Ile danych jest dostępnych dla Bar Replay?

Ilość danych historycznych w Bar Replay może się różnić w zależności od wybranego symbolu i przedziału czasowego wykresu. Dla interwałów dziennych wszystkie dostępne dane są wyświetlane na wykresie i te same dane mogą być użyte w trybie Bar Replay. W przypadku przedziałów czasowych w intraday TradingView przechowuje ograniczoną ilość danych, a długość odtwarzania słupków różni się w zależności od planu. 

Dla posiadaczy planu Essential i Plus długość dostępnych danych w ciągu dnia jest obliczana w następujący sposób: od aktualnego momentu do 6 tygodni wstecz pomnożona przez ramy czasowe (w minutach), tj. możesz cofnąć się o 6 tygodni na wykresie 1-minutowym, 12 tygodni wstecz na wykresie 2-minutowym, 30 tygodni wstecz na wykresie 5-minutowym, 90 tygodni wstecz na wykresie 15-minutowym i tak dalej. Im wyższy przedział czasowy zostanie wybrany, tym więcej dostępnych jest danych intraday.

Podczas gdy posiadacze planu Premium mają dostęp do większej ilości danych historycznych w ciągu dnia dla Bar Replay:od aktualnego momentu 6 miesięcy wstecz pomnożone przez ramy czasowe (w minutach), tj. użytkownicy Premium mają dostęp do 6 miesięcy danych 1-minutowych. W przypadku przedziału czasowego 2-minutowego limit ten jest podwojony i dostępne są dane z okresu jednego roku, dla 3 minut jest on potrojony i dostępne są dane z 18 miesięcy na słupkach 3-minutowych i tak dalej. 

Dla wszystkich przedziałów czasowych opartych na sekundach użytkownicy Premium mają dostęp do 90 dni danych w funkcji Bar Replay.

Nasze plany Professional zapewniają jeszcze więcej historycznych danych intraday dla Bar Replay. Ograniczenia są następujące:

  • dla planów Expert - od teraz do 270 dni wstecz pomnożone przez przedział czasowy (w minutach)
  • dla planów Elite - od teraz do 360 dni wstecz pomnożone przez przedział czasowy (w minutach)
  • dla planów Ultimate - od teraz do 450 dni wstecz pomnożone przez przedział czasowy (w minutach)

We wszystkich przedziałach czasowych opartych na sekundach plany Expert mają dostęp do danych ze 120 dni, plany Elite mają dostęp do danych ze 150 dni, a plany Ultimate mogą mieć maksymalną długość danych sekundowych w Bar Replay, wynoszącą 180 dni.

Należy pamiętać, że powyższe limity funkcji powtórek nie dotyczą ciągłych wykresów futures - symbole 1! i 2! (na przykład ES1!, BANKNIFTY1!), ponieważ mają one swoje specjalne ograniczenia intraday i nie można odtworzyć więcej niż 20 tysięcy słupków intraday w trybie powtórki.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do wcześniejszych danych intraday, należy wybrać punkt początkowy Bar Replay w wyższym przedziale czasowym, a następnie przejść do niższego. Na przykład, jeśli chcesz odtworzyć starsze słupki 1-minutowe, możesz wrócić do dziennego przedziału czasowego, włączyć tryb Powtórki i wybrać punkt początkowy gdzieś w granicach swojego planu, następnie przełączyć się na przedział czasowy 1-minutowy i nacisnąć Odtwórz. Kliknij ten link aby zobaczyć wideo w naszym poście na blogu.

Jeśli nie ma danych dla wybranego okresu, powtórka wyświetli powiadomienie „Określony punkt początkowy dla powtórki wykresu jest zbyt daleko. Wybierz inny"

Podczas przełączania przedziałów czasowych z wyższych na niższe może zaistnieć sytuacja, w której dostępne są dane z wyższego przedziału czasowego (np. 1 dzień), których nie ma na wykresie z niższych przedziałów czasowych (np. 1 min) od momentu osiągnięcia limitu intraday . W takim przypadku zobaczysz komunikat „Punkt danych niedostępny”; w lewym dolnym rogu wykresu, a Bar Reply przeniesie Cię do ostatnich słupków, ale nadal będziesz w trybie Powtórka słupka i będziesz mógł wybrać nowy punkt początkowy dla powtórki, klikając przycisk „Przejdź do”.