RelacjeRynku

PZU – wiarygodność wynikowa i wizerunkowa

Long
PZU (GPW:PZU)  
GPW:PZU   PZU
Wykres spółki i sytuacja techniczna
PZU (PZU) – przedstawiciel sektora ubezpieczeniowego, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu WIG20.

Spoglądając na wykres PZU (po odcięciu dywidend) dostrzegamy wyraźny długoterminowy trend wzrostowy. Kurs porusza się bardzo technicznie, gdyż każda dotychczasowa korekta kończyła się mocnym wsparciem w postaci średniej kroczącej 60-sesyjnej. To właśnie wspomniana EMA60 była jednocześnie do tej pory impulsem technicznym do rozpoczęcia ponownej fali wzrostowej. 14 października kurs zaliczył swoje ATH, z uwzględnieniem odcięcia dywidendy, po czym średnia 10-sesysja MA10 dała mocniejszy sygnał do rozpoczęcia korekty. Obecnie znajdujemy się właśnie w fazie korekty kursu, której zasięg w pesymistycznym scenariuszu może zbliżyć się nawet do poziomu ok. 37,50 zł, gdzie znajduje się mocne wsparcie techniczne w postaci wspomnianej wyżej EMA60, jak również uwzględniając profil wolumenu. Wskaźnik MACD jest bliski wygenerowania sygnału S, a wskaźnik RSI przyjął kurs na mocniejsze wyprzedanie akcji – daje to całościowo potencjał do kontynuowania krótkoterminowo korekty kursu. Pozytywnym scenariuszem jest jednak obrona poziomu ok. 38,80 zł, która mogłaby oznaczać zawrócenie kursu z powrotem na ścieżkę wzrostu i ponowny atak na poziom ok. 40,50 zł, a następnie podejście pod obecne ATH 40,90 zł (uwzględniając odcięcie dywidendy). Za pozytywnym scenariuszem na kolejne sesje może dodatkowo przemawiać fakt, że na odcięciu dywidendy widać wyraźnie, że wszedł większy kapitał, który wierzy w spółkę i kontynuację dalszych wzrostów.

Profil spółki
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) świadczy usługi ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie. Na czele Grupy Kapitałowej PZU stoi PZU, którego największym i strategicznym inwestorem jest Skarb Państwa, który posiada obecnie ponad 34% akcji. Grupę PZU tworzą liczne wyspecjalizowane podmioty, nie tylko z obszaru wspomnianych ubezpieczeń, ale także choćby z sektora stricte finansowego, takie jak m.in. towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz otwarte towarzystwo emerytalne. Jednocześnie PZU jest największym akcjonariuszem dwóch wiodących krajowych banków – Banku Pekao (20% akcji) oraz Alior Banku (ok. 32% akcji). Obecna strategia Grupy opiera się na trzech filarach: ubezpieczeniach, zarządzaniu aktywami oraz opiece medycznej.

Grupa PZU jest jedną z wiodących instytucji finansowych na rynku krajowym, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów, w samej Polsce świadcząc usługi dla 22 mln klientów (dodatkowo działa również na terenie Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy).

Analiza wynikowa
Przychody ze sprzedaży Grupy PZU są od lat stabilne i kształtują się na poziomie ok. 40 mld zł rocznie oraz ok. 10 mld zł kwartalnie. Jednocześnie zysk netto Grupy oscyluje wokół kwoty 3 mld zł rocznie, co daje rentowność sprzedaży netto na poziomie ok. 8-8,5%.

Wyjątkiem od wspomnianej wyżej reguły był rok 2020, gdy zysk netto Grupy PZU spadł poniżej 2 mld zł, co oznaczało rentowność sprzedaży netto na poziomie niespełna 5%. Wydaje się, że jednym z powodów mniejszego niż zwykle dochodu Grupy PZU były zwiększone nakłady inwestycyjne, które można wyraźnie zaobserwować na poziomie przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Na koniec 2020 r. Grupa PZU wygenerowała ujemne saldo przepływów inwestycyjnych w kwocie ok. 29,35 mld zł, które było aż 4,5 krotnie wyższe niż jeszcze rok wcześniej. Jednocześnie jednak nastąpił bardzo mocny i skokowy wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, których saldo na koniec 2020 r. osiągnęło rekordową wartość ponad 30 mld zł (ponad 12 krotny wzrost r/r).

W pierwszych dwóch kwartałach 2021 r. obserwujemy coraz mniejsze ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej – na koniec pierwszego kwartału br. było to jeszcze saldo ujemne na poziomie 450 mln zł, podczas gdy już na koniec drugiego kwartału br. powstało saldo dodatnie w kwocie 1,85 mld zł. Czynnikiem, który mógł pośrednio wpłynąć na wygenerowanie dodatniego salda inwestycyjnego, było ujemne saldo operacyjne na poziomie 524 mln zł, które Grupa osiągnęła w tym samym okresie. Oznacza to, że Grupa zrealizowała w drugim kwartale 2021 r. większą wartość sprzedaży inwestycji niż realizacji nowych. Jednocześnie przepływy pieniężne z działalności finansowej, które jeszcze w drugiej połowie 2020 r. notowały dodatnie salda, zanotowały w pierwszych dwóch kwartałach br. ujemne salda, co oznacza, że Grupa mocniejszy nacisk położyła na większą obsługę swojego zadłużenia niż w okresach wcześniejszych.

Warto wspomnieć, że w pierwszym półroczu 2021 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 87% wyniku za cały poprzedni rok, co każe przypuszczać, że pod względem rentowności netto sprzedaży rok 2021 pozwoli powrócić do stanu sprzed pandemii, dając naprawdę spory potencjał wynikowy w skali całego 2021 r.

Szanse i ryzyka
Z pewnością mocną stroną Grupy PZU jest wieloletnia powtarzalność wynikowa, ustabilizowana pozycja rynkowa i poczynione w latach ubiegłych inwestycje.

Warto zwrócić uwagę na dwa czynniki typowo biznesowe oraz dwa czynniki kapitałowo-wizerunkowe.

Z pewnością bardzo istotne znaczenie dla przyszłych wyników Grupy PZU będzie miała dalsza kontrybucja zysków z sektora bankowego. PZU jako największy akcjonariusz Banku Pekao S.A. oraz Alior Bank S.A. notuje coraz wyższe zyski płynące właśnie ze strony banków, które jeszcze w 2020 r. wyniosły co prawda jedynie 0,1 mld zł, podczas gdy w pierwszym półroczu 2021 r. już 0,3 mld zł. Jednocześnie Grupa PZU szacuje, że w 2024 r. zyski płynące z sektora bankowego do Grupy PZU mogą wynieść nawet 0,8 mld zł. Z pewnością odbijający właśnie sektor bankowy (na fali m.in. ostatniej i przyszłych prawdopodobnych podwyżek stóp procentowych) nie tylko znacząco wspomoże wynikowo Grupę PZU w kolejnych latach, ale może okazać się wręcz iskrą zapalną dla mocnych wzrostów zysków w kolejnych latach.

Innym ważnym czynnikiem rozwojowym Grupy PZU może być rosnąca lawinowo ilość szkód katastroficznych, spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi. Według szacunków Grupy wzrost tegorocznej liczby szkód majątkowych, spowodowanych wyłącznie czynnikiem pogodowym, wyniósł już 15% w stosunku do roku poprzedniego, a według innych towarzystw ubezpieczeniowych mógł on osiągnąć poziom nawet 40-45%. Zmieniający się gwałtownie klimat i wspomniany wzrost ilości szkód napędza oczywiście popyt na usługi ubezpieczyli, a na tym polu PZU od lat wiedzie prym nie tylko w Polsce, ale również w wybranych krajach bałtyckich, jak choćby Litwa i Łotwa. Zwiększony popyt prawdopodobnie przełoży się na dalszy wzrost składek ubezpieczeniowych, a to z kolei jeszcze mocniej wzmocni wyniki finansowe całej Grupy PZU.

Na tle wizerunkowym z kolei warto zwrócić uwagę na ogłoszony przez PZU we wrześniu br. program lojalnościowy dla akcjonariuszy indywidualnych pod nazwą Moje Akcje PZU. W ramach wspomnianego programu inwestorzy otrzymują możliwość uzyskania do 20% zniżki na produkty ubezpieczeniowe, pod warunkiem spełnienia kilku wymogów (m.in. posiadania rachunku inwestycyjnego w BM Banku Pekao S.A. oraz osiągnięcia progu zdeponowanych na rachunku przynajmniej 100 akcji PZU). Na pierwszym etapie program pozwala on inwestorom osiągnąć pakiet zniżek na ubezpieczenia majątkowe, lecz na kolejnych etapach pojawią się dodatkowe benefity dla akcjonariuszy PZU.

Nie sposób pominąć także kwestii rekordowo wysokiej, pośród wszystkich spółek giełdowych, tegorocznej dywidendy, której stopa wyniosła 9%. Na wypłatę dywidendy w tym roku PZU przeznaczyło kwotę ponad 3 mld zł, co daje 3,5 zł dywidendy na akcję. Z pewnością decyzje tego typu jeszcze mocniej uwiarygadniają spółkę wśród uczestników rynku kapitałowego. Już teraz PZU jest zdecydowanie jedną z najpopularniejszych spółek na warszawskim parkiecie i wydaje się, że dodatkowo jest na dobrej drodze by nie tylko utrzymać swoją pozycję, lecz dodatkowo ją wzmocnić.

Podsumowanie
Aktualna kapitalizacja rynkowa na poziomie ok. 33,75 mld zł, jak również wskaźnik C/Z (10,30) plasuje PZU na 7. miejscu w gronie spółek największego indeksu GPW. Daje to spory potencjał do dalszych wzrostów, szczególnie obserwując stały rozwój całej Grupy PZU oraz obiektywnie sprzyjające czynniki okołorynkowe.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.