RelacjeRynku

TOYA – stały wzrost na wymagającym rynku

Long
TOYA (GPW:TOA)  
GPW:TOA   TOYA
Profil spółki
TOYA S.A. (TOA) – podstawowym obszarem działalności spółki oraz Grupy Kapitałowej Toya jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym w szczególności elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku.

Grupę Kapitałową Toya tworzą, poza jednostką dominującą, także trzy zagraniczne podmioty zależne – są to spółka rumuńska z siedzibą w Bukareszcie oraz dwie spółki chińskie (z siedzibami w Shanghai oraz Jiaxing).

Parę miesięcy temu minęło okrągłe 10 lat od momentu debiutu Toya na rynku głównym GPW - aktualnie spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80. Obecna koncentracja akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy wynosi 57,06%, co oznacza że w wolnym obrocie giełdowym pozostaje 42,94% akcji Toya S.A.

Wykres i sytuacja techniczna
Wykres tygodniowy pokazuje, że kurs znajduje się obecnie w dość istotnym miejscu technicznym – w okolicy wsparcia wynikającego z profilu wolumenu (7,95 zł) oraz bezpośrednio nad średnią 50-sesyjną (MA50), która jeszcze pod koniec poprzedniego roku dała impuls techniczny do rozpoczęcia znaczącej fali wzrostowej. Widać, że poniżej poziomu średniej 50-sesyjnej ujawnia się strona popytowa, zostawiając po sobie ślad w postaci długich knotów dolnych na wykresach świecowych. Aktualny opór sprzed niespełna trzech miesięcy znajduje się na poziomie 9,49 zł, a kluczowe oscylatory są schłodzone i gotowe do odreagowania ostatnich spadków.

Analiza wynikowa
Spoglądając w dłuższym horyzoncie czasowym na lata 2014-2020 widać wyraźną wzrostową tendencję wynikową Grupy Toya zarówno pod względem generowanej sprzedaży (z poziomu 262,18 mln zł na 542,11 mln zł) oraz pod względem zysku netto (z poziomu 26,54 mln zł na 64,94 mln zł). W tym samym okresie wartość zysku netto przypadającego na jedną akcję (EPS) wzrosła z poziomu 0,35 zł na 0,87 zł.

W ujęciu kwartalnym trudno dostrzec większą sezonowość przychodów ze sprzedaży, gdyż zasadniczo kształtują się one także w regularnym trendzie wzrostowym, niemniej wydaje się że drugi i czwarty kwartał to okresy nieznacznie lepsze niż pozostałe w roku.

Rok 2021 jest kontynuacją trwałego trendu wzrostowego, co widać po trzech minionych kwartałach. W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa uzyskała przychody na poziomie 165,59 mln zł (wzrost o 38,80% r/r), w drugim kwartale 177,13 mln zł (wzrost o 29,46% r/r) oraz w trzecim kwartale 169,28 mln zł (wzrost o 31,38% r/r). Analogicznie zysk netto w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 19,23 mln zł (wzrost o 45,46% r/r), w drugim kwartale 22,96 mln zł (wzrost o 29,57% r/r) oraz w trzecim kwartale 18,52 mln zł (wzrost o 24,63% r/r).

Jednocześnie przepływy pieniężne za trzy kwartały bieżącego roku wyglądają odpowiednio – na samym poziomie operacyjnym Grupa Toya wypracowała łącznie 76,02 mln zł, notując wzrost o 36,83% r/r.

Szanse i zagrożenia
To co w normalnych warunkach jest silną stroną Grupy Toya czyli dywersyfikacja geograficzna (zarówno na poziomie jednostek zależnych, jak i struktury przychodów), akurat w warunkach wzrastającego zagrożenia epidemiologicznego stanowi potencjalną trudność organizacyjną i biznesową, a jej skutki są wręcz niemożliwe do oszacowania. Niemniej kluczowym obszarem funkcjonowania Grupy jest bez wątpienia ciągłość łańcucha dostaw towarów z Azji, której zaburzenia w ostatnim czasie powodowały na rynkach światowych okresowy niedobór kontenerów. Jednakże na tym polu Grupa zachowuje się bardzo racjonalnie biznesowo, zabezpieczając się przed możliwym deficytem dostaw towarów i wzrostem cen ich transportu poprzez długoterminowe umowy dostaw.

Innym istotnym czynnikiem, który może wpłynąć na przyszłe wyniki Grupy Toya jest stale zmniejszająca się, w obliczu globalnej inflacji, siła nabywcza gospodarstw domowych, która może być szczególnie widoczna na poziomie spółek zależnych – nieposiadających tak zróżnicowanych kanałów dystrybucji jak jednostka dominująca.

Należy jednak podkreślić, że pomimo obiektywnych zagrożeń rynkowych, Grupa Toya podejmuje stałe działania w celu umocnienia swojej konkurencyjnej pozycji rynkowej, jednocześnie poszukując nowych kierunków do dalszej ekspansji zagranicznej. Jako, że dostępność towarów jest bardzo wrażliwym punktem działalności operacyjnej to duży nacisk położony został na proces przeglądu możliwości optymalizacji procesów logistycznych przy równoczesnym powiększaniu powierzchni magazynowych.

Jednocześnie warto wspomnieć, że równolegle do procesów optymalizacyjnych wewnątrz Grupy, prowadzone są czynności monitorowania rynku w poszukiwaniu atrakcyjnego celu akwizycyjnego, który będzie stanowił znaczącą wartość dodaną dla całej Grupy Kapitałowej Toya.

Aktualna wycena
Obecna wycena rynkowa Toya S.A. wynosi niespełna 600 mln zł, co plasuje ją dopiero na początku piątej dziesiątki indeksu sWIG80 pod względem kapitalizacji, a wskaźnikowo (C/Z 7,40) pod koniec trzeciej dziesiątki wśród małych spółek.

W minionym roku Toya wypłaciła dywidendę w kwocie 0,29 zł na jedną akcję, co stanowi stopę na poziomie 3,46%. Wydaje się, że w świetle naprawdę dobrego wynikowo obecnego roku, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe całej Grupy (w szczególności także intensyfikacji działań na polu sprzedaży on-line) kwota zysku do podziału w kolejnym roku może być większa. Ewentualny powrót na ścieżkę wypłaty wzrastającej corocznie dywidendy będzie bez wątpienia dodatkowym czynnikiem przemawiającym za spółką w oczach inwestorów.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.