RelacjeRynku

PKN Orlen – silny lider inwestujący w redukcję emisji CO2

Long
GPW:PKN   PKNORLEN
Profil spółki
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. (PKN) – przedstawiciel branży paliw i gazu, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu WIG20.

Grupa PKN Orlen jest największym polskim producentem i dystrybutorem produktów naftowych i petrochemicznych. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest przerób ropy naftowej na produkty w postaci benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju opałowego, paliwa lotniczego, tworzyw sztucznych i wyrobów petrochemicznych. Ponadto Grupa prowadzi również poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów oraz zajmuje się dystrybucją i obrotem energią elektryczną i energią cieplną. Krajowe rafinerie należące do Grupy PKN Orlen (zlokalizowane w Płocku, Trzebini, Jedliczu) posiadają ok. 70 proc. zdolności przerobowych wszystkich polskich rafinerii. Spółka posiada także największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowanych w Polsce oraz Niemczech, Czechach i na Litwie.

Wykres i sytuacja techniczna
Obecnie kurs PKN Orlen znajduje się po fazie mocniejszej korekty, która rozpoczęła się około miesiąca temu, a dodatkowym akceleratorem technicznym spadków było niewątpliwie uformowanie się formacji „krzyża śmierci” czyli przecięcia od góry średniej 50-sesyjnej (MA50) ze średnią 200-sesyjną (MA200). W ostatnich dniach kurs obronił wsparcie na poziomie ok. 69,20 zł, przy jednocześnie zwiększonych obrotach sesyjnych. Niemniej już próba sforsowania obecnego oporu, wynikającego z profilu wolumenu, na poziomie ok. 73,74 zł okazała się nieskuteczna, co spowodowało powrót kursu w obecne okolice 71,50 zł. Najważniejsze oscylatory wydają się jednak schłodzone, co przy ewentualnej mocniejszej stronie popytowej może oznaczać wygenerowanie sygnału kupna.

Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym widać wyraźnie pewną prawidłowość okresu przed pandemicznego (2017-2019), kiedy to Grupa PKN Orlen notowała stopniowy wzrost przychodów (z ok. 95 mld zł do ponad 110 mld zł), jednak sam zysk Grupy systematycznie malał (z ponad 6,5 mld zł do ok. 4,3 mld zł). Naturalnie oznaczało to również spadek rentowności sprzedaży Grupy z prawie 7% w 2017 roku poniżej 4% na koniec 2019 roku. Następnie rok pandemiczny 2020 również wywarł swoje piętno na wynikach Grupy, zmniejszając jej roczny skonsolidowany poziom sprzedaży do nieco ponad 85 mld zł, zysk do poziomu 2,75 mld zł, a samą rentowność sprzedaży do niewiele ponad 3%. Na tym tle miniony 2021 rok okazał się przełomowy, gdyż przychody Grupy nie tylko powróciły do poziomów sprzed pandemii, lecz dodatkowo okazały się wyraźnie lepsze niż wówczas. Ubiegłoroczne cztery kwartały pozwoliły Grupie PKN Orlen osiągnąć sprzedaż w kwocie ponad 130 mld zł, przy jednoczesnym zysku ponad 10 mld zł, co oznacza rentowność sprzedaży mocno ponad 7,5%.

Spoglądając na przepływy pieniężne Grupy PKN Orlen możemy dostrzec regularnie rosnące inwestycje, przy jednoczesnym solidnym poziomie obsługi zadłużenia. Oba czynniki zostały dodatkowo wsparte mocnym strumieniem pieniężnym z działalności operacyjnej. Uwiarygadnia to silną pozycję fundamentalną Grupy i jej dalsze duże zdolności nie tylko do konsekwentnego regulowania zobowiązań własnych, ale przede wszystkim świadczy o sporym potencjale inwestycyjnym.

W ujęciu kwartalnym 2021 rok był niewątpliwie bardzo udany. Grupa PKN Orlen notowała wówczas bardzo dobrą dynamikę wzrostów sprzedaży kwartał do kwartału (na poziomie dwucyfrowym w każdym z trzech ostatnich kwartałów), a same przychody wzrosły zauważalnie z 24,56 mld zł (w pierwszym kwartale) do ponad 41 mld zł na koniec ostatniego kwartału minionego roku. Z kolei zysk netto Grupy wzrósł na przestrzeni czterech kwartałów poprzedniego roku z poziomu 1,85 mld zł do niespełna 3,20 mld zł, notując przy tym bardzo solidne i także dwucyfrowe poziomy dynamiki wzrostów kwartał do kwartału.

Bardzo korzystnie przedstawia się również poziom zysku na akcję (wskaźnik EPS), który od początku 2021 roku bardzo mocno i regularnie wzrastał z 4,34 zł za pierwszy kwartał do 7,43 zł za ostatni kwartał ubiegłego roku. Całościowo, w ujęciu rocznym, daje to niebagatelny wzrost tego wskaźnika o ponad 268% w stosunku do poziomu za 2020 rok, co nie powinno pozostać bez wpływu na poziom tegorocznej dywidendy.

Szanse i zagrożenia
Spółka PKN Orlen często postrzegana jest przez pryzmat największego swojego akcjonariusza czyli Skarbu Państwa (27,5% udziału w kapitale zakładowym), co powoduje pewną ostrożność z uwagi na potencjalne uwarunkowania polityczne, mogące wpływać na codzienną działalność operacyjną tego multienergetycznego koncernu. Niemniej sama spółka cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony licznych TFI i OFE, z których w akcjonariacie dwa znajdują się obecnie powyżej progu 5% głosów na WZA PKN Orlen, a są nimi OFE Nationale-Nederlanden oraz OFE Aviva Santander.

W chwili obecnej wydaje się, że przed PKN Orlen rysuje się przynajmniej kilka bardzo istotnych szans rynkowych. Na poziomie kapitałowym należy z pewnością wymienić dwie kluczowe.

Pierwszą z nich jest, prawdopodobna jeszcze w tym roku, finalizacja przejęcia PGNIG. Pozwoli to Grupie PKN Orlen znacząco umocnić swoją dotychczasową pozycję w segmencie ropy i gazu, jednak należy mieć także na uwadze, że realne aspekty biznesowe tej transakcji będą niejako pochodną warunków, które w swojej decyzji na fuzję obu podmiotów określi UOKiK.

Nieco bardziej złożoną transakcją, która także otwiera przed Grupą PKN Orlen, duże prawdopodobne korzyści ekonomiczne jest trwający równolegle proces przejęcia Lotos. Szczególną uwagę opinii publicznej i aktywnych uczestników polskiej gospodarki przyciąga planowana, w ramach przedmiotowej transakcji, sprzedaż części aktywów Lotos na rzecz innych podmiotów z branży czyli polskiego Unimot, ale przede wszystkim zagranicznych koncernów – Saudi Aramco i MOL. Podnoszony jest argument o braku jakichkolwiek ekonomicznych argumentów dla tego typu działania, co znalazło stosowne odzwierciedlenie we wniosku o kontrolę warunków przejęcia Lotos przez PKN Orlen, złożonym do NIK przez Business Centre Club. Należy jednak nadmienić, że sprzedaż części aktywów Lotos jest realizacją warunków fuzji postawionych przez Komisję Europejską.

Wspomniane powyżej dwa procesy kapitałowe, a w efekcie połączenie PKN Orlen z Lotos i PGNiG doprowadzi do stworzenia silnego multienergetycznego koncernu z przychodami na poziomie ok. 200 mld zł oraz łącznej kapitalizacji rynkowej na poziomie ok. 80 mld zł.

Na poziomie operacyjnym Grupy PKN Orlen, jako realną szansę rynkową, należy uznać, zatwierdzoną na początku lutego, strategię wodorową Grupy do 2030 roku. Oszacowano w niej, że na realizację objętych wspomnianą strategią działań Grupa poniesie nakłady inwestycyjne rzędu 7,4 mld zł, a sam wodór stanie się znaczącym elementem inwestycyjnym w przyszłość Grupy PKN Orlen. Inwestycje zostaną dokonane na kilku obszarach, w tym m.in. mobilności (budowa ponad 100 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru wraz z niezbędną logistyką w Europie Środkowej) oraz rafinerii i petrochemii (budowa nowych instalacji produkcji wodoru w oparciu o elektrolizę zasilaną OZE oraz instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w kierunku wodoru). Celem nadrzędnym jest jednak wykorzystanie inwestycji w wodór jako głównej dźwigni dekarbonizacji Grupy PKN Orlen oraz optymalnej kosztowo redukcji emisji CO2.

Jako, że realizacja strategii wodorowej odbywa się w ramach realizacji większego planu czyli strategii Grupy PKN Orlen 2030 to warto nadmienić, że Grupa zakłada, że jej kluczowym obszarem rozwoju w kolejnych latach będzie energetyka oparta o odnawialne źródła energii. Efekty tej koncepcji możemy obserwować w złożonych niedawno wnioskach o przyznanie siedmiu koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku, a należy odnotować że kolejne cztery wnioski zostaną złożone niebawem. Nowy szlak biznesowy Grupy PKN Orlen, oparty o morską energetykę wiatrową, jest jednoznaczną odpowiedzią na wyzwania rynkowe i powszechne potrzeby inwestycyjne ukierunkowane na nisko i zeroemisyjne moce energetyczne.

Chcąc określić potencjalne zagrożenia możemy wskazać na możliwe wystąpienie opóźnień przy trwających obecnie procesach fuzji z Lotosem i PGNiG. W pierwszym przypadku może to mieć związek z kontrolą przez NIK warunków planowanej transakcji, natomiast w drugim przypadku sporą niewiadomą w chwili obecnej są niewątpliwie kryteria, które przyjmie w swojej decyzji UOKiK.

W skali makroekonomicznej na perspektywy wynikowe Grupy w dalszym ciągu wpływać będą ceny surowców, w szczególności ropy i gazu. Na potencjalny wzrost cen ropy wpłynąć mogą niskie stany magazynowe tego surowca oraz ograniczone możliwości wydobywcze w krajach OECD, jak również utrzymujące się wysokie ryzyko geopolityczne oraz wysokie ceny gazu. Jednocześnie, mająca niedawno miejsce, rządowa obniżka w zakresie akcyzy i VAT na paliwa z pewnością pozytywnie wpłynie na rynek konsumenta i będzie impulsem popytowym.

Aktualna wycena
Obecna wycena rynkowa spółki PKN Orlen S.A. sięga kwoty ok. 30,25 mld zł, co przekłada się choćby na bardzo korzystną wartość wskaźnika C/Z (3,00). Jednocześnie C/WK kształtuje się aktualnie na poziomie 0,60, co oznacza że spółka jest notowana na rynku giełdowym z 40% dyskontem wobec jej wartości ujętej w księgach rachunkowych. Ponadto należy zauważyć, że przy rekordowym wynikowo roku ubiegłym, PKN Orlen S.A. może zdecydować się w tym roku na wypłatę bardzo solidnej dywidendy. Nie sposób przy tym nie wspomnieć, że już zeszłoroczna dywidenda była naprawdę znacząca, a jej stopa na poziomie 4,83% ustąpiła, na tle pozostałych spółek z indeksu WIG20, jedynie tej wypłaconej przez PZU S.A.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.