Alex_Dyuk

VSA indicator

Google translation from Russian:

This is VSA bar-by-bar analysis.
Spread, volume and progress are analyzed.
Spread is the difference between the current closing price and the previous one.
Progress is determined by dividing price by volume.
For each parameter (spread, volume, progress), a score is assigned according to the following assessment system:
Great value - 3 points
Average value - 2 points
Small value - 1 point
If the volume is small, i.e. 0 points, the other parameters are not evaluated.
Green bars represent a buyer and red bars represent a seller. It is selected based on the location of the closing price between the high and low prices of the bar. If the closing price is closer to the maximum, then these are purchases, if to the minimum, then these are sales.
The higher the bar value, the stronger the player. The maximum value on the bar is 9 (indicates the maximum values for all parameters of spread, volume and progress).
The blue line is the average value for the last 5 bars (the value changes in the settings), it can be interpreted as the balance of forces for the last 5 bars. The centerline value is multiplied by a scale factor of 2 for better display.
It should be borne in mind that to use the indicator, you need to know the VSA theory, since this indicator cannot assess the result of price changes, breaking through important levels, as well as the context in general.


Это побарный анализ VSA.
Анализируется спред, объем и прогресс.
Спред это – разница между текущей ценой закрытия и предыдущей.
Прогресс определяется делением цены на объем.
По каждому параметру (спред, объем, прогресс) присваивается балл по следующей системе оценке:
Большое значение – 3 балла
Среднее значение – 2 балла
Маленько значение – 1 балл
Если объем маленький, т.е. 0 баллов, то остальные параметры не оцениваются.
Зелёные бары обозначают покупателя, а красные продавца. Выбирается на основании расположения цены закрытия между максимальной и минимальной ценой бара. Если цена закрытия расположена ближе к максимуму, то это покупки, если к минимуму, то это продажи.
Чем больше значение бара, тем сильнее игрок. Максимальное значение на баре равно 9 (указывает максимальные значения по всем параметрам спреду, объему и прогрессу).
Синяя линия это среднее значение по последним 5 барам (значение меняется в настройках), его можно интерпретировать как баланс сил по последним 5 барам. Значение средней линии умножено на масштабный коэффициент равный 2 для лучшего отображения.
Следует учитывать, что для пользования индикатором необходимо знать теорию VSA, поскольку этот индикатор не может оценить результат изменения цены, пробитие важных уровней, а также в целом контекст.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?