Rozwodnione akcje pozostające w obrocie

Rozwodnione akcje będące w obrocie to łączna liczba akcji zwykłych w obrocie po wykorzystaniu wszystkich możliwych źródeł konwersji, takich jak zamienne akcje uprzywilejowane, instrumenty dłużne, obligacje, opcje na akcje i warranty.

Rozwodnione akcje pozostające w obrocie są obliczane nie tylko na podstawie już wyemitowanych papierów wartościowych, ale także na podstawie tych, które można zażądać w drodze konwersji. Rozwodnione akcje pozostające w obrocie są wykorzystywane przez spółkę do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję.