Auto Anchored Volume Profile

Definicja

Wskaźnik Auto Anchored Volume Profile (AAVP) automatycznie określa najważniejsze punkty cenowe i poziomy wolumenu w zależności od bieżącego interwału czasowego wykresu i oblicza profil wolumenowy dla tych punktów. To może pomóc traderom w prosty sposób zidentyfikować istotne poziomy wsparcia i oporu oraz obszary o wysokiej płynności.

Uwaga: możesz przeczytać więcej o cechach wspólnych dla wszystkich wskaźników Profilu Wolumenu w artykule Centrum Pomocy Wskaźniki Profilu Wolumenu: podstawowe pojęcia. Poniższy tekst opisuje funkcje unikalne dla tego konkretnego wskaźnika Profilu Wolumenu.

Obliczenia

Podczas obliczania Auto Anchored Volume Profile sprawdzamy listę przedziałów czasowych w sekwencji, aż liczba słupków w przedziale czasu, dla którego obliczane jest VP, będzie mniejsza niż 5000. Sekwencja przedziałów czasowych to: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D.

Rozważ następujący przykład. Wskaźnik AAVP jest ustawiony na resetowanie obliczeń raz w tygodniu na symbolu, który jest przedmiotem handlu 24x7 (na potrzeby eksperymentu załóżmy, że nie ma luk, w których nie odbywały się żadne transakcje, a każda minuta każdego tygodnia ma powiązany z tym słupek ).

  1. Najpierw wskaźnik sprawdza przedział czasowy „1”, widzi, że wykres 1m dla tego symbolu ma 7D * 1440m = 10080 słupków danych 1m, czyli powyżej limitu 5000 słupków. Wybiera następny przedział czasowy w sekwencji.
  2. Następnie wskaźnik robi to samo z przedziałem czasowym „3”. Wykres 3m dla symbolu zawiera 7D * (1440 / 3) = 3360 słupków danych. Jest to poniżej limitu 5000 barów, więc w obliczeniach AAVP zostaną użyte 3-minutowe słupki.

Dane wejściowe

Okres Zakotwiczenia (Anchor Period)

Anchor Period określa kotwicę obliczeń Profilu Wolumenu, tj. jak często Profil Wolumenu jest ponownie obliczany i gdzie się zaczyna. Dostępne opcje to:

Auto - Punkt początkowy obliczenia Profilu Wolumenu zależy od przedziału czasowego na wykresie:

  • "Sesja" we wszystkich przedziałach czasowych intraday
  • "Miesiąc" we wszystkich przedziałach czasowych 1D
  • "Kwartał" we wszystkich przedziałach czasowych między 2D a 10D
  • "Rok" we wszystkich przedziałach czasowych między 11D a 60D
  • "Dekada" we wszystkich przedziałach czasowych powyżej 61D

Najwyższy Szczyt - Profil wolumenu zaczyna się od słupka o najwyższym maksimum spośród ostatnich X słupków, gdzie X jest określone w argumencie Długość.

Najniższy Dołek - Profil wolumenu zaczyna się od słupka z najniższym minimum spośród ostatnich X słupków, gdzie X jest określone w argumencie Długość.

Najwyższy Wolumen - Profil Wolumenu rozpoczyna się na słupku o najwyższym wolumenie spośród ostatnich X słupków, gdzie X jest określone w argumencie Długość.

Sesja — Profil Wolumenu rozpoczyna się na początku ostatniej sesji dziennej.

Tydzień - Profil głośności rozpoczyna się na początku ostatniego tygodnia.

Miesiąc - Profil głośności rozpoczyna się na początku ostatniego miesiąca.

Rok - Profil głośności rozpoczyna się na początku ubiegłego roku.

Kwartał - Profil głośności rozpoczyna się na początku ostatniego kwartału (okres trzymiesięczny: styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec, lipiec -wrzesień, październik-grudzień).

Dekada - Profil głośności rozpoczyna się na początku ostatniej dekady.

Wiek - Profil głośności rozpoczyna się na początku ubiegłego wieku.

Zarobki - Profil głośności rozpoczyna się na pasku z ostatnim raportem o zarobkach dla bieżącego symbolu.

Dywidendy - Profil głośności rozpoczyna się na pasku z ostatnim raportem dywidend dla bieżącego symbolu.

Podziały - Profil głośności rozpoczyna się na pasku z ostatnim podziałem dla bieżącego symbolu.

Długość

Ruchome okno określające liczbę świec, które analizuje wskaźnik podczas wyszukiwania punktu kotwiczącego. Dotyczy to tylko okresów kotwic dla najwyższego maksimum, najniższego minimum i najwyższego wolumenu. Na przykład, dla okresu kotwiczenia na podstawie najwyższego maksimum i długości wynoszącej 100, wskaźnik będzie przeszukiwał ostatnie 100 świec w celu znalezienia świecy z najwyższą wartością "high", na której opiera się obliczenie profilu wolumenowego.

Układ wierszy / Rozmiar wiersza

Te dane wejściowe określają sposób, w jaki wskaźnik oblicza, ile wierszy będzie miał każdy histogram.

Jeśli opcja Układ wierszy jest ustawiona na „Liczba wierszy”, rozmiar wiersza ustawia całkowitą liczbę wierszy na histogramie: na przykład przy rozmiarze wiersza równym 25 histogram, od góry do dołu, będzie miał 25 wierszy. Wysokość każdego rzędu zostanie obliczona automatycznie; w powyższym przykładzie histogram profilu wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 będzie miał (300 - 200) / 25 = 4 punkty na każdy wiersz.

Jeśli to ustawienie jest ustawione na "Ticki na wiersz", Rozmiar wiersza wskazuje liczbę ticków w każdym pojedynczym wierszu (1 tick to minimalny ruch ceny dla danego symbolu: na przykład, dla NASDAQ:AAPL, 1 tick wynosi 0,01, ponieważ cena musi się przesunąć co najmniej o 0,01 USD, czyli 1 cent). Na przykład, ustawienie go na 25 oznacza, że każdy wiersz ma wysokość 25 ticków. W tym przypadku liczba wierszy zostanie obliczona automatycznie, a histogram profilu wolumenowego obejmujący cenę od 200 do 300 dla symbolu o minimalnym kroku 0,01 będzie miał (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 wierszy na każdy histogram.

Wolumen

Przełącza się między pokazywaniem całkowitego wolumenu dla każdego wiersza (Całkowity), podziałem każdego wiersza na wzrosty/spadki (Wzrost/Spadek) lub pokazywaniem ich różnicy (Delta).

Value Area Volume (Wolumen Obszaru Wartości)

Określa, jaki procent całego wolumenu sesji handlowej powinien być podkreślony jako Obszar Wartości.