RelacjeRynku

Grupa POLARIS IT GROUP notuje w II kw. 2023 r. przychód 7,3 mln

Long
NEWCONNECT:PIT   POLARIS IT GROUP
Grupa Polaris IT Group notuje w II kw. 2023 r. ponad 7,3 mln zł przychodów i 575 tys. zł zysku netto

Jak poinformowała Polaris IT Group SA, spółka informatyczna notowana na rynku giełdowym NewConnect, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA wyniosły na koniec drugiego kwartału tego roku 9.733.102,69 zł, natomiast skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 575.880,87 zł. Warto zaznaczyć, że skonsolidowany zysk ze sprzedaży wyniósł w raportowanym okresie 383.458,08 zł i wzrósł o 163% w ujęciu rok do roku. Jak podkreślono w początkowej części komentarza wynikowego, biorąc pod uwagę wciąż trudne otoczenie rynkowe, osiągnięte wyniki pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne kwartały bieżącego roku.

„W 2023 roku sytuacja gospodarcza na Węgrzech jest niezwykle trudna, co wpływa na działalność naszej firmy zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Nasza spółka zależna iSRV posiada dwie istotne umowy konsorcjum (z firmami T-Systems i 4iG), z którymi wiążemy duże nadzieje, jednak widzimy, że projekty te mogą zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy Węgry i UE dojdą do porozumienia, a Węgry otrzymają do dyspozycji środki, na których opierają się te projekty” – przybliżono aktualne uwarunkowania gospodarcze i ich faktyczny wpływ na perspektywy biznesowe Grupy Polaris IT Group SA.

„Jak podkreśliliśmy w naszym rocznym raporcie za rok 2022 oraz po pierwszym kwartale 2023, stale poszukujemy obszarów, które oferują możliwość rentownego działania firmy nawet w obecnej sytuacji” – czytamy dalej.

„Pracujemy nad rozwojem oprogramowania oraz przygotowaniem usług, a wyniki tych prac zostaną wykorzystywane w sektorze energetycznym, w związku ze specjalnym przemysłowym rozwiązaniem do magazynowania energii” – podkreślono jedną z kluczowych aktywności biznesowych Grupy Polaris IT Group SA w drugim kwartale tego roku.

„Przygotowujemy działania związane z rozwojem i eksploatacją systemu logistycznego, opartego na sztucznej inteligencji, do transportu surowców przemysłowych koleją” – zwrócono uwagę także na inny obszar działalności operacyjnej.

„W ostatnich tygodniach założyliśmy węgierską spółkę o nazwie QuantaNex Kft, będącą w 100% własnością Polaris IT Group SA. Firma ta będzie partnerem sprzedaży innowacyjnego rozwiązania VR w Europie Środkowej. Obecnie projekt jest w fazie negocjacji umowy. Dzięki temu rozwiązaniu możemy zaspokoić potrzeby klientów B2C, B2B i B2G w zakresie rozrywki, edukacji i prezentacji” – poinformowano po raz pierwszy o budowie całkowicie nowych kompetencji Grupy Polaris IT Group SA w zakresie innowacyjnych rozwiązań VR.

„Polaris IT Group SA niedawno zdecydowała się na pozyskanie kapitału, w ramach którego w prywatnej emisji zostanie wyemitowanych 2.750.000 akcji po cenie 1,50 zł za akcję, dla jednego inwestora. Środki uzyskane z tej emisji zostaną w dużej mierze przeznaczone na prace rozwojowe prowadzone przez iSRV Zrt” – raz jeszcze powrócono do kwestii pozyskanego w ostatnim czasie znaczącego finansowania na rzecz Grupy Polaris IT Group SA.

O Polaris IT Group SA:
Polaris IT Group SA działa jako dostawca usług IT i firma konsultingowa w obszarze technologii informatycznych.

W lipcu 2020 roku utworzono Grupę Kapitałową Polaris IT Group SA, gdy Polaris IT Group SA objęło 100% udziałów w kapitale zakładowym IAI (Industrial Artificial Intelligence Kft.), która to spółka posiada 100% akcji innego węgierskiego podmiotu ISRV Zrt. W chwili obecnej IAI nie prowadzi działalności generującej przychody ze sprzedaży, natomiast ISRV jest spółką prowadzącą działalność operacyjną na największą skalę w ramach Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA.

Główne linie biznesowe Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA to sztuczna inteligencja oraz rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Polaris IT Group SA jest spółką notowaną na warszawskim rynku akcji NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.