Formacja prostokąta

Należy pamiętać, że informacje o oczekiwanych docelowych cenach dostarczane przez Automatyczne Formacje Wykresów nie stanowią rekomendacji dotyczącej decyzji, jaką osobiście powinieneś podjąć. Nie traktuj tych danych jako porady inwestycyjnej. Powinny być one używane wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Jak w każdej transakcji, zawsze warto najpierw dokładnie przyjrzeć się sytuacji, a następnie podejmować decyzję.

Prostokąt to nieokreślona formacja, która może zwiastować zarówno wzrost, jak i spadek ceny. Poziom ceny docelowej zależy od kierunku, w którym cena przełamała ten wzór. Oczekuje się, że po wybiciu wzoru cena zbliży się w przybliżeniu do wysokości prostokąta w kierunku wybicia.

Wskaźnik wyszukuje formacje na ostatnich 600 słupkach. Formacja składa się z linii oznaczających ruchy cen (Price Line) oraz linii tworzących prostokąt (Rectangle). Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej znajdują się w osiach 5/5. Wybicie wzoru jest ustalane przez wartość zamknięcia. Przecięcie poziomych linii prostokąta z wartością zamkniętą w przedziale między punktami 1 i 4 jest niedozwolone. W trybie W toku wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Ostatnie dwa punkty takiej formacji mogą nie znajdować się w osiach, a ostatnia linia ceny będzie kropkowana.

Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po zakończeniu formacji. Jeśli wzór nie jest przerwany, to wskaźnik narysuje 2 takie linie – po jednym w każdym kierunku. Po wybiciu pozostaje tylko linia w kierunku wybicia. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan formacji zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan formacji. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 4 statusy:

  • Oczekiwanie. Prostokąt nie jest przełamany lub jest przełamany, a cena nie osiągnęła jeszcze poziomu docelowego w kierunku przebicia i nie wyszła poza ostatni przeciwległy punkt prostokąta.
  • Osiągnięto. Cena przebiła się przez jedną z poziomych linii prostokąta i dotarła do celu w tym samym kierunku.
  • Niepowodzenie. Cena przebiła jedną z linii prostokąta i nie dochodząc do celu, wyszła poza ostatni punkt przeciwny do kierunku przebicia.
  • Nieokreślony. Wskaźnik nie może jednoznacznie określić statusu formacji.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwie przecinające się formacje, preferowana jest ta, której status to Oczekiwanie. Jeśli stan przecinających się formacji to Niepowodzenie lub Osiągnięto albo stan obu to Oczekiwanie, wówczas na wykresie zostanie wyświetlona większa formacja. Formacja o stanie Nieokreślony jest usuwana, jeśli przecina się ze formacją o innym stanie.

Alerty:

  • Nowa Formacja.Wywoływane, gdy na wykresie pojawi się nowa formacja. Formację uważa się za nową, jeżeli uległo zmianie położenie pierwszego punktu.
  • Wybicie Formacji. Jest wyzwalany, gdy pojawi się słupek, który zamknął się poza prostokątem. Jeżeli nastąpi wybicie tej samej linii, na której znajduje się ostatni punkt formacji, to w przypadku nieudanej próby odbudowania punktu 4, alert ten zostanie wywołany przy odwrotnej przebudowie, jeśli od wybicia nie pojawiło się więcej niż 5 słupków .

Wejścia:

  • Formacje - Określa, która formacja będzie rysowana w zależności od jej statusu. Możliwe wartości: Wszystkie, Oczekujące i Osiągnięte, Tylko Oczekujące, Ostatnie Oczekujące. Jeśli wybrano opcję Ostatnie Oczekujące (Last Awaiting), zostanie tylko jedna formacja ze statusem Oczekiwanie, którego pierwszy punkt znajduje się na prawo od wszystkich pozostałych.
  • Ceny Docelowe - Określa, które cele cenowe zostaną narysowane w zależności od statusu formacji. Możliwe wartości: Wszystkie, Tylko Oczekujące, Oczekujące i Osiągnięte, Brak.
  • Dopuszczalne Odchylenie – Maksymalne dopuszczalne odchylenie punktu od odpowiadającej mu linii. Jest obliczany jako procent odległości między liniami prostokąta na tym samym pasku, na którym znajduje się ten punkt.
  • W trakcie – Szukaj pojawiających się formacji.