RelacjeRynku

POLARIS IT GROUP notuje w Q1 10 mln przychodów i 1,8 mln zysku

Long
NEWCONNECT:PIT   POLARIS IT GROUP
Grupa Polaris IT Group notuje w I kw. 2023 r. ponad 10 mln zł przychodów i 1,8 mln zł zysku netto

Jak poinformowała Polaris IT Group SA, spółka informatyczna notowana na rynku giełdowym NewConnect, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA wyniosły na koniec pierwszego kwartału tego roku 10.104.858,73 zł, natomiast skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 1.811.672,74 zł, co jak podkreślono w początkowej części komentarza wynikowego, biorąc pod uwagę wciąż trudne otoczenie rynkowe, pozwala z optymizmem patrzeć na kolejne kwartały tego roku.

„W pierwszym kwartale 2023 roku iSRV Zrt. osiągnęła zysk przed opodatkowaniem w wysokości 174 mln HUF przy przychodach na poziomie 823 mln HUF. Z tych przychodów 265 mln HUF pochodziło z obrotu licencjami, ale znaczna kwota pochodziła także ze sprzedaży systemu EDL (system edukacji online) i zbudowanego na nim rozwiązania, co stanowiło kolejne 173 mln HUF przychodów. Oprócz tego spółka zanotowała 195 mln HUF z indywidualnych wdrożeń i sprzedaży licencji FPGA, a 37 mln HUF z eksploatacji systemu. Ponadto, sprzedaż opracowanej przez iSRV licencji Enclosed Server przyniosła przychody w wysokości 125 mln HUF” – pokreślono aktywność biznesową kluczowej dla Grupy Polaris IT Group SA spółki operacyjnej w pierwszym kwartale tego roku.

„Spółka wykonała przegląd efektywności kosztów, w związku z czym od drugiego kwartału spodziewamy się oszczędności w kosztach operacyjnych. W zakresie badań i rozwoju spółka koncentrowała się głównie na poprawkach błędów, poza nimi nie poniesiono nowych wydatków na rozwój” – czytamy dalej.

„W 2023 roku sytuacja gospodarcza na Węgrzech nadal jest niezwykle trudna, co wpływa na spółkę zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. iSRV posiada dwa istniejące kontrakty konsorcjum, o łącznych ramach 450 mld HUF (z T-Systems i spółkami 4iG), z którymi wiążemy duże nadzieje. Jednak już teraz widzimy wyraźnie, że mogą się one rozpocząć tylko wtedy, gdy Węgry i UE osiągną porozumienie i Węgry otrzymają środki, na których opierają się te projekty” – przybliżono aktualne uwarunkowania rynkowe.

„Jak podkreśliliśmy w raporcie rocznym za rok 2022, stale poszukujemy obszarów, które dają szanse na rentowne działanie firmy nawet w obecnej sytuacji. W najbliższym czasie skoncentrujemy się na takich trzech obszarach: rozwoju oprogramowania w sektorze energetycznym, świadczeniu usług telemedycznych opartych na gromadzeniu danych telemetrycznych i AI w sektorze opieki zdrowotnej, a także sprzedaży urządzeń z tym związanych oraz na wdrażaniu algorytmów optymalizacyjnych i rozwiązań opartych na AI w sektorze logistycznym, mających na celu skrócenie i optymalizację czasu transportu produktów przemysłowych koleją. Aktywnie przygotowujemy projekty we wszystkich trzech obszarach i jesteśmy przekonani, że już wkrótce przyniosą one kolejne sukcesy dla iSRV Zrt, a tym samym również dla Grupy Polaris IT Group SA” – podsumowano aktualne cele operacyjne i perspektywy biznesowe Grupy Polaris IT Group SA.

O Polaris IT Group SA:
Polaris IT Group SA działa jako dostawca usług IT i firma konsultingowa w obszarze technologii informatycznych.

W lipcu 2020 roku utworzono Grupę Kapitałową Polaris IT Group SA, gdy Polaris IT Group SA objęło 100% udziałów w kapitale zakładowym IAI (Industrial Artificial Intelligence Kft.), która to spółka posiada 100% akcji innego węgierskiego podmiotu ISRV Zrt. W chwili obecnej IAI nie prowadzi działalności generującej przychody ze sprzedaży, natomiast ISRV jest spółką prowadzącą działalność operacyjną na największą skalę w ramach Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA.

Główne linie biznesowe Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA to sztuczna inteligencja oraz rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Polaris IT Group SA jest spółką notowaną na warszawskim rynku akcji NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.