Czas do wygaśnięcia

Czym jest Czas do wygaśnięcia?

Czas pozostały do wykupu odnosi się do okresu lub czasu pozostałego do terminu wykupu obligacji. Reprezentuje długość czasu od chwili obecnej do spłaty kwoty głównej obligacji przez emitenta.

Czas do zapadalności jest zwykle mierzony w latach, miesiącach lub dniach, w zależności od specyfiki instrumentu finansowego. Jest to ważna miara dla inwestorów, ponieważ pomaga ocenić pozostały okres życia inwestycji oraz oszacować potencjalne ryzyko i korzyści związane z utrzymywaniem instrumentu do terminu zapadalności.

Dlaczego Czas do wygaśnięcia jest istotny?

  1. Rentowność i płatności kuponowe: Czas do wykupu wpływa na rentowność obligacji. Ogólnie rzecz biorąc, obligacje długoterminowe mają wyższą rentowność, aby zrekompensować inwestorom długoterminowe zaangażowanie.
  2. Wrażliwość cenowa: Cena obligacji jest bardziej wrażliwa na zmiany stóp procentowych w miarę skracania się czasu do wykupu. Obligacje krótkoterminowe są generalnie mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych w porównaniu z obligacjami długoterminowymi. Wynika to z faktu, że przyszłe przepływy pieniężne z obligacji krótkoterminowych są bliższe w czasie, co sprawia, że wahania stóp procentowych mają na nie mniejszy wpływ.
  3. Horyzont inwestycyjny: Czas do wykupu pomaga inwestorom dostosować horyzont inwestycyjny do charakterystyki obligacji. Inwestorzy o krótszym horyzoncie inwestycyjnym mogą preferować obligacje o krótszym terminie zapadalności, aby zapewnić terminowy zwrot kapitału, podczas gdy inwestorzy o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym mogą czuć się bardziej komfortowo, trzymając obligacje o dłuższym terminie zapadalności w celu uzyskania potencjalnie wyższych zysków.
  4. Ocena ryzyka: Czas do wykupu zapewnia wgląd w potencjalne ryzyko związane z posiadaniem obligacji. Obligacje długoterminowe generalnie wiążą się z większym ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem inflacji w porównaniu z obligacjami krótkoterminowymi. Dodatkowo na ryzyko kredytowe ma wpływ czas pozostały do wykupu, ponieważ obligacje o dłuższym terminie wykupu są bardziej narażone na potencjalne zmiany wiarygodności kredytowej emitenta.