Periodic Volume Profile

Definition

Wskaźnik Periodic Volume Profile (Okresowy Profil Wolumenu, PVP) oblicza sekwencję profili wolumenu, które wskazują rozkład wolumenu na różnych poziomach cen w określonych okresach. Okresy są dyktowane przez dane wejściowe wskaźnika.

Uwaga: możesz przeczytać więcej o cechach wspólnych dla wszystkich wskaźników profilu wolumenu w artykule Wskaźniki Profilu Wolumenu: podstawowe pojęcia w Centrum Pomocy. Poniższy tekst opisuje funkcje unikalne dla tego konkretnego wskaźnika Profilu Wolumenu. 

Obliczenia

Aby obliczyć Okresowy Profil Wolumenu, wskaźnik wykorzystuje tabelę, która wybiera niższe ramy czasowe na podstawie ram czasowych aktualnie wybranych na wykresie:

Rozdzielczość wykresu

Niższe ramy czasowe używane do obliczania VP

Współczynnik głębokości

1S, 5S, 10S

1S

1

15S

5S

3

30S

15S

2

1 - 4

1

1

5 - 15

1

3

16 - 30

5

3

31 - 60

10

3

61 - 120

15

4

121 - 240

30

4

241 i wyższe

60

4

Poniższa logika jest używana do obliczania, jak daleko w przeszłości zostaną narysowane profile wolumenu:

1. Z powyższej tabeli wybierz dolny przedział czasowy na podstawie przedziału czasowego na wykresie. Dane z tego niższego przedziału czasowego zostaną wykorzystane do obliczenia Profilu Wolumenu.

2. Wykorzystaj liczbę słupków historycznych dostępnych do obliczenia na podstawie Twojego poziomu subskrypcji i pomnóż ją przez odpowiedni współczynnik głębokości.

3. Wynikowa liczba pokazuje, ile słupków z niższych ram czasowych będzie dostępnych dla wskaźnika.

Dla przykładu, użytkownik Premium posiada limit historycznych 20000 słupków pokazywanych jednocześnie na wykresie. Jeśli wykres jest otwarty w przedziale czasowym „60”, wskaźnik załaduje 20000 * 3 (współczynnik głębokości) = 60000 10-minutowych słupków. Ponieważ na jednym słupku 60m znajduje się sześć słupków 10-minutowych, wskaźnik będzie w stanie zbudować profile wolumenu dla ostatnich 10000 słupków na wykresie 60m. Gdy zagłębisz się w przeszłość symbolu, możesz w końcu trafić w punkt, w którym nie ma już słupków niższych ram czasowych, a wskaźnik przestanie się obliczać.

Pamiętaj, że:

  • Całkowity limit wierszy histogramu jest zawsze mniejszy niż 6000, więc jeśli każdy profil ma 100 wierszy, wskaźnik nie narysuje więcej niż 60 z nich, nawet jeśli nadal dostępne są dane z niższych ram czasowych.
  • Profile są wyrównywane do początku roku. Każdy Profil Wolumenu przestanie się obliczać pod koniec roku i rozpocznie się od nowego roku, nawet jeśli ustawienie Okresu działa inaczej. Jest to konieczne, aby zachować spójność podczas budowania profili w różnych ramach czasowych.

Dane wejściowe

Okres

Ustawia okres, dla którego wskaźnik buduje profil wolumenu, jeden profil dla każdego nowego okresu. W pierwszym polu ustawia się mnożnik okresu, a w drugim polu sam okres, który może przyjmować wartości „Słupek”, „Dzień”, „Tydzień” lub „Miesiąc”.

Wolumen

Przełącza między wyświetlaniem całkowitego wolumenu dla każdego wiersza (Total), podziałem każdego wiersza na up/wodn (Up/Down) lub pokazaniem różnicy (Delta).

Wolumen Obszaru Wartości

Określa, jaki procent całego wolumenu sesji giełdowej powinien być wyróżniony przez Obszar Wartości (Value Area).

Układ wierszy / Rozmiar wiersza

Te dane wejściowe określają sposób, w jaki wskaźnik oblicza, ile wierszy będzie miał każdy histogram.

Jeśli opcja Układ wierszy jest ustawiona na „Liczbę wierszy”, rozmiar wiersza ustawia całkowitą liczbę wierszy na histogramie: na przykład przy rozmiarze wiersza równym 25 histogram, od góry do dołu, będzie miał 25 wierszy. Wysokość każdego rzędu zostanie obliczona automatycznie; w powyższym przykładzie histogram Profilu Wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 będzie miał (300 - 200) / 25 = 4 punkty na każdy wiersz.

Jeśli to wejście jest ustawione na „Ticks Per Row”, Row Size wskazuje liczbę tików w każdym pojedynczym rzędzie (1 tik to minimalny ruch, jaki może wykonać cena dla tego symbolu: na przykład dla NASDAQ:AAPL 1 tik to 0,01 ponieważ cena musi zmienić się o co najmniej 0,01 USD, czyli 1 cent). Np. ustawienie na 25 oznacza, że każdy wiersz ma wysokość 25 tików. W takim przypadku liczba wierszy zostanie obliczona automatycznie, a histogram profilu wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 dla symbolu z mintick 0,01 będzie miał (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 wierszy na każdy histogram .

Wydłuż POC w prawo

Przedłuża linię punktu kontrolnego (Point of Control), aż przekroczy dowolny słupek.

Wydłuż VAH w prawo

Wydłuża górną linię obszaru wartości (Value Area High), aż przekroczy dowolny słupek.

Wydłuż VAL w prawo

Wydłuża dolną linię obszaru wartości (Value Area Low), aż przekroczy dowolny słupek.