Auto Pitchfork

Definicja

Auto Pitchfork to narzędzie, którego celem jest identyfikacja możliwych poziomów wsparcia i oporu oraz prognozowanie przyszłego ruchu cen w oparciu o poprzednie trendy. Auto Pitchfork to wskaźnik, który automatycznie rysuje narzędzie do rysowania Pitchfork na podstawie ruchu cen w przeszłości.


Podstawową ideą użycia pitchforka (wideł) jest to, że zasadniczo tworzy rodzaj kanału trendu. Trend jest uważany za aktywny, o ile cena pozostaje w kanale Pitchfork. Odwrócenia mają miejsce, gdy cena wybija się z kanału Pitchfork. Widły mają środkową linię środkową (linię trendu), a także dwa dodatkowe zestawy linii powyżej i poniżej tej linii środkowej. Dodatkowe linie są ustawione w odległości określonej liczby odchyleń standardowych od mediany.

Wskaźnik jest napisany w Pine Script, a jego kod źródłowy można uzyskać, kopiować i modyfikować. Możesz uzyskać do niego dostęp z ikony kodu źródłowego po prawej stronie nazwy wskaźnika na wykresie lub z edytora Pine, używając przycisku Otwórz, a następnie klikając Nowy domyślny wbudowany skrypt… i tam znajdując Auto Pitchfork w menu.


Inputs


Głębokość

Minimalna liczba słupków, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika. Zwiększenie tej liczby spowoduje, że widły pominą mniejsze szczyty i dołki cenowe na rzecz większych. Na przykład, gdy Głębokość jest ustawiona na 10, każdy z trzech punktów znalezionych przez wskaźnik musi być najwyższy lub najniższy spośród najbliższych 10 słupków (pięć po lewej i pięć po prawej).

Typ

Istnieją cztery różne typy Auto Pitchfork, oparte na czterech różnych rysunkach Pitchfork dostępnych na TradingView. Zmiana opcji zmienia obliczenie nachylenia wideł, co pozwala wskaźnikowi inaczej reagować na znalezione spadki cen.

Wskaźnik jest rysowany za pomocą trzech punktów, a nachylenie jest oparte na tym, jak te punkty są używane do rysowania mediany:

  • Oryginal. Mediana łączy pierwszy punkt znaleziony przez wskaźnik ze środkiem linii łączącej punkty 2 i 3.
  • Schiff. Obliczany jest dodatkowy punkt na podstawie współrzędnej X punktu 1 i współrzędnej Y środka między punktem 1 a punktem 2. Mediana łączy ten dodatkowy punkt ze środkiem linii między punktami 2 i 3.
  • Zmodyfikowany Schiff. Mediana łączy środek linii między punktami 1 i 2 ze środkiem linii między punktami 2 i 3.
  • Inside. Mediana łączy środek linii między punktami 1 i 2 z punktem 3.

Przejrzystość tła

Przezroczystość tła między liniami Pitchfork, od 0 (całkowicie widoczne) do 100 (całkowicie przezroczyste).

Rozszerz w lewo

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, linie wideł będą rozciągać się w obie strony.

Ustawienia poziomu

Ustawienia poziomu pozwalają dostosować każdy poziom wideł osobno. Możesz zmienić widoczność (włącz/wyłącz), współczynnik Fibonacciego używany do obliczania linii, kolor linii i jej tła, szerokość linii i jej rodzaj.