Jakie dane finansowe są dostępne w Pine?

Wszystkie dane finansowe dostępne w Pine są wymienione poniżej.

W pierwszej kolumnie każdej tabeli znajdują się nazwy poszczególnych metryk. Druga kolumna pokazuje częstotliwość publikacji odpowiednich danych: TTM – ostatnie dwanaście miesięcy, FY – rok finansowy, FQ – kwartał finansowy i FH – półrocze. Trzecia kolumna zawiera identyfikatory danych finansowych.

Aby uzyskać wartość konkretnego wskaźnika finansowego, musisz skorzystać z funkcji

financial(symbol, financial_id, period, gaps)

Pierwszy argument jest tu podobny do pierwszego argumentu funkcji security i jest nazwą symbolu, dla którego chcemy uzyskać dane. Na przykład: ”NASDAQ:AAPL”.

Drugi argument jest identyfikatorem żądanych danych: wartość z trzeciej kolumny w tabeli.

Trzecim argumentem jest częstotliwość publikowania tych danych: jedna z wartości w odpowiednich komórkach w drugiej kolumnie.

Czwarty argument jest opcjonalny i jest podobny do argumentu gaps funkcji security. Jeżeli gaps = true, wartości są wyświetlane tylko na słupkach odpowiadających dacie publikacji danych.

Funkcja zwraca wartości żądanych danych finansowych.

Na przykład:

f = financial ("NASDAQ:AAPL", "ACCOUNTS_PAYABLE", "FQ")

Więcej informacji na temat danych finansowych znajdziesz tutaj.

Jeśli zażądasz danych finansowych za pośrednictwem funkcji dividends oraz earnings, nowa wartość zostanie zwrócona na słupku, na którym opublikowano raport. Jeśli jednak skorzystasz z funkcji financial, nowa wartość jest zwracana na słupku, na którym rozpoczyna się następny okres rozliczeniowy.

Wskaźniki oparte na cenie rynkowej

Niektóre wskaźniki finansowe z menu Finanse nie znajdują się w poniższej tabeli, ponieważ są one obliczane za pomocą wskaźników finansowych i bieżącej ceny na wykresie. Oznacza to, że nie można żądać ich wartości bezpośrednio, ale można je obliczyć za pomocą kilku linijek kodu Pine.

Kapitalizacja rynkowa

Wartość Kapitalizacji rynkowej jest równa kursowi akcji pomnożonemu przez liczbę wyemitowanych akcji (FQ).

TSO = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
MarketCap = TSO*close

Wskaźnik Kapitalizacji

Wskaźnik Kapitalizacji oblicza się poprzez podzielenie zysku na akcję za okres ostatnich 12 miesięcy przez aktualną cenę rynkową akcji. Mnożąc ten wynik przez 100, otrzymujemy wskaźnik kapitalizacji w procentach.

EPS = financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")
EarningsYield = (EPS/close)*100

Cena do Wartości Księgowej

Wskaźnik Cena do Wartości Księgowej oblicza się poprzez podzielenie aktualnej ceny rynkowej akcji przez wartość księgową na jedną akcję.

BVPS = financial(syminfo.tickerid, "BOOK_VALUE_PER_SHARE", "FQ")
PriceBookRatio = close/BVPS

Cena do Przepływu Pieniądza

Cenę do Przepływu Pieniądza oblicza się mnożąc obecną cenę przez rozwodnione akcje będące w obrocie i dzieląc wynik przez środki pieniężne z działalności operacyjnej.

DSO = request.financial(syminfo.tickerid, "DILUTED_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
CFOA = request.financial(syminfo.tickerid, "CASH_F_OPERATING_ACTIVITIES", "TTM")
PriceToCashFlowRatio = close * DSO / CFOA
plot(PriceToCashFlowRatio)

Stosunek Ceny do Zysku

Wskaźnik ceny do zysku oblicza się, dzieląc aktualną cenę rynkową na akcję przez zysk na akcję za ostatnie 12 miesięcy.

EPS = request.financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")
PriceEarningsRatio = close / EPS

Cena do Wolnych Przepływów Pieniężnych

Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych oblicza się, dzieląc aktualną cenę przez wolne przepływy pieniężne na akcję.

FCFPS = request.financial(syminfo.tickerid, "FREE_CASH_FLOW_PER_SHARE", "TTM")
PriceToFreeCashFlowRatio = close / FCFPS
plot(PriceToFreeCashFlowRatio)

Stosunek ceny do sprzedaży

Wskaźnik ceny sprzedaży oblicza się, dzieląc kapitalizację rynkową firmy przez jej całkowity przychód w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

TSO = request.financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
TR = request.financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_REVENUE", "TTM")
MarketCap = TSO * close
PriseSalesRatio = MarketCap / TR

Stosunek Ceny do Rzeczywistej Wartości Księgowej

Wskaźnik ceny do rzeczywistej wartości księgowej oblicza się, dzieląc cenę za akcję przez rzeczywistą wartość księgową na akcję.

BTPS = request.financial(syminfo.tickerid, "BOOK_TANGIBLE_PER_SHARE", "FQ")
PriceToTangibleBookRatio = close / BTPS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wskaźniki finansowe

Dostępne okresy

fin_id

After tax other income/expenseFH, FQ, FYAFTER_TAX_OTHER_INCOME
Amortization of deferred chargesFYAMORTIZATION_OF_DEFERRED_CHARGES
Amortization of intangiblesFYAMORTIZATION_OF_INTANGIBLES
Average basic shares outstandingFH, FQ, FYBASIC_SHARES_OUTSTANDING
Other cost of goods soldFH, FQ, FYCOST_OF_GOODS_EXCL_DEP_AMORT
Cost of goods soldFH, FQ, FY, TTMCOST_OF_GOODS
Deprecation and amortizationFH, FQ, FY, TTMDEP_AMORT_EXP_INCOME_S
DepreciationFYDEPRECIATION
Diluted net income available to common stockholdersFH, FQ, FYDILUTED_NET_INCOME
Diluted shares outstandingFH, FQ, FYDILUTED_SHARES_OUTSTANDING
Dilution adjustmentFH, FQ, FYDILUTION_ADJUSTMENT
Discontinued operationsFH, FQ, FYDISCONTINUED_OPERATIONS
Basic earnings per share (Basic EPS)FH, FQ, FY, TTMEARNINGS_PER_SHARE_BASIC
Diluted earnings per share (Diluted EPS)FH, FQ, FY, TTMEARNINGS_PER_SHARE_DILUTED
EBITFH, FQ, FY, TTMEBIT
EBITDAFH, FQ, FY, TTMEBITDA
Equity in earningsFH, FQ, FYEQUITY_IN_EARNINGS
Gross profitFH, FQ, FY, TTMGROSS_PROFIT
ImpairmentsFYIMPAIRMENTS
Income Tax CreditsFYINCOME_TAX_CREDITS
Income tax, current - domesticFYINCOME_TAX_CURRENT_DOMESTIC
Income Tax, current - foreignFYINCOME_TAX_CURRENT_FOREIGN
Income tax, currentFYINCOME_TAX_CURRENT
Income tax, deferred - domesticFYINCOME_TAX_DEFERRED_DOMESTIC
Income tax, deferred - foreignFYINCOME_TAX_DEFERRED_FOREIGN
Income tax, deferredFYINCOME_TAX_DEFERRED
TaxesFH, FQ, FY, TTMINCOME_TAX
Interest capitalizedFH, FQ, FYINTEREST_CAPITALIZED
Interest expense on debtFH, FQ, FYINTEREST_EXPENSE_ON_DEBT
Legal claim expenseFYLEGAL_CLAIM_EXPENSE
Non-controlling/minority interestFH, FQ, FYMINORITY_INTEREST_EXP
Net income before discontinued operationsFH, FQ, FYNET_INCOME_BEF_DISC_OPER
Net incomeFH, FQ, FY, TTMNET_INCOME
Non-operating income, excl. interest expensesFH, FQ, FYNON_OPER_INCOME
Interest expense, net of interest capitalizedFH, FQ, FYNON_OPER_INTEREST_EXP
Non-operating interest incomeFH, FQ, FYNON_OPER_INTEREST_INCOME
Operating incomeFH, FQ, FY, TTMOPER_INCOME
Operating expenses (excl. COGS)FH, FQ, FYOPERATING_EXPENSES
Other exceptional chargesFYOTHER_EXCEPTIONAL_CHARGES
Miscellaneous non-operating expenseFH, FQ, FYOTHER_INCOME
Other operating expenses, totalFH, FQ, FYOTHER_OPER_EXPENSE_TOTAL
Preferred dividendsFH, FQ, FYPREFERRED_DIVIDENDS
Pretax equity in earningsFH, FQ, FYPRETAX_EQUITY_IN_EARNINGS
Pretax incomeFH, FQ, FY, TTMPRETAX_INCOME
Research & developmentFH, FQ, FYRESEARCH_AND_DEV
Restructuring chargeFYRESTRUCTURING_CHARGE
Selling/general/admin expenses, otherFH, FQ, FYSELL_GEN_ADMIN_EXP_OTHER
Selling/general/admin expenses, totalFH, FQ, FYSELL_GEN_ADMIN_EXP_TOTAL
Non-operating income, totalFH, FQ, FY, TTMTOTAL_NON_OPER_INCOME
Total operating expensesFH, FQ, FY, TTMTOTAL_OPER_EXPENSE
Total revenueFH, FQ, FY, TTMTOTAL_REVENUE
Unrealized gain/lossFYUNREALIZED_GAIN_LOSS
Unusual income/expenseFH, FQ, FYUNUSUAL_EXPENSE_INC
Bilans

Wskaźniki finansowe

Dostępne okresy

fin_id

Accounts payableFH, FQ, FYACCOUNTS_PAYABLE
Accounts receivables, grossFYACCOUNTS_RECEIVABLES_GROSS
Accounts receivable - trade, netFH, FQ, FYACCOUNTS_RECEIVABLES_NET
Accrued payrollFH, FQ, FYACCRUED_PAYROLL
Accumulated depreciation - BuildingsFYACCUM_DEPREC_BUILDINGS
Accumulated depreciation - Computer software and equipmentFYACCUM_DEPREC_COMP_SOFT
Accumulated depreciation - Construction in progressFYACCUM_DEPREC_CONSTRUCTION
Accumulated depreciation - Land & improvementFYACCUM_DEPREC_LAND
Accumulated depreciation - Leased propertyFYACCUM_DEPREC_LEASED_PROP
Accumulated depreciation - LeasesFYACCUM_DEPREC_LEASES
Accumulated depreciation - Machinery & equipmentFYACCUM_DEPREC_MACHINERY
Accumulated depreciation - OtherFYACCUM_DEPREC_OTHER
Accumulated amortization of other intangiblesFYACCUM_DEPREC_OTHER_INTANG
Accumulated depreciation, totalFH, FQ, FYACCUM_DEPREC_TOTAL
Accumulated depreciation - Transportation equipmentFYACCUM_DEPREC_TRANS_EQUIP
Additional paid-in capital/Capital surplusFH, FQ, FYADDITIONAL_PAID_IN_CAPITAL
Tangible book value per shareFH, FQ, FYBOOK_TANGIBLE_PER_SHARE
Book value per shareFH, FQ, FYBOOK_VALUE_PER_SHARE
Capitalized lease obligationsFH, FQ, FYCAPITAL_LEASE_OBLIGATIONS
Capital and operating lease obligationsFH, FQ, FYCAPITAL_OPERATING_LEASE_OBLIGATIONS
Cash & equivalentsFH, FQ, FYCASH_N_EQUIVALENTS
Cash and short term investmentsFH, FQ, FYCASH_N_SHORT_TERM_INVEST
Common equity, totalFH, FQ, FYCOMMON_EQUITY_TOTAL
Common stock par/Carrying valueFH, FQ, FYCOMMON_STOCK_PAR
Current portion of LT debt and capital leasesFH, FQ, FYCURRENT_PORT_DEBT_CAPITAL_LEASES
Deferred chargesFH, FQ, FYDEFERRED_CHARGES
Deferred income, currentFH, FQ, FYDEFERRED_INCOME_CURRENT
Deferred income, non-currentFH, FQ, FYDEFERRED_INCOME_NON_CURRENT
Deferred tax assetsFH, FQ, FYDEFERRED_TAX_ASSESTS
Deferred tax liabilitiesFH, FQ, FYDEFERRED_TAX_LIABILITIES
Dividends payableFYDIVIDENDS_PAYABLE
Bad debt / Doubtful accountsFYDOUBTFUL_ACCOUNTS
Accumulated goodwill amortizationFYGOODWILL_AMORTIZATION
Goodwill, netFH, FQ, FYGOODWILL
Goodwill, grossFYGOODWILL_GROSS
Income tax payableFH, FQ, FYINCOME_TAX_PAYABLE
Net intangible assetsFH, FQ, FYINTANGIBLES_NET
Inventories - finished goodsFH, FQ, FYINVENTORY_FINISHED_GOODS
Inventories - progress payments & otherFH, FQ, FYINVENTORY_PROGRESS_PAYMENTS
Inventories - raw materialsFH, FQ, FYINVENTORY_RAW_MATERIALS
Inventories - work in progressFH, FQ, FYINVENTORY_WORK_IN_PROGRESS
Investments in unconsolidated subsidiariesFH, FQ, FYINVESTMENTS_IN_UNCONCSOLIDATE
Long term debt excl. lease liabilitiesFH, FQ, FYLONG_TERM_DEBT_EXCL_CAPITAL_LEASE
Long term debtFH, FQ, FYLONG_TERM_DEBT
Long term investmentsFH, FQ, FYLONG_TERM_INVESTMENTS
Note receivable - long termFH, FQ, FYLONG_TERM_NOTE_RECEIVABLE
Other long term assets, totalFH, FQ, FYLONG_TERM_OTHER_ASSETS_TOTAL
Minority interestFH, FQ, FYMINORITY_INTEREST
Net debtFH, FQ, FYNET_DEBT
Notes payableFYNOTES_PAYABLE_SHORT_TERM_DEBT
Operating lease liabilitiesFH, FQ, FYOPERATING_LEASE_LIABILITIES
Other common equityFH, FQ, FYOTHER_COMMON_EQUITY
Other current assets, totalFH, FQ, FYOTHER_CURRENT_ASSETS_TOTAL
Other current liabilitiesFH, FQ, FYOTHER_CURRENT_LIABILITIES
Other intangibles, grossFYOTHER_INTANGIBLES_GROSS
Other intangibles, netFH, FQ, FYOTHER_INTANGIBLES_NET
Other investmentsFH, FQ, FYOTHER_INVESTMENTS
Other non-current liabilities, totalFH, FQ, FYOTHER_LIABILITIES_TOTAL
Other receivablesFQ, FYOTHER_RECEIVABLES
Other short term debtFYOTHER_SHORT_TERM_DEBT
Paid in capitalFH, FQ, FYPAID_IN_CAPITAL
Property/plant/equipment - BuildingsFYPPE_GROSS_BUILDINGS
Property/plant/equipment - Computer software and equipmentFYPPE_GROSS_COMP_SOFT
Property/plant/equipment - Construction in progressFYPPE_GROSS_CONSTRUCTION
Property/plant/equipment - Land & improvementFYPPE_GROSS_LAND
Property/plant/equipment - Leased propertyFYPPE_GROSS_LEASED_PROP
Property/plant/equipment - LeasesFYPPE_GROSS_LEASES
Property/plant/equipment - Machinery & equipmentFYPPE_GROSS_MACHINERY
Property/plant/equipment - OtherFYPPE_GROSS_OTHER
Property/plant/equipment - Transportation equipmentFYPPE_GROSS_TRANS_EQUIP
Gross property/plant/equipmentFH, FQ, FYPPE_TOTAL_GROSS
Net property/plant/equipmentFH, FQ, FYPPE_TOTAL_NET
Preferred stock, carrying valueFH, FQ, FYPREFERRED_STOCK_CARRYING_VALUE
Prepaid expensesFH, FQ, FYPREPAID_EXPENSES
Provision for risks & chargeFH, FQ, FYPROVISION_F_RISKS
Retained earningsFH, FQ, FYRETAINED_EARNINGS
Short term debt excl. current portion of LT debtFH, FQ, FYSHORT_TERM_DEBT_EXCL_CURRENT_PORT
Short term debtFH, FQ, FYSHORT_TERM_DEBT
Short term investmentsFH, FQ, FYSHORT_TERM_INVEST
Shareholders' equityFH, FQ, FYSHRHLDRS_EQUITY
Total assetsFH, FQ, FYTOTAL_ASSETS
Total current assetsFH, FQ, FYTOTAL_CURRENT_ASSETS
Total current liabilitiesFH, FQ, FYTOTAL_CURRENT_LIABILITIES
Total debtFH, FQ, FYTOTAL_DEBT
Total equityFH, FQ, FYTOTAL_EQUITY
Total inventoryFH, FQ, FYTOTAL_INVENTORY
Total liabilitiesFH, FQ, FYTOTAL_LIABILITIES
Total liabilities & shareholders' equitiesFH, FQ, FYTOTAL_LIABILITIES_SHRHLDRS_EQUITY
Total non-current assetsFH, FQ, FYTOTAL_NON_CURRENT_ASSETS
Total non-current liabilitiesFH, FQ, FYTOTAL_NON_CURRENT_LIABILITIES
Total receivables, netFH, FQ, FYTOTAL_RECEIVABLES_NET
Treasury stock - commonFH, FQ, FYTREASURY_STOCK_COMMON
przepływy pieniężne

Wskaźniki finansowe

Dostępne okresy

fin_id

AmortizationFH, FQ, FYAMORTIZATION
Capital expendituresFH, FQ, FYCAPITAL_EXPENDITURES
Capital expenditures - fixed assetsFH, FQ, FYCAPITAL_EXPENDITURES_FIXED_ASSETS
Capital expenditures - other assetsFH, FQ, FYCAPITAL_EXPENDITURES_OTHER_ASSETS
Cash from financing activitiesFH, FQ, FY, TTMCASH_F_FINANCING_ACTIVITIES
Cash from investing activitiesFH, FQ, FY, TTMCASH_F_INVESTING_ACTIVITIES
Cash from operating activitiesFH, FQ, FY, TTMCASH_F_OPERATING_ACTIVITIES
Deferred taxes (cash flow)FH, FQ, FYCASH_FLOW_DEFERRED_TAXES
Depreciation & amortization (cash flow)FH, FQ, FYCASH_FLOW_DEPRECATION_N_AMORTIZATION
Change in accounts payableFH, FQ, FYCHANGE_IN_ACCOUNTS_PAYABLE
Change in accounts receivableFH, FQ, FYCHANGE_IN_ACCOUNTS_RECEIVABLE
Change in accrued expensesFH, FQ, FYCHANGE_IN_ACCRUED_EXPENSES
Change in inventoriesFH, FQ, FYCHANGE_IN_INVENTORIES
Change in other assets/liabilitiesFH, FQ, FYCHANGE_IN_OTHER_ASSETS
Change in taxes payableFH, FQ, FYCHANGE_IN_TAXES_PAYABLE
Changes in working capitalFH, FQ, FYCHANGES_IN_WORKING_CAPITAL
Common dividends paidFH, FQ, FYCOMMON_DIVIDENDS_CASH_FLOW
Depreciation/depletionFH, FQ, FYDEPRECIATION_DEPLETION
Free cash flowFH, FQ, FY, TTMFREE_CASH_FLOW
Funds from operationsFH, FQ, FYFUNDS_F_OPERATIONS
Issuance/retirement of debt, netFH, FQ, FYISSUANCE_OF_DEBT_NET
Issuance/retirement of long term debtFH, FQ, FYISSUANCE_OF_LONG_TERM_DEBT
Issuance/retirement of other debtFH, FQ, FYISSUANCE_OF_OTHER_DEBT
Issuance/retirement of short term debtFH, FQ, FYISSUANCE_OF_SHORT_TERM_DEBT
Issuance/retirement of stock, netFH, FQ, FYISSUANCE_OF_STOCK_NET
Net income (cash flow)FH, FQ, FYNET_INCOME_STARTING_LINE
Non-cash itemsFH, FQ, FYNON_CASH_ITEMS
Other financing cash flow items, totalFH, FQ, FYOTHER_FINANCING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL
Financing activities - other sourcesFH, FQ, FYOTHER_FINANCING_CASH_FLOW_SOURCES
Financing activities - other usesFH, FQ, FYOTHER_FINANCING_CASH_FLOW_USES
Other investing cash flow items, totalFH, FQ, FYOTHER_INVESTING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL
Investing activities - other sourcesFH, FQ, FYOTHER_INVESTING_CASH_FLOW_SOURCES
Investing activities - other usesFH, FQ, FYOTHER_INVESTING_CASH_FLOW_USES
Preferred dividends paidFH, FQ, FYPREFERRED_DIVIDENDS_CASH_FLOW
Purchase/acquisition of businessFH, FQ, FYPURCHASE_OF_BUSINESS
Purchase of investmentsFH, FQ, FYPURCHASE_OF_INVESTMENTS
Repurchase of common & preferred stockFH, FQ, FYPURCHASE_OF_STOCK
Purchase/sale of business, netFH, FQ, FYPURCHASE_SALE_BUSINESS
Purchase/sale of investments, netFH, FQ, FYPURCHASE_SALE_INVESTMENTS
Reduction of long term debtFH, FQ, FYREDUCTION_OF_LONG_TERM_DEBT
Sale of common & preferred stockFH, FQ, FYSALE_OF_STOCK
Sale of fixed assets & businessesFH, FQ, FYSALES_OF_BUSINESS
Sale/maturity of investmentsFH, FQ, FYSALES_OF_INVESTMENTS
Issuance of long term debtFH, FQ, FYSUPPLYING_OF_LONG_TERM_DEBT
Total cash dividends paidFH, FQ, FYTOTAL_CASH_DIVIDENDS_PAID
statystyki

Wskaźniki finansowe

Dostępne okresy

fin_id

AccrualsFH, FQ, FYACCRUALS_RATIO
Altman Z-scoreFH, FQ, FYALTMAN_Z_SCORE
Asset turnoverFH, FQ, FYASSET_TURNOVER
Beneish M-scoreFQ, FYBENEISH_M_SCORE
Buyback yield %FH, FQ, FYBUYBACK_YIELD
Cash conversion cycleFQ, FYCASH_CONVERSION_CYCLE
Cash to debt ratioFH, FQ, FYCASH_TO_DEBT
COGS to revenue ratioFH, FQ, FYCOGS_TO_REVENUE
Current ratioFH, FQ, FYCURRENT_RATIO
Days sales outstandingFQ, FYDAY_SALES_OUT
Days inventoryFQ, FYDAYS_INVENT
Days payableFQ, FYDAYS_PAY
Debt to assets ratioFH, FQ, FYDEBT_TO_ASSET
Debt to EBITDA ratioFH, FQ, FYDEBT_TO_EBITDA
Debt to equity ratioFH, FQ, FYDEBT_TO_EQUITY
Debt to revenue ratioFH, FQ, FYDEBT_TO_REVENUE
Dividend payout ratio %FH, FQ, FY, TTMDIVIDEND_PAYOUT_RATIO
Dividend yield %FH, FQ, FYDIVIDENDS_YIELD
Dividends per share - common stock primary issueFH, FQ, FY, TTMDPS_COMMON_STOCK_PRIM_ISSUE
EPS estimatesFH, FQ, FYEARNINGS_ESTIMATE
EPS basic one year growth %FH, FQ, FY, TTMEARNINGS_PER_SHARE_BASIC_ONE_YEAR_GROWTH
EPS diluted one year growth %FH, FQ, FYEARNINGS_PER_SHARE_DILUTED_ONE_YEAR_GROWTH
EBITDA margin %FH, FQ, FY, TTMEBITDA_MARGIN
EBITDA per employeeFYEBITDA_PER_EMPLOYEE
Effective interest rate on debt %FH, FQ, FYEFFECTIVE_INTEREST_RATE_ON_DEBT
Enterprise value to EBITDA ratioFH, FQ, FYENTERPRISE_VALUE_EBITDA
Enterprise valueFH, FQ, FYENTERPRISE_VALUE
Equity to assets ratioFH, FQ, FYEQUITY_TO_ASSET
Enterprise value to EBIT ratioFH, FQ, FYEV_EBIT
Enterprise value to revenue ratioFH, FQ, FYEV_REVENUE
Float shares outstandingFYFLOAT_SHARES_OUTSTANDING
Free cash flow margin %FH, FQ, FYFREE_CASH_FLOW_MARGIN
Free cash flow per employeeFYFREE_CASH_FLOW_PER_EMPLOYEE
Fulmer H factorFQ, FYFULMER_H_FACTOR
Goodwill to assets ratioFH, FQ, FYGOODWILL_TO_ASSET
Graham's numberFQ, FYGRAHAM_NUMBERS
Gross margin %FH, FQ, FY, TTMGROSS_MARGIN
Gross profit to assets ratioFQ, FYGROSS_PROFIT_TO_ASSET
Interest coverageFH, FQ, FYINTERST_COVER
Inventory to revenue ratioFH, FQ, FYINVENT_TO_REVENUE
Inventory turnoverFH, FQ, FYINVENT_TURNOVER
KZ indexFYKZ_INDEX
Long term debt to total assets ratioFH, FQ, FYLONG_TERM_DEBT_TO_ASSETS
Long term debt to total equity ratioFH, FQ, FYLONG_TERM_DEBT_TO_EQUITY
Net current asset value per shareFQ, FYNCAVPS_RATIO
Net debt to EBITDA ratioFH, FQ, FYNET_DEBT_TO_EBITDA
Net income per employeeFYNET_INCOME_PER_EMPLOYEE
Net margin %FH, FQ, FY, TTMNET_MARGIN
Number of employeesFYNUMBER_OF_EMPLOYEES
Operationg income per employeeFYOPER_INCOME_PER_EMPLOYEE
Operating earnings yield %FH, FQ, FYOPERATING_EARNINGS_YIELD
Operating margin %FH, FQ, FYOPERATING_MARGIN
Piotroski F-scoreFH, FQ, FYPIOTROSKI_F_SCORE
Price earnings ratio forwardFQ, FYPRICE_EARNINGS_FORWARD
Price sales ratio forwardFQ, FYPRICE_SALES_FORWARD
Quality ratioFH, FQ, FYQUALITY_RATIO
Quick ratioFH, FQ, FYQUICK_RATIO
Research & development per employeeFYRESEARCH_AND_DEV_PER_EMPLOYEE
Research & development to revenue ratio %FH, FQ, FYRESEARCH_AND_DEVELOP_TO_REVENUE
Return on assets %FH, FQ, FYRETURN_ON_ASSETS
Return on common equity %FH, FQ, FYRETURN_ON_COMMON_EQUITY
Return on equity adjusted to book value %FH, FQ, FYRETURN_ON_EQUITY_ADJUST_TO_BOOK
Return on equity %FH, FQ, FYRETURN_ON_EQUITY
Return on invested capital %FH, FQ, FYRETURN_ON_INVESTED_CAPITAL
Return on tangible assets %FH, FQ, FYRETURN_ON_TANG_ASSETS
Return on tangible equity %FH, FQ, FYRETURN_ON_TANG_EQUITY
Revenue one year growth %FH, FQ, FY, TTMREVENUE_ONE_YEAR_GROWTH
Revenue per employeeFYREVENUE_PER_EMPLOYEE
Revenue estimatesFH, FQ, FYSALES_ESTIMATES
Shares buyback ratio %FH, FQ, FYSHARE_BUYBACK_RATIO
Sloan ratio %FH, FQ, FYSLOAN_RATIO
Springate scoreFQ, FYSPRINGATE_SCORE
Sustainable growth rateFQ, FYSUSTAINABLE_GROWTH_RATE
Tangible common equity ratioFH, FQ, FYTANGIBLE_COMMON_EQUITY_RATIO
Tobin's Q (approximate)FH, FQ, FYTOBIN_Q_RATIO
Total assets per employeeFYTOTAL_ASSETS_PER_EMPLOYEE
Total debt per employeeFYTOTAL_DEBT_PER_EMPLOYEE
Total common shares outstandingFH, FQ, FYTOTAL_SHARES_OUTSTANDING
Zmijewski scoreFQ, FYZMIJEWSKI_SCORE
STATYSTYKI – DOTYCZĄCE ETF

Wskaźniki finansowe

Dostępne okresy

fin_id

Net Asset ValueDNAV
Net Asset Value AllDNAV_ALL
Fund FlowsDFUND_FLOWS
Assets under ManagementDAUM