Data zapadalności

Czym jest Data zapadalności?

Termin wykupu obligacji oznacza dzień, w którym emitent jest zobowiązany do spłaty kwoty głównej (zwanej również wartością nominalną lub wartością nominalną) obligatariuszowi lub inwestorowi. Oznacza koniec terminu lub żywotności obligacji.

W momencie emisji obligacji określany jest termin jej wykupu, zwykle podawany jako konkretna data kalendarzowa. Na przykład obligacja może mieć termin wykupu 1 stycznia 2030 r. W tym dniu emitent jest zobowiązany do dokonania ostatecznej płatności na rzecz obligatariusza, zwracając pełną wartość nominalną obligacji.

Dlaczego data zapadalności jest ważna?

Termin zapadalności określa czas, przez jaki obligatariusz jest zobowiązany do posiadania obligacji przed otrzymaniem zwrotu kwoty głównej. Wskazuje również czas, przez jaki emitent będzie wypłacał obligatariuszowi okresowe płatności odsetkowe, zwane płatnościami kuponowymi.

Różne obligacje mają różne okresy zapadalności. Obligacje krótkoterminowe, takie jak bony skarbowe lub papiery komercyjne, mają stosunkowo krótkie terminy zapadalności od kilku dni do jednego roku. Obligacje średnioterminowe, takie jak obligacje korporacyjne lub obligacje rządowe, zazwyczaj mają termin zapadalności od jednego roku do dziesięciu lat. Obligacje długoterminowe, takie jak obligacje rządowe lub niektóre obligacje korporacyjne, mogą mieć termin zapadalności wynoszący dziesięć lat lub więcej.

Ważne jest, aby inwestorzy byli świadomi terminu zapadalności przy rozważaniu inwestycji w obligacje, ponieważ pomaga to określić horyzont czasowy potencjalnych zwrotów i czas trwania zobowiązania inwestycyjnego. Po upływie terminu zapadalności obligacji emitent nie jest już zobowiązany do dokonywania płatności kuponowych, a obligatariusz otrzyma pełną kwotę kapitału.

Inwestorzy mogą wybierać obligacje o różnych terminach zapadalności w oparciu o swoje cele inwestycyjne, tolerancję ryzyka i pożądane ramy czasowe. Obligacje o dłuższym terminie zapadalności zazwyczaj oferują wyższe stopy procentowe, aby zrekompensować dłuższy okres zobowiązania, podczas gdy obligacje krótkoterminowe mogą oferować niższe zyski, ale zapewniają większą elastyczność i płynność.