Trend Regresyjny

Aplikacja

Trendy regresyjne można wykorzystywać w sposób podobny do kanałów równoległych. Główna różnica polega na tym, że istnieją górne i dolne pasma, które są ustawiane na określoną przez użytkownika liczbę odchyleń standardowych od linii bazowej. Jest to dobre narzędzie do określenia, kiedy cena jest wyjątkowo daleko od swojej linii bazowej.

Wejścia

Górne odchylenie

Określa liczbę odchyleń standardowych od podstawy, aby ustawić górny kanał. Zasadniczo ustawia to odległość między środkową podstawą a krawędzią górnego kanału.

Dolne odchylenie

Określa liczbę odchyleń standardowych od podstawy, aby ustawić dolny kanał. Zasadniczo ustawia to odległość między środkową podstawą a krawędzią dolnego kanału.

Użyj górnego odchylenia

Przełącza użycie/widoczność górnego kanału.

Użyj mniejszego odchylenia

Przełącza użycie/widoczność dolnego kanału.

Źródło

Ustawia źródło ceny do obliczania pozycji kanału.

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd trendu regresji:

Baza

Ustawia kolor, grubość i styl linii linii bazowej i tła dolnego kanału. Pole wyboru obok przełącza widoczność linii bazowej.

W górę

Ustawia kolor, grubość i styl linii   górnego kanału oraz grubość jego obramowania i styl linii. Pole wyboru obok przełącza widoczność górnego kanału.

W dół

Ustawia kolor, grubość i styl linii   dolnego kanału oraz grubość jego obramowania i styl linii. Pole wyboru obok przełącza niższą widoczność kanału.

R Pearsona

To pole wyboru przełącza widoczność tekstu wyświetlającego wartość współczynnika korelacji Pearsona między dwoma punktami trendu regresji.

Wydłuż linie

Przełącza opcję przedłużania linii kanału w nieskończoność w prawo, nawet jeśli znajduje się poza bieżącym widokiem wykresu.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz dokładnie ustawić położenie punktów trendu regresji na osi czasu, ustawiając numer słupka:

SłupekPunkt 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu trendu regresji za pomocą numeru słupka.

Słupek Punkt 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego punktu trendu regresji za pomocą numeru słupka.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie trendu regresji na wykresach z różnych przedziałów czasowych: