robbatt

lib_retracement_patterns

robbatt Zaktualizowano   
Library "lib_retracement_patterns"
types and functions for XABCD pattern detection and plotting

method set_tolerances(this, tolerance_Bmin, tolerance_Bmax, tolerance_Cmin, tolerance_Cmax, tolerance_Dmin, tolerance_Dmax)
  sets tolerances for B, C and D retracements. This creates another Pattern instance that is set as tolerances field on the original and will be used for detection instead of the original ratios.
  Namespace types: Pattern

create_config(pattern_line_args, pattern_point_args, name_label_args, retracement_line_args, retracement_label_args, line_args_Dtarget, line_args_completion, line_args_tp1, line_args_tp2, line_args_sl, label_args_completion, label_args_tp1, label_args_tp2, label_args_sl, label_terminal, label_terminal_up_char, label_terminal_down_char, color_bull, color_bear, color_muted, fill_opacity, draw_point_labels, draw_retracements, draw_target_range, draw_levels, hide_shorter_if_shared_legs_greater_than_max, hide_engulfed_pattern, hide_engulfed_pattern_of_same_type, hide_longer_pattern_with_same_X, mute_previous_pattern_when_next_overlaps, keep_failed_patterns)
method direction(this)
  Namespace types: Match

method length(this)
return the length of this pattern, determined by the distance between X and D point
  Namespace types: Match

method height(this)
return the height of this pattern, determined by the distance between the biggest distance between A/C and X/D
  Namespace types: Match

method is_forming(this)
returns true if not complete, not expired and not invalidated
  Namespace types: Match

method tostring(this)
  return a string representation of all Matches in this map
  Namespace types: Match

method tostring(this)
  Namespace types: map<string, Match>

remove_complete_and_expired(this)

method add(this, item)
  Namespace types: map<string, Match>

method is_engulfed_by(this, other)
checks if this Match is engulfed by the other
  Namespace types: Match

method update(tracking_matches, zigzag, patterns, max_age_idx, detect_dir, pattern_minlen, pattern_maxlen, max_sub_waves, max_shared_legs, max_XB_BD_ratio, debug_log)
checks this map of tracking Matches if any of them was completed or invalidated in
  Namespace types: map<string, Match>

method mute(this, mute_color, mute_fill_color)
mute this pattern by making it all one color (lines and labels, for pattern fill there's another)
  Namespace types: Match

method mute(this, mute_color, mute_fill_color)
mute all patterns in this map by making it all one color (lines and labels, for pattern fill there's another)
  Namespace types: map<string, Match>

method hide(this)
hide this pattern by muting it with a transparent color
  Namespace types: Match

method reset_styles(this)
reset the style of a muted or hidden match back to the preset configuration
  Namespace types: Match

method delete(this)
remove the plot of this Match from the chart
  Namespace types: Match

method delete(this)
remove all the plots of the Matches in this map from the chart
  Namespace types: map<string, Match>

method draw(this)
draw this Match on the chart
  Namespace types: Match

method draw(this, config, all_patterns, debug_log)
draw all Matches in this map, considering all other patterns for engulfing and overlapping
  Namespace types: map<string, Match>

method check_hide_or_mute(this, all, config, debug_log)
checks if this pattern needs to be hidden or muted based on other plotted patterns and given configuration
  Namespace types: Match

method add_if(id, item, condition)
convenience function to add a search pattern to a list, only if given condition (input.bool) is true
  Namespace types: Pattern

Pattern
  type to hold retracement ratios and tolerances for this pattern, as well as targets for trades

Config
  allows control of pattern plotting shape and colors, as well as settings for hiding overlapped patterns etc.

Match
  holds all information on a Pattern and a successful match in the chart. Includes XABCD pivot points as well as all Line and Label objects to draw it

Informacje o Wersji:
v2 added custom parameter for terminal bar label offset
Informacje o Wersji:
v3 export missing draw and delete methods
Informacje o Wersji:
v4 fixed memory error, improved loading time
Informacje o Wersji:
v5

Added:
method XB_BD_ratio(this)

Setup

Updated:
method set_tolerances(this, tolerance_Bmin, tolerance_Bmax, tolerance_Cmin, tolerance_Cmax, tolerance_Dmin, tolerance_Dmax)

create_config(pattern_line_args, pattern_point_args, name_label_args, retracement_line_args, retracement_label_args, line_Dtarget_args, line_completion, line_tp1, line_tp2, line_sl, label_completion, label_tp1, label_tp2, label_sl, label_terminal, color_bull, color_bear, color_muted, fill_opacity, draw_point_labels, draw_retracements, draw_target_range, draw_levels, hide_shorter_if_shared_legs_greater_than_max, hide_engulfed_pattern, hide_engulfed_pattern_of_same_type, hide_longer_pattern_with_same_X, mute_previous_pattern_when_next_overlaps, keep_failed_patterns)

remove_complete_and_expired(id)

method update(tracking_matches, zigzag, patterns, max_age_idx, detect_dir, pattern_minlen, pattern_maxlen, max_sub_waves, max_shared_legs, max_XB_BD_ratio, debug_log)

Pattern

Config

Match

Removed:
method is_engulfed_by(this, other)

method mute(this, mute_color, mute_fill_color)

method hide(this)

method reset_styles(this)

method delete(this)

method draw(this, config, all_patterns, terminal_label_yoffset, debug_log)

method check_hide_or_mute(this, all, config, debug_log)

method add_if(id, item, condition)
Informacje o Wersji:
v6

Added:
method is_engulfed_by(this, other)

method mute(this, mute_color, mute_fill_color)

method hide(this)

method reset_styles(this)

method delete(this)

method draw(this, config, all_patterns, terminal_label_yoffset, debug_log)

method check_hide_or_mute(this, all, config, debug_log)

method add_if(id, item, condition)

Updated:
method set_tolerances(this, tolerance_Bmin, tolerance_Bmax, tolerance_Cmin, tolerance_Cmax, tolerance_Dmin, tolerance_Dmax)

create_config(pattern_line_args, pattern_point_args, name_label_args, retracement_line_args, retracement_label_args, line_args_Dtarget, line_args_completion, line_args_tp1, line_args_tp2, line_args_sl, label_args_completion, label_args_tp1, label_args_tp2, label_args_sl, label_terminal, label_terminal_up_char, label_terminal_down_char, color_bull, color_bear, color_muted, fill_opacity, draw_point_labels, draw_retracements, draw_target_range, draw_levels, hide_shorter_if_shared_legs_greater_than_max, hide_engulfed_pattern, hide_engulfed_pattern_of_same_type, hide_longer_pattern_with_same_X, mute_previous_pattern_when_next_overlaps, keep_failed_patterns)

remove_complete_and_expired(this)

Pattern

Config

Match

Removed:
method XB_BD_ratio(this)

Setup
Informacje o Wersji:
v7 version bump lib_pivot v48, lib_plot_objects v35, lib_zig v18, lib_retracement_label v4
Informacje o Wersji:
v8 revert different fills
Informacje o Wersji:
v9 version bump lib_plot_objects v36, lib_pivot v49, lib_zig v19, lib_retracement_label v5
Informacje o Wersji:
v10 fixed pattern fills via flipped lines when drawing
Informacje o Wersji:
v11 fix mute and reset_styles for LineFills with flip_support
Informacje o Wersji:
v12 version bump lib_pivot v52 and lib_zig v19
Informacje o Wersji:
v13 added high potential flag
Informacje o Wersji:
v14 added optional ratio zones, kind of like a snap grid for valid retracements, refactored filter system, added numeric id per pattern for improved filtering of patterns with same width and height (first is prioritized), improved performance through improved filter system, changed custom logging to new pine logs system

Added:
PatternRatioZone
  type to hold retracement ratio target areas for this pattern
  Fields:
    min (series float)
    max (series float)

Filters
  Fields:
    filter_outside_zone (series bool)
    filter_low_potential (series bool)
    filter_longer_pattern_with_same_X (series bool)
    filter_shorter_if_shared_legs_greater_than_max (series bool)
    shared_legs_max (series int)
    mute_previous_pattern_when_next_overlaps (series bool)
    filter_engulfed_pattern (series bool)

Updated:
Pattern
  Fields:
    XABzones (array)
    ABCzones (array)

Removed:
method is_engulfed_by(this, other)
method update(tracking_matches, zigzag, patterns, max_age_idx, detect_dir, pattern_minlen, pattern_maxlen, max_sub_waves, max_shared_legs, max_XB_BD_ratio, debug_log)
method mute(this, mute_color, mute_fill_color)
method hide(this)
method reset_styles(this)
method delete(this)
method draw(this, config, all_patterns, terminal_label_yoffset, debug_log)
method check_hide_or_mute(this, all, config, debug_log)
Informacje o Wersji:
v15 missing method export
Informacje o Wersji:
v16 export missing methods
Informacje o Wersji:
v17 fixed bug plotting muted patterns
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.