Stopa dywidendy

Definicja

Zwrot dywidendy pokazuje, ile firma wypłaca w formie dywidendy rocznie w stosunku do ceny bazowego aktywa, które wypłaca tę dywidendę. Jest wyrażony jako procent i przedstawiany jako wskaźnik finansowy. Słowo "yield" często jest używane w inwestowaniu w obligacje, aby wyrazić, ile aktywo wypłaca tylko za jego posiadanie.

Obliczenia

Formuła stopy dywidendy jest następująca:

Dochód z dywidendy = roczna dywidenda na akcję: cena za akcję

Zwykle obliczamy zwrot dywidendy na podstawie raportu finansowego za pełny poprzedni rok. Należy pamiętać, że im dłużej od daty publikacji ostatniego raportu rocznego upłynęło, tym mniej istotne dane będą dla inwestorów.

Aby zadecydować, jak obliczyć zwrot dywidendy, inwestorzy powinni rozważyć i przeanalizować historię wypłat dywidend przez firmę, aby pomóc im wybrać metodę obliczenia, która będzie dla nich najbardziej skuteczna i dokładna.

Wnioski

Dochód z dywidendy to kwota, którą firma wypłaca swoim udziałowcom za posiadanie akcji spółki, podzielona przez aktualną cenę akcji. Niektóre firmy wypłacają wyższe dywidendy niż inne, a dywidendy mogą być nawet opodatkowane wyższą stawką podatku. 

Analiza zwrotu z dywidendy jest często stosowana przez inwestorów, gdy szukają firm do inwestowania. Zwrot z dywidendy jest często pożądany przez inwestorów w instrumenty dłużne. Firmy takie jak trusty inwestycyjne, firmy rozwoju biznesu i spółki komandytowe zwykle wypłacają wyższe dywidendy, ponieważ skarb amerykański wymaga, aby takie firmy wypłacały większość swojego dochodu swoim akcjonariuszom. Takie sytuacje nazywa się "przepływem przewodzonym" i pozwalają firmie odroczyć podatek dochodowy od zysków, które następnie wypłaca akcjonariuszom jako dywidendę. Jednak akcjonariusze muszą zapłacić podatki od swojego dochodu zysku.

Pamiętaj, że wyższe wskaźniki dywidendy nie zawsze wskazują na dobre okazje inwestycyjne. Istnieją przypadki, gdy spółki mają wysokie wskaźniki dywidendy ze względu na spadek ceny akcji, a nie dlatego, że są wysoce dochodowe.

Na co zwracać uwagę

Jeśli dywidenda pozostanie na tym samym poziomie procentowym, to można bezpiecznie założyć, że wskaźnik ten wzrośnie, gdy cena akcji spadnie. Z drugiej strony, gdy cena akcji wzrasta, dywidenda spada. Dywidenda zmienia się w stosunku do ceny akcji i dlatego może wydawać się niecharakterystycznie wysoka, gdy akcje szybko tracą na wartości.

Stopa dywidendy przedstawiana jest jako procent, a nie kwota w dolarach, aby uprościć wizualizację zwrotu, który może uzyskać udziałowiec w firmie w stosunku do swojej inwestycji. W ogólności, yield pokazuje ile firma wypłaca dywidend każdego roku.

Ograniczenia

Dywidendy mogą odbywać się kosztem koniecznego lub potencjalnego wzrostu firmy, ponieważ każdy dolar, który firma płaci w formie dywidend, to dolar, którego firma nie może w związku z tym ponownie zainwestować. Jak wyjaśniono powyżej, analizowanie akcji wyłącznie na podstawie stopy dywidendy nie leży w najlepszym interesie inwestora. Ponadto inwestorzy powinni uważać na spółki, które wyglądają na upadające, a jednocześnie zapewniają wysoką stopę dywidendy. Cena akcji jest mianownikiem wzoru i służy do obliczania stopy dywidendy.

Podsumowanie

Stopa dywidendy to procent, który pokazuje kwotę, w jakiej firma płaci dywidendy rocznie, w stosunku do ceny akcji firmy. Rentowność może być używana z innymi wskaźnikami w celu ułatwienia analizy i nie powinna być wyłącznym przedmiotem zainteresowania inwestora ze względu na przypadki, w których dane są niewystarczające lub nieistotne dla ceny akcji spółki.