RelacjeRynku

Mirbud – biznes na dynamicznej ścieżce rozwoju

Long
GPW:MRB   MIRBUD
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Mirbud (MRB)– przedstawiciel sektora budownictwa, notowany na głównym rynku GPW i wchodzący w skład indeksu sWIG80.

Kurs spółki aktualnie znajduje się w bardzo ciekawym technicznie miejscu. Ostatnie dwie sesje sierpniowe, którym towarzyszył spadek kursu (realizacja zysków pod wyniki za I półrocze 2021 r.) poparty wyraźnie zwiększonym wolumenem i przebicie w dół kolejno średniej MA100 oraz MA50 spowodowały szybką korektę kursu i przejście w obecną fazę konsolidacji. Aktualnie właśnie poruszamy się w trendzie bocznym, którego poziom jest dodatkowo mocnym wsparciem wynikającym zarówno z profilu wolumenu, jak również średniej MA200. Utrzymanie tego poziomu jest kluczowe, a dopiero pokonanie naturalnych oporów w postaci MA50 oraz MA100 pozwoli spółce ponownie wrócić na dalszy tor wzrostowy.

Profil spółki
Mirbud S.A. jest jednostką dominującą wobec Grupy Kapitałowej Mirbud oraz spółką budowlaną z niespełna 25-letnim doświadczeniem w branży, popartym realizacją kilkuset zaawansowanych projektów inwestycyjnych. Specjalizacją Grupy Mirbud jest generalne wykonawstwo lub generalna realizacja prac w zakresie budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej, inżynieryjno-drogowego oraz mieszkaniowego.

Grupa Kapitałowa Mirbud prowadzi działalność operacyjną w ramach kilku segmentów. Najważniejszym z nich jest segment budowlano-montażowy oraz segment deweloperski, które pozwoliły Grupie zrealizować łącznie w pierwszym półroczu 2021 r. ok. 96% ogółu sprzedaży. Innymi obszarami działalności Grupy są: segment najmu nieruchomości inwestycyjnych, segment wystawowo-targowy oraz segment pozostały. W celu prowadzenia działalności biznesowej w odniesieniu do każdego z wymienionych segmentów zostały wyodrębnione w Grupie Mirbud właściwe spółki zależne. Pod względem geograficznym Grupa Kapitałowa generuje całość swoich przychodów na poziomie krajowym.

Analiza wynikowa
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Mirbud, w ujęciu rocznym, utrzymują stały poziom w przedziale ok. 1-1,2 mld zł. Jednocześnie rosną one szybciej niż zyski Grupy, co oznacza szybko rosnącą marżę zysku netto, która na koniec 2020 r. wyniosła 4,68% i była ponad dwukrotnie wyższa niż jeszcze dwa lata wcześniej.

Analizując strukturę rocznych przepływów pieniężnych na poziomie operacyjnym, inwestycyjnym oraz finansowym można dostrzec, że Grupa stara się racjonalnie reinwestować wypracowane środki. Czyni to w taki sposób, aby wykorzystać lepszy finansowo okres na zwiększenie inwestycji, lecz również na równoległą spłatę zadłużenia własnego. Na koniec 2020 r. relacja długu do aktywów kształtowała się na poziomie 70% i nie odbiegała istotnie od wartości lat ubiegłych.

W ujęciu kwartalnym przychodów ze sprzedaży Grupy Mirbud r/r widać wyraźne wzrosty każdego segmentu prowadzonej działalności poza segmentem wystawowo-targowym. Warto podkreślić fakt, że w kluczowych obszarach operacyjnych Grupy wzrosty r/r są bardzo znaczące. W segmencie budowlano-montażowym przychody ze sprzedaży wyniosły 810,052 mln zł (wzrost o 92% r/r), natomiast w segmencie deweloperskim Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 64,040 mln zł (wzrost o 79% r/r). Dodatkowo segment pozostały pozwolił wypracować przychody ze sprzedaży w kwocie 18,660 mln zł, co oznacza niespotykany wzrost r/r na poziomie 2745%.

Jednocześnie, także w ujęciu kwartalnym, wyniki finansowe wygenerowane przez Grupę Mirbud r/r również notują znaczący wzrost wartości na kilku kluczowych poziomach. Na poziomie zysku brutto na sprzedaży Grupa osiągnęła poziom 89,229 mln zł (wzrost o 113% r/r), na poziomie EBIT udało się uzyskać poziom 73,104 mln zł (wzrost o 236% r/r), z kolei sam zysk netto wyniósł 49,728 mln zł w stosunku do 10,699 mln zł rok wcześniej (wzrost o 365% r/r). Oczywiście należy uwzględnić specyfikę zeszłorocznej niskiej bazy wynikowej, lecz dynamika wzrostu w pierwszym kwartale br. w stosunku do analogicznego w 2020 r. jest z pewnością czynnikiem bardzo pozytywnym.

Szanse i ryzyka
Wydaje się, że szanse Grupy Mirbud na dalszy rozwój biznesu znacząco przewyższają obecnie ryzyka związane z prowadzoną działalnością operacyjną. Widać wyraźnie, że Grupa efektywnie wykorzystuje sprzyjającą koniunkturę na rynku nieruchomości, o czym dobitnie świadczy podpisywanie kolejnych znaczących kontraktów budowlanych m.in. w zakresie przetargu Skarbu Państwa na budowę Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (wartość ok. 75 mln zł brutto) oraz na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gostynia (umowa z GDDKiA o wartości ok. 250 mln zł brutto). Również na poziomie działalności deweloperskiej Grupa Mirbud, poprzez swoją spółkę zależną JHM Development, mocno napiera do przodu i notuje dużą liczbę sprzedanych lokali oraz wzrostu rentowności sprzedaży.

Pewnym czynnikiem ryzyka może być oczywiście potencjalny jesienny nawrót pandemii, który może istotnie opóźnić łańcuch dostaw niezbędnych surowców i materiałów oraz wpłynąć na terminowość realizowanych prac budowlanych w Grupie Mirbud. Z drugiej strony warto pamiętać, że w sektorze nieruchomości obowiązuje pewna sezonowość i większość prac jest prowadzona w cyklu marzec-listopad, co oznacza że powoli zbliżamy się już do realizacji tegorocznego planu. Jednakże w ramach wspomnianego ryzyka większym zagrożeniem wydaje się być ewentualny przestój w pracy administracji publicznej, co z pewnością przełożyłoby się na opóźnienia procedur przetargowych, a to w efekcie na zahamowanie budowy portfela zamówień dla całej Grupy.

Warto także wspomnieć o innym potencjalnym czynniku ryzyka, którym jest możliwe podwyższenie stóp procentowych. Miałoby to wpływ na znaczący wzrost kosztów obsługi zadłużenia kredytowego Grupy Mirbud, jak również na wyższy koszt uzyskania finansowania zewnętrznego w ramach nowych emisji obligacji korporacyjnych. Oczywiście taki scenariusz nie pozostałby także bez wpływu na klientów indywidualnych Grupy Mirbud czyli finalnych nabywców nieruchomości mieszkalnych, którzy mniej chętnie zaciągaliby własne zobowiązania kredytowe, co w konsekwencji wpłynęłoby na wymierne zmniejszenie popytu mieszkaniowego na całym rynku.

Podsumowanie
Aktualna wycena giełdowa spółki Mirbud wydaje się relatywnie niska, co nie wyklucza jednak w krótkim terminie jeszcze atrakcyjniejszej rynkowo wyceny, szczególnie biorąc pod uwagę istotny aktualnie moment techniczny na kursie spółki. Patrząc jednak na indeks WIG-Budownictwo i wchodzące w jego skład spółki sektorowe widać wyraźnie, że wskaźnikowo Mirbud plasuje się na samym szczycie pod względem niskiej wartości wskaźnika C/Z oraz w ścisłej czołówce spółek uwzględniając niską wartość wskaźnika C/WK. Daje to podstawy fundamentalne do rozpatrywania spółki w kontekście dalszych wzrostów długoterminowych.

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.