Formacja Wykresu Potrójny Dołek

Należy pamiętać, że informacje o oczekiwanych docelowych cenach dostarczane przez Automatyczne Formacje Wykresów nie stanowią rekomendacji dotyczącej decyzji, jaką osobiście powinieneś podjąć. Nie traktuj tych danych jako porady inwestycyjnej. Powinny być one używane wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Jak w każdej transakcji, zawsze warto najpierw dokładnie przyjrzeć się sytuacji, a następnie podejmować decyzję.

Potrójny dołek to formacja odwrócenia utworzona przez trzy kolejne dołki na tym samym poziomie (dopuszczalna jest niewielka różnica w wartościach cen) i dwa pośrednie szczyty między nimi. Oczekuje się, że po osiągnięciu przez cenę trzeciego dołka, a następnie odwróceniu się i przekroczeniu poziomu pośredniego maksimum, dalszy wzrost ceny będzie kontynuowany dalej o mniej więcej różnicę między szczytami i dołkami.

Wskaźnik wyszukuje formacje na ostatnich 600 słupkach. Formacja składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) i linii szyi (Neck Line). Linia szyi jest rysowana wzdłuż najwyższego z pośrednich maksimów. Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej, z wyjątkiem ostatniej (punkt 7), znajdują się w 5/5 czopach. Punkt 7 znajduje się na przecięciu ostatniej linii ceny z linią szyi. W trybie W toku wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Trzeci dołek takiej formacji może nie znajdować się w osi obrotu, a tworzące ją linie cenowe będą kropkowane.  

Uważa się, że formacja powstała, gdy po pojawieniu się trzeciego dołka cena (zamknięcie) wzrośnie powyżej linii szyi. Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po utworzeniu formacji. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan formacji zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan formacji. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 4 statusy:

 • Oczekiwanie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i nie zeszła poniżej ostatniego dołka.
 • Osiągnięto. Cena osiągnęła oczekiwany poziom.
 • Niepowodzenie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i zeszła poniżej ostatniego dołka.
 • Nieokreślony. Wskaźnik nie może jednoznacznie określić stanu formacji.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwie przecinające się formacje, preferowana jest ta, której stan to Oczekiwanie. Jeśli stan przecinających się formacji to Niepowodzenie lub Osiągnięto albo stan obu to Oczekiwanie, na wykresie zostanie wyświetlona formacja z największą zbliżoną wartością ceny dołków, czyli dokładniejsza. Formacja o statusie Nieokreślony jest usuwana, jeśli przecina się ze formacją o innym statusie.

Alerty:

 • Nowa formacja. Jest wyzwalany, gdy na wykresie pojawi się nowy wzór. Formację uważa się za nową, jeśli ma inną pozycję pierwszego lub drugiego dna lub jednego z pośrednich maksimów.
 • Utworzona formacja. Uruchamia się, gdy po pojawieniu się trzeciego dna pojawi się pasek, który zamknął się nad linią szyi.

Wejścia:

 • Formacje - Określa, która formacja będzie rysowana w zależności od jej statusu. Możliwe wartości: Wszystkie, Oczekujące i Osiągnięte, Tylko Oczekujące, Ostatnie Oczekujące. Jeśli wybrano opcję Ostatnie Oczekujące (Last Awaiting), zostanie tylko jedna formacja ze statusem Oczekiwanie, którego pierwszy punkt znajduje się na prawo od wszystkich pozostałych.
 • Ceny Docelowe - Określa, które cele cenowe zostaną narysowane w zależności od statusu formacji. Możliwe wartości: Wszystkie, Tylko Oczekujące, Oczekujące i Osiągnięte, Brak.
 • Wysokość Trendu – Ustawia wymaganą wysokość trendu poprzedzającego formację względem wysokości samej formacji. Wysokość formacji to różnica w cenie minimum dołków i maksimum pośrednich szczytów. Wartość procentowa.
 • W toku – Wyszukaj formacje, które nie zostały jeszcze w pełni uformowane.
 • Dołki – Maksymalna dopuszczalna różnica głębokości dołków. Głębokość dołka jest obliczana na podstawie minimum pośrednich maksimów. Wartość procentowa.
 • Maksima Pośrednie – Maksymalna dopuszczalna różnica wysokości maksimów pośrednich. Wysokość maksimum jest obliczana od najniższego z dołków. Wartość procentowa.