Jak korzystać z funkcji MTF?

Funkcjonalność MTF pozwala zmienić interwał wskaźnika za pomocą dwóch kliknięć, przy użyciu nowego rozwijanego menu Interwał.

Programiści Pine mogą także używać parametru resolution w swoich skryptach. Programiści z łatwością mogą dodać funkcjonalność MTF do swoich skryptów i umożliwić użytkownikom wybór interwału, w którym ma być uruchomiony wskaźnik poprzez dodanie nowego parametru do funkcji study

Użycie tego parametru spowoduje automatyczne dodanie pola wprowadzania danych Interwał do argumentów skryptu. Wartością domyślną parametru resolution może być dowolny prawidłowy ciąg interwałów. Jeśli jednak ta wartość nie zostanie uwzględniona w opcjach dostępnych w rozwijanym menu, w polu pojawi się wartość domyślna Tak jak symbol. Użyj pustego łańcucha (""), aby przedstawić rozdzielczość wykresu.

Powiedzmy na przykład, że chcesz użyć wykresu o interwale 5m, ale chcesz, aby pokazywał on średnią kroczącą opartą na interwale 1D. Wcześniej można było to zrobić za pomocą funkcji security:

//@version=4
study(title="Moving Average", shorttitle="MA with security", overlay=true)
len = input(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="1D")
s1 = security(syminfo.tickerid, res, out, gaps=true)
plot(s1, color=color.red)


Teraz wystarczy dodać parametr resolution="D" do funkcji study, tak jak pokazano poniżej:

//@version=4
study(title="Moving Average", shorttitle="MA with resolution", overlay=true, resolution="D")
len = input(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

Nowy parametr resolution zapewnia łatwy sposób na dodanie funkcjonalności MTF do stosunkowo prostych skryptów. Bardziej złożone skrypty Pine będą nadal potrzebowały funkcji security do implementacji zaawansowanych obliczeń wykorzystujących informacje o wyższych interwałach.

Zwróć uwagę, że wartość zmiennych timeframe.* będzie reprezentować interwał, w jakiej skrypt jest aktualnie uruchamiany, określoną przez wartość pola Resolution w argumentach skryptu, niezależnie od interwału wykresu. Należy pamiętać, że ponieważ wyższe wartości interwałów zawierają luki, gdy w skrypcie używany jest parametr resolution, zmienne timeframe.* będą również zawierały wartości n/a. To jest zamierzone zachowanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Centrum Pomocy.