RelacjeRynku

Prefa Group S.A. nabywa udziały Osiedle Plewianka Sp. z o.o.

NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
Prefa Group nabywa udziały Osiedle Plewianka Sp. z o. o. realizującej dużą inwestycję w technologii prefabrykowanej o wartości ok. 67 mln zł netto

W dniu 22 września 2021 r. pomiędzy Prefa Group S.A. a firmą Polska Grupa Projektowo-Budowlana Sp. z o.o. została zawarta umowa zakupu 95 udziałów spółki Osiedle Plewianka Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 4.750,00 zł, stanowiących 95% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 95% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Cena zakupu przedmiotowych udziałów równa jest ich łącznej wartości nominalnej tj. 4.750,00 zł, a termin płatności został ustalony na 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy – informuje Zarząd Prefa Group S.A. w raporcie bieżącym.

Jednocześnie tego samego dnia została zawarta druga umowa zakupu udziałów spółki Osiedle Plewianka Sp. z o.o., której stronami byli Pan Jakub Suchanek – Prezes Zarządu Prefa Group S.A. oraz Projbud Deweloper Sp. z o.o. Na skutek przedmiotowej umowy Projbud Deweloper Sp. z o.o. dokonała zakupu 5 udziałów spółki Osiedle Plewianka Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł, stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 5% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Cena zakupu przedmiotowych udziałów równa jest ich łącznej wartości nominalnej tj. 250,00 zł, a termin płatności został ustalony na 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy – czytamy dalej w komunikacie Emitenta.

Osiedle Plewianka Sp. z o.o. realizuje inwestycję w Plewiskach, bezpośrednio sąsiadujących z miastem Poznań, której przedmiotem jest wybudowanie 201 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali usługowych – dowiadujemy się z treści informacji.

Aktualnie trwa realizacja I etapu, w którym wybudowane zostaną 3 budynki mieszkalne wielorodzinne, składające się z 62 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 2.956,60 m2. Zgodnie z aktualnym stanem zaawansowania budynek nr 3 jest w stanie surowym zamkniętym z wykonaną elewacją, budynek nr 2 jest w stanie surowym zamkniętym (trwają prace ociepleniowe), natomiast w budynku nr 1 wykonana została konstrukcja pierwszej kondygnacji – podano w raporcie bieżącym.
Na mocy zawartej umowy o generalne wykonawstwo ze spółką Prefa Construction Sp. z o.o., wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., całkowity koszt wykonania 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z I etapu wyniesie 10.603.941,00 zł netto, a planowany termin zakończenia budowy I etapu przypada na I kwartał 2023 r. – zawiadamia Prefa Group S.A.

W zakresie trwającej przedsprzedaży lokali, zawarte zostały dotychczas 33 umowy rezerwacyjne, co przekłada się na przedsprzedaż na poziomie ponad 50%. W związku z pozytywną weryfikacją przez bank wniosku o założenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, w ostatnim tygodniu września planowane jest zawarcie umowy, która umożliwi rozpoczęcie procedury zawierania przedwstępnych umów sprzedaży w formie aktów notarialnych, tj. umów deweloperskich – odnotowano w raporcie Spółki.
Ponadto w II etapie, wybudowanych zostanie kolejnych 5 budynków, składających się z 139 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 6874,67 m2 oraz 5 lokali usługowych (w parterze) o łącznej powierzchni użytkowej 283,45 m2. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla II etapu. Zakładany termin rozpoczęcia budowy to IV kwartał br., natomiast zakończenia IV kwartał 2023 r. – kontynuuje Emitent.

Planowany przychód ze sprzedaży wszystkich lokali z I i II etapu to 66.754.680,00 zł netto – czytamy w uzupełnieniu.

Przesłanką do zakupu udziałów przez Prefa Group S.A. jest kontynuacja koncepcji konsolidacji przestrzeni projektowo - budowlano - deweloperskiej wokół Prefa Group S.A., jako podmiotu nadrzędnego, a jednocześnie kontrolującego również spółkę produkującą materiały budowlane tj. Prefa-Bud Sp. z o. o. oraz spółkę Prefa-Studio Sp. z o. o., która wykonuje prace projektowe na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., jak również podmiotów zewnętrznych. W związku z nabyciem przez Prefa Group S.A. większościowego udziału w spółce Osiedle Plewianka Sp. z o.o. przedmiotowa firma uzyskała status spółki zależnej od Prefa Group S.A. i włączona została do struktur Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. – podkreśla na koniec Zarząd Spółki w uzasadnieniu do dokonanej transakcji.

---
Prefa Group S.A. jest producentem prefabrykowanych materiałów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego. Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.


Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.