Wielkość kontraktu

Co to jest „Wielkość kontraktu”?

Wielkość kontraktu to znormalizowana ilość aktywów bazowych określona w każdym kontrakcie futures. Reprezentuje kwotę aktywów, która zostanie kupiona lub sprzedana podczas handlu kontraktem futures.

Dlaczego wielkość kontraktu jest ważna?

Standaryzacja: Kontrakty futures to wystandaryzowane instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na giełdach. Wielkość kontraktu zapewnia jednolitość i spójność we wszystkich kontraktach dotyczących określonego składnika aktywów. Pozwala traderom poznać ilość aktywów, które kupują lub sprzedają, gdy otwierają pozycje na kontraktach futures.

Zarządzanie ryzykiem i obliczanie dźwigni finansowej: wielkość kontraktu odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu ryzykiem. Ponieważ kontrakty futures mają stałą wielkość kontraktu, inwestorzy mogą precyzyjnie obliczyć swoją ekspozycję i potencjalne ryzyko. Mogą określić całkowitą wartość swojej pozycji i ocenić wpływ zmian cen na ich kapitał handlowy. Handel kontraktami futures często wiąże się z dźwignią finansową, która pozwala inwestorom kontrolować większą pozycję przy mniejszej ilości kapitału. Wielkość kontraktu jest kluczowym czynnikiem przy obliczaniu wskaźnika dźwigni. Porównując wielkość kontraktu z wymaganym depozytem zabezpieczającym (początkowa kwota kapitału wymagana do otwarcia pozycji w kontraktach futures), inwestorzy mogą ocenić stosowaną przez siebie dźwignię finansową oraz potencjalne zwiększenie zysków lub strat.

Płynność: Wielkość kontraktu może wpływać na płynność rynku kontraktów terminowych. Kontrakty o większych rozmiarach zwykle przyciągają więcej inwestorów instytucjonalnych i większych uczestników rynku. Może to skutkować zwiększoną płynnością, mniejszymi spreadami kupna i sprzedaży oraz płynniejszymi warunkami handlowymi.