Visible Range Volume Profile

Definicja

Visible Range Volume Profile (wskaźnik profilu wolumenu widocznego zakresu; VRVP) oblicza profil wolumenu w widocznym zakresie cen, co czyni go idealnym narzędziem dla handlowców, którzy chcą analizować najnowsze trendy rynkowe.

Uwaga: możesz przeczytać więcej o cechach wspólnych dla wszystkich wskaźników profilu wolumenu w artykule Wskaźniki Profilu Wolumenu: podstawowe pojęcia w Centrum Pomocy. Poniższy tekst opisuje funkcje unikalne dla tego konkretnego wskaźnika Profilu Wolumenu.

Obliczenia

Przy obliczaniu Volume Profile Fixed Range sprawdzamy listę przedziałów czasowych w sekwencji, aż liczba słupków w przedziale czasu, dla którego obliczane jest VP, będzie mniejsza niż 5000. Sekwencja przedziałów czasowych to: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D.

Rozważ następujący przykład. Na wykresie otwarty jest okres jednego tygodnia, gdzie pierwszy widoczny słupek to pierwszy słupek poniedziałkowy, a ostatni widoczny słupek to ostatni słupek niedzielny tego samego tygodnia. Handel symbolem odbywa się 24x7 (na potrzeby eksperymentu załóżmy, że nie ma luk, w których nie odbywały się żadne transakcje, a każda minuta każdego tygodnia ma powiązany słupek).

  1. Najpierw wskaźnik sprawdza przedział czasowy „1”, widzi, że wykres 1m dla tego symbolu ma 7D * 1440m = 10080 słupków danych 1m, czyli powyżej limitu 5000 słupków. Wybiera następny przedział czasowy w sekwencji.
  2. Następnie wskaźnik robi to samo z przedziałem czasowym „3”. Wykres 3m dla symbolu zawiera 7D * (1440 / 3) = 3360 słupków danych. Jest to poniżej limitu 5000 barów, więc w obliczeniach VPFR zostaną użyte słupki 3m.

Dane wejściowe

Układ wierszy / Rozmiar wiersza

Te dane wejściowe określają sposób, w jaki wskaźnik oblicza, ile wierszy będzie miał każdy histogram.

Jeśli opcja Układ wierszy jest ustawiona na „Liczbę wierszy”, rozmiar wiersza ustawia całkowitą liczbę wierszy na histogramie: na przykład przy Rozmiarze Wiersza równym 25 histogram, od góry do dołu, będzie miał 25 wierszy. Wysokość każdego rzędu zostanie obliczona automatycznie; w powyższym przykładzie histogram Profilu Wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 będzie miał (300 - 200) / 25 = 4 punkty na każdy wiersz.

Jeśli to wejście jest ustawione na „Ticks Per Row”, Row Size wskazuje liczbę tików w każdym pojedynczym rzędzie (1 tik to minimalny ruch, jaki może wykonać cena dla tego symbolu: na przykład dla NASDAQ:AAPL 1 tik to 0,01 ponieważ cena musi zmienić się o co najmniej 0,01 USD, czyli 1 cent). Np. ustawienie na 25 oznacza, że każdy wiersz ma wielkość 25 tików. W takim przypadku liczba wierszy zostanie obliczona automatycznie, a histogram Profilu Wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 dla symbolu z mintick 0,01 będzie miał (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 wierszy na każdy histogram .

Wolumen

Przełącza między wyświetlaniem całkowitego wolumenu dla każdego wiersza (Total), podziałem każdego wiersza na up/down (Up/Down) lub pokazaniem różnicy (Delta).

Wolumen Obszaru Wartości

Określa, jaki procent całego wolumenu sesji giełdowej powinien być wyróżniony przez Obszar Wartrości (Value Area).