Formacja Potrójnego Szczytu

Należy pamiętać, że informacje o oczekiwanych docelowych cenach dostarczane przez Automatyczne Formacje Wykresów nie stanowią rekomendacji dotyczącej decyzji, jaką osobiście powinieneś podjąć. Nie traktuj tych danych jako porady inwestycyjnej. Powinny być one używane wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Jak w przypadku każdej transakcji, zawsze najpierw patrz, a potem skacz.

Potrójny Szczyt to formacja odwrócenia utworzona przez trzy kolejne szczyty na tym samym poziomie (dozwolona jest niewielka różnica w wartościach cen) i dwa pośrednie dołki między nimi. Oczekuje się, że po tym jak cena osiągnie trzecie maksimum, a następnie spadnie poniżej poziomu pośredniego dołka, to spadek będzie kontynuowany dalej o mniej więcej różnicę między maksimami a dołkami.

Wskaźnik wyszukuje wzorce na ostatnich 600 słupkach. Formacja składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) i linii szyi (Neck Line). Linia szyi jest rysowana wzdłuż najmniejszego z pośrednich minimów. Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej, z wyjątkiem ostatniej (punkt 7), znajdują się w 5/5 czopach. Punkt 7 znajduje się na przecięciu ostatniej linii ceny z linią szyi. W trybie W toku  wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Trzeci szczyt takiej formacji może nie znajdować się w osi obrotu, a tworzące go linie cenowe będą przerywane.

Formację uważa się za utworzoną, gdy po pojawieniu się trzeciego szczytu cena (zamknięcie) spada poniżej linii szyi. Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po utworzeniu formacji. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan formacji zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan formacji. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 4 statusy:

 • Oczekiwanie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i nie przekroczyła ostatniego szczytu.
 • Osiągnięto. Cena osiągnęła oczekiwany poziom.
 • Niepowodzenie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i przekroczyła ostatni szczyt.
 • Nieokreślony. Wskaźnik nie może jednoznacznie określić stanu formacji.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwie przecinające się formacje, preferowana jest ta, której stan to Oczekiwanie. Jeśli stan przecinających się formacji to Niepowodzenie lub Osiągnięto albo stan obu to Oczekiwanie, na wykresie zostanie wyświetlona formacja, której ceny wierzchołków wartości są najbardziej zbliżone, czyli dokładniejsze. Formacja o statusie Nieokreślony jest usuwana, jeśli przecina się ze formacją o innym statusie.

Alerty:

 • Nowa formacja. Jest wyzwalany, gdy na wykresie pojawi się nowa formacja. Formację uważa się za nową, jeśli ma inną pozycję pierwszego lub drugiego wierzchołka lub jednego z minimów pośrednich.
 • Wybicie formacji. Uruchamia się, gdy po pojawieniu się trzeciego szczytu pojawi się słupek, który zamknął się poniżej linii szyi.

Wejścia:

 • Formacje - Określa, która formacja będzie rysowana w zależności od jej statusu. Możliwe wartości: Wszystkie, Oczekujące i Osiągnięte, Tylko Oczekujące, Ostatnie Oczekujące. Jeśli wybrano opcję Ostatnie Oczekujące (Last Awaiting), zostanie tylko jedna formacja ze statusem Oczekiwanie, którego pierwszy punkt znajduje się na prawo od wszystkich pozostałych.
 • Ceny Docelowe - Określa, które cele cenowe zostaną narysowane w zależności od statusu formacji. Możliwe wartości: Wszystkie, Tylko Oczekujące, Oczekujące i Osiągnięte, Brak.
 • Wysokość Trendu – Ustawia wymaganą wysokość trendu poprzedzającego formację w stosunku do wysokości samej formacji. Wysokość formacji to różnica w cenie między maksimum szczytów a minimum pośrednich minimów. Wartość procentowa.
 • W toku – Wyszukaj formacje, które nie zostały jeszcze w pełni uformowane.
 • Szczyty – Maksymalna dopuszczalna różnica wysokości szczytów. Wysokość szczytu jest obliczana na podstawie minimum pośrednich minimów. Wartość procentowa.
 • Minima Pośrednie – Maksymalna dopuszczalna różnica w głębokości minimów pośrednich. Głębokość minimum mierzona jest od najwyższego ze szczytów. Wartość procentowa.