Dzień rozliczenia

Co to jest Dzień rozliczenia?

Dzień rozliczenia w kontraktach futures odnosi się do dnia, w którym rozliczane są zobowiązania kontraktu futures. Jest to dzień, w którym między kupującym a sprzedającym kontrakt futures następuje ostateczna wymiana środków i dostawa instrumentu bazowego.

Dlaczego dzień rozliczenia jest ważny?

Na większości rynków kontraktów terminowych dzień rozliczenia przypada na koniec miesiąca wygaśnięcia kontraktu. Konkretny dzień rozliczenia może się różnić w zależności od giełdy i zasad rządzących kontraktem futures.

Istnieją dwa rodzaje metod rozliczeń w handlu kontraktami terminowymi:

  1. Rozliczenie gotówkowe: Niektóre kontrakty futures są rozliczane gotówkowo, co oznacza, że nie dochodzi do fizycznej dostawy aktywów bazowych. W dniu rozliczenia kontrakt jest rozliczany poprzez wymianę różnicy pieniężnej między ceną początkową kontraktu a jego ostateczną ceną rozliczeniową. Ostateczny kurs rozliczeniowy jest zwykle ustalany na podstawie kursu referencyjnego lub indeksu, takiego jak cena rynkowa lub średnia cen transakcyjnych w określonym okresie.
  2. Dostawa fizyczna: Niektóre kontrakty futures obejmują rzeczywistą dostawę aktywów bazowych po wygaśnięciu kontraktu. W przypadku tych kontraktów dzień rozliczenia to dzień dostawy środka trwałego. Kupujący obejmuje składnik aktywów, a sprzedawca dostarcza składnik aktywów zgodnie z warunkami i specyfikacjami określonymi w kontrakcie.

Ważne jest, aby traderzy i inwestorzy byli świadomi dnia rozliczenia kontraktów futures, które posiadają lub zamierzają handlować. W zależności od ich strategii handlowej i intencji, może być konieczne podjęcie odpowiednich działań przed lub w dniu rozliczenia, takich jak zamknięcie pozycji, przejście do następnego kontraktu lub zorganizowanie fizycznej dostawy.

Dzień rozliczenia odgrywa kluczową rolę w finalizacji kontraktów futures i zapewnia wypełnienie zobowiązań umownych. Zapewnia przejrzystość i zamknięcie dla handlowców oraz pomaga utrzymać integralność i efektywność rynków kontraktów terminowych.