RelacjeRynku

NTT System – stabilność wobec konsolidacji rynku

Long
GPW:NTT   NTTSYSTEM
Profil spółki
NTT System S.A. (NTT) – przedstawiciel branży IT, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu sektorowego WIG-Informatyka.

NTT System S.A. zajmuje się produkcją i dystrybucją sprzętu komputerowego. Specjalizuje się w produkcji komputerów stacjonarnych (desktop), komputerów przenośnych (notebook) oraz serwerów. Zajmuje się także dystrybucją akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych.

NTT System S.A. jest jednostka dominująca wobec Grupy Kapitałowej NTT System S.A., która osiąga przychody z tytułu prowadzonej działalności zarówno od klientów zewnętrznych w Polsce (95,7%), jak i od klientów z krajów członkowskich UE (4,8%) oraz krajów trzecich (0,5%).

Wykres i sytuacja techniczna
Od początku 2021 r. kurs porusza się w przedziale pomiędzy 4,50 zł a 7,50 zł, co widać wyraźnie na wykresie tygodniowym. Obecna cena akcji kształtuje się w okolicy wsparcia, wynikającego z profilu wolumenu na ok. 5,00 zł. Brak utrzymania tego poziomu skutkować może ponownym retestem minimów rocznych w pobliżu 4,50 zł, z kolei jego obrona powinna pozwolić z czasem na podjęcie próby sforsowania najbliższego oporu na 6,70 zł. Oscylatory schłodzone, dają podstawę do odreagowania blisko trzymiesięcznych spadków.

Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym przychody netto ze sprzedaży Grupy NTT System w latach 2014-2018 systematycznie malały z poziomu ok. 725 mln zł do ok. 385 mln zł, by od roku 2019 odwrócić dotychczasową negatywną tendencję i rozpocząć systematyczny wzrost, zbliżając się do skonsolidowanego poziomu w okolicy 800 mln zł na koniec 2020 roku.

Roczny poziom zysku netto Grupy NTT System ukształtował się w latach 2018-2019 w okolicy 4,5 mln zł, natomiast rok 2020 Grupa zakończyła wynikiem ponad 8,5 mln zł czystego zysku, oznaczającą każdorazowo marżę wyniku netto na poziomie ok. 1%.

W ujęciu kwartalnym widać pewną prawidłowość okresową – każdy kolejny kwartał roku jest lepszy od poprzedniego, a kulminacja wynikowa ma miejsce w ostatnich trzech miesiącach.

Warto podkreślić, że w opublikowanych w poniedziałek wynikach za trzeci kwartał 2021 r. Grupa nie tylko utrzymała tendencję wzrostową, widoczną od początku bieżącego roku i wzrost rok do roku, lecz sam poziom osiągniętej sprzedaży w kwocie ponad 281,5 mln zł jest tylko nieznacznie niższy niż wykazany za ostatni kwartał 2020 roku. Daje to naprawdę dobrą perspektywę wynikową w odniesieniu do trwającej już końcówki 2021 roku. Z kolei całkowity zysk netto za trzeci kwartał 2021 roku jest bardzo zbliżony do osiągniętego na koniec poprzedniego kwartału i wynosi 4,08 mln zł.

Wartość zysku netto przypadającego na jedną akcję (EPS) utrzymuje się na stałym kwartalnym poziomie w okolicy 0,30 zł, co oznacza narastająco od początku bieżącego roku poziom 0,92 zł (dla porównania na koniec 2020 roku wartość zysku netto na jedną akcję wyniosła 0,63 zł).

Szanse i zagrożenia
Z pewnością obecne uwarunkowania rynkowe całościowo sprzyjają Grupie NTT System. Od końcówki pierwszego kwartału poprzedniego roku pandemia znacząco przełożyła się na zwiększenie sprzedaży Grupy, generując w pierwszej kolejności wysoki wzrost popytu na sprzęt IT i oprogramowanie, lecz także umacniając widoczne już od dłuższego czasu silne tendencje w obszarze cyfryzacji społeczeństwa i administracji publicznej. W sposób naturalny można przyjąć, że trwający właśnie ostatni kwartał 2021 roku także jednoznacznie przemawia na korzyść Grupy, nie tylko ze względu na nasilenie sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie, lecz także mając na uwadze zwyczajowo najlepszy wynikowo okres roku.

Potencjalne zagrożenia, mogące skutkować spowolnieniem przyszłej dynamiki wzrostów przychodów i zysków Grupy, to przede wszystkim ewentualne krótkoterminowe zachwianie łańcucha dostaw podzespołów i części komputerowych. Jednakże na tym polu Grupa stara się zabezpieczyć swoją ciągłość operacyjną posiadając przynajmniej dwóch konkurujących ze sobą dostawców w każdej grupie towarowej, co pozwala także na uzyskanie atrakcyjnych warunków cenowych. Warto także wspomnieć, że Grupa stara się w pewnym stopniu zabezpieczyć przed globalnymi wzrostami cen podzespołów i części komputerowych dokonując większych zakupów u swoich dostawców i utrzymując odpowiedni poziom zapasów, gwarantując sobie jednocześnie przyszłą cenę kolejnych zamówień w przypadku ewentualnego, aczkolwiek bardzo wątpliwego rynkowo, spadku cen sprzętu IT.

Innym dostrzegalnym ryzykiem jest przyśpieszająca konsolidacja całego sektora IT, polegająca na przejęciach wyspecjalizowanych mniejszych podmiotów informatycznych przez większe firmy z branży – szczególnie w sektorze MŚP. Należałoby się zastanowić nad realnymi możliwościami NTT System w tym obszarze, gdyż sytuacja rynkowa prowadzi do szybkiego i widocznego umocnienia największych krajowych i światowych graczy, jednocześnie osłabiając tych mniejszych i ograniczając im realne szanse rozwojowe.

Aktualna wycena
Obecna wycena rynkowa NTT System S.A. wynosi raptem ok. 69 mln zł, co plasuje spółkę w ogonie drugiej dziesiątku podmiotów wchodzących w skład indeksu WIG-Informatyka. Jednocześnie wskaźnik C/Z (5,40) jest czwartą najatrakcyjniejszą wyceną we wspomnianym gronie spółek sektora IT. Co więcej w chwili obecnej akcje NTT System S.A. notowane są na rynku giełdowym z dyskontem cenowym na poziomie ok. 56% wobec wartości księgowej. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich 9 lat spółka tylko dwukrotnie nie wypłaciła swoim akcjonariuszom dywidendy, choć należy zaznaczyć że jej aktualna stopa dość znacząco odbiega od tej z lat poprzednich.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.