Formacja Odwróconej Głowy z Ramionami

Należy pamiętać, że informacje o oczekiwanych docelowych cenach dostarczane przez Automatyczne Formacje Wykresów nie stanowią rekomendacji dotyczącej decyzji, jaką osobiście powinieneś podjąć. Nie traktuj tych danych jako porady inwestycyjnej. Powinny być one używane wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Jak w każdej transakcji, zawsze warto najpierw dokładnie przyjrzeć się sytuacji, a następnie podejmować decyzję.

Odwrócona głowa z ramionami to odwrócona formacja utworzona przez trzy kolejne dołki i dwa pośrednie szczyty. Pierwsze i trzecie dołki nazywane są ramionami. Znajdują się mniej więcej na tym samym poziomie nad drugim – głową. Ważna jest również linia poprowadzona wzdłuż pośrednich wzlotów – dekolt. Formację uważa się za ukończoną tylko wtedy, gdy cena po utworzeniu prawego ramienia wzrośnie powyżej linii szyi. Oczekuje się, że dalszy ruch ceny w górę będzie w przybliżeniu równy wysokości głowy.

Wskaźnik wyszukuje wzorce na ostatnich 600 słupkach. Formacja składa się z linii wskazujących ruchy cen (Linia ceny) i linii szyi (Linia szyi). Linia szyi przebiega przez pośrednie szczyty i jest ograniczona przez przecięcia z liniami cenowymi. Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej, z wyjątkiem ostatniej (punkt 7), znajdują się w 5/5 punktach pivota. Punkt 7 znajduje się na przecięciu ostatniej linii ceny z linią szyi. W trybie W toku wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się wzorców. Prawe ramię takiej formacji może nie znajdować się w pivocie, a tworzące go linie cenowe będą przerywane. 

Formacja uważa się za uformowaną, gdy po uformowaniu prawego ramienia cena (zamknięcie) wzrośnie powyżej linii dekoltu. Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po utworzeniu formacji. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan wzorca zmieni się z Oczekiwania na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan formacji. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 4 statusy:

  • Oczekiwanie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i nie zeszła poniżej prawego ramienia.
  • Osiągnięto. Cena osiągnęła oczekiwany poziom.
  • Niepowodzenie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i zeszła poniżej prawego ramienia.
  • Nieokreślony. Wskaźnik nie może jednoznacznie określić stanu formacji.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwie przecinające się formacje, pierwszeństwo ma ta, której status to Oczekiwanie . Jeśli stan przecinających się formacji to Niepowodzenie  lub Osiągnięto albo stan obu to Oczekiwanie, na wykresie zostanie wyświetlona formacja, której linia szyi bliżej linii poziomej i której różnica w wartościach ramion jest mniejsza.  Formacja o statusie Nieokreślony jest usuwana, jeśli przecina się ze wzorem o innym statusie.

Alerty:

  • Nowa formacja. Uruchamia się, gdy na wykresie pojawi się nowa formacja. Formację uważa się za nową, jeśli ma inną pozycję pierwszego szczytu lub pośredniego maksimum.
  • Utworzona formacja. Uruchamia się, gdy po pojawieniu się drugiego szczytu pojawi się słupek, który zamknął się poniżej linii szyi.

Wejścia:

  • Formacje - Określa, która formacja będzie rysowana w zależności od jej statusu. Możliwe wartości: Wszystkie, Oczekujące i Osiągnięte, Tylko Oczekujące, Ostatnie Oczekujące. Jeśli wybrano opcję Ostatnie Oczekujące (Last Awaiting), zostanie tylko jedna formacja ze statusem Oczekiwanie, którego pierwszy punkt znajduje się na prawo od wszystkich pozostałych.
  • Ceny Docelowe - Określa, które cele cenowe zostaną narysowane w zależności od statusu formacji. Możliwe wartości: Wszystkie, Tylko Oczekujące, Oczekujące i Osiągnięte, Brak.
  • Wysokość Trendu – Ustawia wymaganą wysokość trendu poprzedzającego formację względem wysokości głowy. Wysokość głowy obliczana jest jako różnica między wartością ceny czopu, w którym znajduje się głowa, a liniami szyi na tym samym słupku. Wartość procentowa.
  • W trakcie – Szukaj formacji, które nie zostały jeszcze w pełni uformowane.