Formacja Wykresu Niedźwiedzia Flaga

Niedźwiedzia flaga to figura z analizy technicznej, która sugeruje kontynuację głównego trendu po pewnej korekcie. Główny trend tworzy maszt flagowy, a korekta tworzy równoległy kanał flagowy. Cena w kanale nie powinna wzrosnąć powyżej środka masztu. Oczekuje się, że po przełamaniu przez cenę kanału równoległego flagi dalszy spadek ceny będzie w przybliżeniu równy rozmiarowi masztu.

Wskaźnik wyszukuje wzorce na ostatnich 600 słupkach. Formacja składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) oraz linii równoległego kanału flagowego (Flag). Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej znajdują się w osiach 5/5. Wybicie formacji jest ustalane przez wartość zamknięcia. Przekraczanie linii flagi z wartością zamkniętą w przedziale między punktami 2 i 5 jest niedozwolone. W trybie W toku wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Ostatnie dwa punkty takiej formacji mogą nie znajdować się w osiach, a ostatnia linia ceny będzie kropkowana.

Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po zakończeniu formacji. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan formacji zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan formacji. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 4 statusy:

  • Oczekiwanie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu, podczas gdy w kanale powyżej środka masztu nie ma wysokiej wartości. Jeśli cena przebiła dolną linię flagi, to musi być spełniony warunek, że po tym nie wzrosła powyżej maksimum wszystkich kanałów flagi wysokiej.
  • Osiągnięto. Cena przebiła dolną linię flagi i osiągnęła oczekiwany poziom.
  • Niepowodzenie. Cena przełamała dolną linię, nie osiągnęła poziomu docelowego i wzrosła powyżej maksimum ze wszystkich szczytów kanału, albo cena przebiła górną linię, albo w kanale flagowym powyżej środka masztu pojawił się wyż.
  • Niedefiniowalny. Wskaźnik nie może jednoznacznie określić statusu formacji.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwie przecinające się formacje, preferowana jest ta, której stan to Oczekiwanie. Jeśli stany przecinających się formacji to Niepowodzenie lub Osiągnięto albo stan obu to Oczekiwanie, na wykresie zostanie wyświetlona formacja, w której punkty 3 i 5 znajdują się bliżej dolnej linii kanału flagowego. Formacja o statusie Nieokreślony jest usuwana, jeśli przecina się z formacją o innym statusie.

Alerty:

  • Nowa formacja. Wywoływane, gdy na wykresie pojawi się nowa formacja. Formację uważa się za nową, jeśli ma inną pozycję punktu 1, 2 lub 4.
  • Wybicie formacji. Jest wyzwalany, gdy pojawi się słupek, który zamknął się poza flagą. Rejestrowane jest tylko wybicie w kierunku celu. Wybicie w przeciwnym kierunku nie wywoła alertu.

Wejścia:

  • Formacje - Określa, która formacja będzie rysowana w zależności od jej statusu. Możliwe wartości: Wszystkie, Oczekujące i Osiągnięte, Tylko Oczekujące, Ostatnie Oczekujące. Jeśli wybrano opcję Ostatnie Oczekujące (Last Awaiting), zostanie tylko jedna formacja ze statusem Oczekiwanie, którego pierwszy punkt znajduje się na prawo od wszystkich pozostałych.
  • Ceny Docelowe - Określa, które cele cenowe zostaną narysowane w zależności od statusu formacji. Możliwe wartości: Wszystkie, Tylko Oczekujące, Oczekujące i Osiągnięte, Brak.
  • Dopuszczalne Odchylenie – Maksymalne dopuszczalne odchylenie punktów flagi od linii kanału równoległego. Obliczany jako procent wysokości kanału.
  • W trakcie – Szukaj pojawiających się formacji.