Formacja Wzrostowego Klina

Należy pamiętać, że informacje o oczekiwanych docelowych cenach dostarczane przez Automatyczne Formacje Wykresów nie stanowią rekomendacji dotyczącej decyzji, jaką osobiście powinieneś podjąć. Nie traktuj tych danych jako porady inwestycyjnej. Powinny być one używane wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Jak w każdej transakcji, zawsze warto najpierw dokładnie przyjrzeć się sytuacji, a następnie podejmować decyzję.

Rosnący klin – formacja odwrócenia, która jest nachylonym zbieżnym kanałem, który ogranicza ruch ceny. Linie kanałów skierowane są ku górze. Oczekuje się, że po przebiciu przez cenę dolnej linii klina, spadnie ona dalej w przybliżeniu do wysokości podstawy klina.

Wskaźnik wyszukuje formacje na ostatnich 600 słupkach. Formacja składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) oraz linii tworzących klin (Klin). Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej znajdują się w osiach 5/5. Wybicie formacji jest ustalane przez wartość zamknięcia. Przecięcie linii klina z wartością zamkniętą w przedziale między punktami 1 i 4 jest niedozwolone. W trybie W toku wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Ostatnie dwa punkty takiej formacji mogą nie znajdować się w osiach, a ostatnia linia ceny będzie kropkowana.

Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po zakończeniu formacji. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan formacji zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan formacji. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 4 statusy:

  • Oczekiwanie. Klin nie został przełamany lub został przełamany, a jednocześnie cena nie przekroczyła skrajnego punktu górnej linii klina i nie osiągnęła jeszcze celu.
  • Osiągnięto. Cena przebiła dolną linię klina i osiągnęła cel.
  • Niepowodzenie. Po przebiciu dolnej linii klina cena nie osiągnęła celu i przekroczyła skrajny punkt górnej linii klina lub górna linia została przebita.
  • Nieokreślone. Wskaźnik nie może jednoznacznie określić statusu formacji.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwie przecinające się formacje, preferowana jest ta, której stan to Oczekiwanie. Jeśli stan przecinających się formacji to Niepowodzenie lub Osiągnięto, albo stan obu to Oczekiwanie , to na wykresie zostanie wyświetlona formacja, która jest większa. Formacja o statusie Nieokreślony jest usuwana, jeśli przecina się ze formacją o innym statusie.

Alerty:

  • Nowa formacja. Wywoływane, gdy na wykresie pojawi się nowa formacja. Formację uważa się za nową, jeśli ma inną pozycję punktu 1 lub 3.
  • Wybicie formacji. Jest wyzwalany, gdy pojawi się słupek, który zamknął się poza klinem. Rejestrowane jest tylko wybicie w kierunku celu. Wybicie w przeciwnym kierunku nie wywoła alertu.

Wejścia:

  • Formacje - Określa, która formacja będzie rysowana w zależności od jej statusu. Możliwe wartości: Wszystkie, Oczekujące i Osiągnięte, Tylko Oczekujące, Ostatnie Oczekujące. Jeśli wybrano opcję Ostatnie Oczekujące (Last Awaiting), zostanie tylko jedna formacja ze statusem Oczekiwanie, którego pierwszy punkt znajduje się na prawo od wszystkich pozostałych.
  • Ceny Docelowe - Określa, które cele cenowe zostaną narysowane w zależności od statusu formacji. Możliwe wartości: Wszystkie, Tylko Oczekujące, Oczekujące i Osiągnięte, Brak.
  • Współczynnik Szerokości Kanału Początek/Koniec – Minimalna wymagana różnica wysokości kanału na początku i na końcu formacji. Wartość procentowa.
  • W trakcie – Szukaj pojawiających się formacji.