Time Weighted Average Price

The Time Weighted Average Price (TWAP) (TWAP) to wskaźnik używany, aby pomóc inwestorom zarządzać ich pozycjami na rynku. Oblicza się go, dzieląc całkowitą wartość papieru wartościowego będącego przedmiotem obrotu w danym okresie przez całkowitą liczbę akcji będących przedmiotem obrotu w tym okresie. Otrzymana wartość zapewnia prosty i skuteczny sposób pomiaru średniej ceny, po której papier wartościowy jest przedmiotem obrotu w danym przedziale czasowym.

TWAP jest najczęściej stosowany w celu ułatwienia realizacji większych zleceń bez nadmiernego wpływu na cenę rynkową. Zlecenie jest dzielone na oddzielne mniejsze zlecenia, które są realizowane z opóźnieniem między nimi, aby zapewnić, że wielkość zleceń nie wpłynie negatywnie na rynek. Wartość TWAP reprezentuje średnią cenę za podany okres i może być wykorzystana do automatycznego określenia właściwej ceny dla zlecenia.

Wejścia

Okres Anchor (Kotwica)

Okres obliczania wskaźnika. To ustawienie określa kotwicę, tj. jak często obliczenia TWAP będą resetowane. Aby TWAP działał poprawnie, każdy okres TWAP powinien zawierać w sobie kilka słupków, więc np. ustawienie obu i przedziału czasowego na „1D” nie jest przydatne, ponieważ wskaźnik zostanie zresetowany na każdym słupku.

Dodanie nowego niestandardowego przedziału czasowego za pomocą menu Interwał nad wykresem spowoduje również dodanie tego przedziału czasowego do listy rozwijanej Okres Zakotwiczenia (Anchor Period) w ustawieniach wskaźnika.

Źródło

Źródło obliczeń TWAP. Tradycyjnie jako źródło używana jest średnia wartość słupka. Domyślnie źródłem jest ohlc4.

Przesunięcie

Zmiana tej liczby spowoduje przesunięcie TWAP do przodu lub do tyłu, w stosunku do aktualnego momentu na rynku. Wartość domyślna to zero.