższy tekst opisuje funkcje unikalne dla tego konkretnego wskaźnika profilu głośności.

Jak zastosować FRVP na wykresie

1. Wybierz Fixed Range Volume Profile z listy narzędzi do rysowania w panelu po lewej stronie wykresu, jak pokazano poniżej.

2. Kliknij na wykres, aby wybrać pierwszy punkt, od którego chcesz rozpocząć obliczenia.

3. Kliknij inne miejsce na wykresie, aby wybrać drugi punkt, w którym chcesz zakończyć obliczenia. Profil głośności zostanie wyświetlony na wykresie, jak pokazano poniżej.

Obliczenia

Podczas obliczania Fixed Range Volume Profile sprawdzamy listę interwałów czasowych w sekwencji, aż liczba słupków w interwale czasowym, dla którego jest obliczany Profil Wolumenu, będzie mniejsza niż 5000. Sekwencja interwałów czasowych to: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D.

Rozważmy poniższy przykład. Wskaźnik FRVP jest ustawiony tak, aby obliczać profil dla okresu rozpoczynającego się od pierwszego słupka poniedziałku i kończącego się na ostatnim słupku niedzieli tego samego tygodnia. Symbol jest notowany przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (dla celów eksperymentu, załóżmy, że nie ma przerw, w których nie występowały transakcje, i każda minuta każdego tygodnia ma przypisany do niej słupek).

  1. Najpierw wskaźnik sprawdza interwał czasowy "1", widzi, że wykres 1-minutowy dla tego symbolu ma 7 dni * 1440 świec 1-minutowych = 10080 świec danych 1-minutowych, co przekracza limit 5000 świec. Następnie wybiera kolejny interwał czasowy w sekwencji.
  2. Następnie wskaźnik robi to samo z interwałem czasowym „3”. Wykres 3m dla symbolu ma 7D * (1440/3) = 3360 słupków danych. Jest to wartość poniżej limitu 5000 barów, dlatego w obliczeniach FRVP zostaną użyte słupki o długości 3 m.

Uwaga: Istnieje ograniczona ilość dostępnych słupków o niższym interwale czasowym do obliczeń wskaźnika. Jeśli FRVP jest ustawiony do obliczeń w bardzo odległej historii symbolu, może nie być dostępnych informacji o niższym interwale czasowym dla tego okresu. W takich przypadkach do obliczeń zostanie użyty interwał czasowy wykresu.

Aby to zademonstrować, spróbuj dodać FRVP do NASDAQ:AAPL, 1D i skonfigurować go tak, aby obejmował jednodniowy okres rozpoczynający się 12 grudnia 1980. Nie będzie danych o niższych ramach czasowych dla tego przedziału czasu, więc obliczenie FRVP będzie należy przeprowadzić z rozdzielczością mapy (1D).

Budowanie na pojedynczym słupku.

Należy zauważyć, że podczas budowy Fixed Range Volume Profile na pojedynczym słupku, warunek close > open jest używany do obliczenia Wolumenu Wzrostu/Spadku, czyli jeśli close > open, ruch cenowy jest uważany za Wolumen Wzrostu, a jeśli close <= open, jest to Wolumen Spadku.

Wejścia

Układ wierszy / rozmiar wiersza

Te dwa dane wejściowe określają sposób, w jaki wskaźnik oblicza liczbę wierszy każdego histogramu.

Jeśli układ wierszy jest ustawiony na „Number of Rows”, rozmiar wiersza określa całkowitą liczbę wierszy na histogramie: na przykład przy rozmiarze wiersza wynoszącym 25 histogram, od góry do dołu, będzie miał 25 rzędów. Wysokość każdego rzędu zostanie obliczona automatycznie; w powyższym przykładzie histogram profilu wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 będzie miał (300–200) / 25 = 4 punkty w każdym wierszu. 

Jeśli to wejście jest ustawione na „Ticks Per Row”, Row Size wskazuje liczbę ticków w każdym pojedynczym wierszu (1 tick to minimalny ruch, jaki może wykonać cena tego symbolu: na przykład dla NASDAQ:AAPL, 1 tick to 0,01, ponieważ cena musi przesunąć się o co najmniej 0,01 USD, czyli 1 cent). Np. ustawienie wartości 25 będzie oznaczać, że każdy wiersz będzie miał wysokość 25 znaczników. W takim przypadku liczba wierszy zostanie obliczona automatycznie, a histogram profilu wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 dla symbolu o wartości 0,01 będzie miał (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 wierszy na każdy histogram . 

Wolumen

Przełącza pomiędzy wyświetlaniem całkowitego wolumenu w każdym wierszu (Total), podziałem każdego wiersza na górę/dół (Góra/Dół) lub pokazywaniem różnicy (Delta).

Wartość Obszaru Wolumenu

Określa, jaki procent całego wolumenu sesji giełdowej powinien być wyróżniony w obszarze wartości.

Rozszerz w prawo

Parametr Rozszerz w prawo pozwala na kontynuację budowania profilu, uwzględniając wszystkie świece historyczne i wszystkie nowe świece wschodzące na prawo od drugiej współrzędnej.

Współrzędne

#1 (słupek) - ustawia położenie lewej krawędzi profilu woluminu. VProzpocznie pracę przed tą pozycją.

#2 (słupek) - ustawia położenie prawej krawędzi profilu głośności. VP zakończy pracę po tym stanowisku.