Średnia liczba pozostających w obrocie akcji bazowych

Średnia wyemitowanych akcji podstawowych reprezentuje średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie, stosowaną przez spółkę do obliczenia podstawowego zysku na akcję. Średnia ważona występujących akcji podstawowych jest obliczana poprzez pomnożenie łącznej liczby występujących akcji zwykłych przez odsetek okresu sprawozdawczego, do którego ta liczba ma zastosowanie w każdym okresie. Mówiąc najprościej, formuła bierze pod uwagę liczbę akcji pozostających w obrocie w okresie do następnej zmiany ważoną czasem, w którym te akcje były w obrocie. W przypadku spółek z wieloma emisjami wartość ekonomiczna każdej klasy jednostek uczestnictwa jest znormalizowana w stosunku do emisji pierwotnej.

Biorąc pod uwagę, że cena stale się zmienia, średnia wartość bazowa akcji w obiegu pomaga inwestorom oszacować średnią ważoną cenę akcji w portfelu.