Czym są Dane Finansowe?

Inwestorzy wykorzystują dane finansowe do analizy kondycji ekonomicznej i finansowej firmy. Na ich podstawie szacują, czy wartość akcji jest zawyżona, czy też zaniżona. Ten rodzaj analizy jest ogólnie nazywany analizą fundamentalną.

Dane finansowe pochodzą z rachunku zysków i strat firmy, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych. Inwestorzy wykorzystują te dane do porównywania firm, tworzenia wskaźników (cena do zysku, dług do kapitału własnego itp.) oraz podejmowania świadomych decyzji dotyczących konkretnej inwestycji.

Zwróć uwagę, że nasze dane mogą się różnić od tych z innych źródeł. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Jakie dane finansowe są dostępne na platformie TradingView?

Żeby zobaczyć wszystkie dostępne dane finansowe, naciśnij przycisk Wskaźniki znajdujący się u góry wykresu i wybierz Finanse w oknie, które się pojawiło:

Na początek wybierz interesującą Cię kategorię w prawej części okna. Możesz wybrać Rachunek Zysków i Strat, Bilans Księgowy, Przepływy Pieniężne lub Statystyki. Poniżej znajdziesz objaśnienia poszczególnych kategorii:

Rachunek Zysków i Strat  — uzyskaj informacje o kosztach, przychodach, zyskach i stratach firmy w danym okresie. Ta kategoria zawiera informacje na temat rentowności firmy.

Bilans Księgowy — Dowiedz się, jakie są aktywa, pasywa i kapitał własny spółki. Kategoria Bilans pozwala na ocenę struktury kapitałowej spółki.

Przepływy Pieniężne — Analizuj, jak środki pieniężne wpływają i wypływają z firmy w danym okresie. Zbadaj wolne przepływy pieniężne firmy i jej środki pieniężne pochodzące z określonych działań.

Statystyki — Porównuj, badaj i analizuj wycenę firmy, korzystając ze wskaźników finansowych. Sprawdź takie wskaźniki jak cena do zysku, cena do sprzedaży i cena do wartości księgowej.

Dane Finansowe można rozpatrywać w różnych przedziałach czasowych, w tym w roku obrotowym (rocznym), kwartale (kwartalnym) lub ostatnich dwunastu miesiącach (TTM - Trailing Twelve Months). Niektóre firmy nie posiadają danych kwartalnych ze względu na specyfikę sprawozdawczości w różnych krajach lub jeśli firma jest nowa, nie miała oficjalnego raportu kwartalnego lub rocznego. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Gdzie znaleźć Dane Finansowe?

Naciśnij przycisk Finanse znajdujący się na górze wykresu. Następnie wybierz interesującą Cię kategorię (rachunek zysków i strat, bilans księgowy, przepływy pieniężne lub wskaźniki) i kliknij wskaźnik, którego szukasz. Otworzy się wykres z wybranymi danymi finansowymi i będzie można go przeglądać w dowolnym dostępnym przedziale czasowym.