RelacjeRynku

Mo-BRUK – z nurtem biznesu na fali EKO trendu

Long
GPW:MBR   MOBRUK
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Mo-BRUK S.A. (MBR) – przedstawiciel branży Recykling, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu sWIG80.

Spoglądając na notowania techniczne kursu Mo-BRUK warto cofnąć się do sesji 6 października. Tego dnia przed rozpoczęciem handlu opublikowano raport bieżący, w którym przekazano informację, że znaczący akcjonariusz spółki tj. Value FIZ rozpoczął proces przyśpieszonej budowy księgi popytu na posiadane przez siebie akcje Mo-BRUK S.A. na poziomie 395 000 akcji, stanowiących 11,24% w kapitale zakładowym. Przełożyło się to na znaczący spadek notowań spółki, które na koniec dnia traciły na wartości ok. 6%. Jednakże spadek kursu, na wysokim volumenie, spowodował pojawienie się strony popytowej pomiędzy 335 zł a 353 zł, co jest widoczne po długim knocie dolnym świecy dziennej. Kolejna sesja spowodowała z kolei duży wzrost notowań, którego impulsem była informacja o zakończonej już przyśpieszonej budowie księgi popytu przez Value FIZ, co ponownie przełożyło się na duże obroty dzienne, lecz tym razem spowodowało wzrost notowań, a w efekcie powrót kursu na dotychczasowy poziom w okolice 365 zł, stanowiący aktualnie mocne wsparcie techniczne wynikające z profilu wolumenu. Wczorajsza sesja notowań Mo-BRUK (12 listopada) otworzyła się luką wzrostową o wartości 3 zł na poziomie 370 zł, a w trakcie sesji doszło także do pokonania dotychczasowego oporu z 24 sierpnia na poziomie 381 zł (kolejny opór to poziom 395 zł z 14 maja). Co istotne zamknięcie piątkowej sesji miało miejsce na poziomie 383 zł, czyli powyżej dotychczasowego oporu, co pokazuje siłę byków i dalszy długoterminowy potencjał wzrostowy.

Profil spółki
Mo-BRUK realizuje działalność związaną̨ z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, obejmującą: składowanie, utylizację i recykling.

Działalność spółki koncentruje się na czterech powiązanych ze sobą obszarach, którymi są: utylizacja odpadów, paliwa alternatywne, nawierzchnie betonowe oraz pozostała działalność wspierająca.

Mo-BRUK S.A. posiada obecnie siedem oddziałów oraz jedną spółkę zależną, której przedmiotem działalności jest termiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i medycznych.

Przy siedzibie głównej zlokalizowany jest Zakład Odzysku Odpadów oraz Zakład Budowy Nawierzchni Betonowych. Spółka posiada także m.in. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, w ramach którego funkcjonuje spalarnia odpadów przemysłowych oraz stację paliw i stacje diagnostyczną.

Obecnie największym akcjonariuszem spółki jest Ginger Capital Sp. z o.o., posiadający 35,01% udziału w kapitale zakładowym, dodatkowo znaczącymi akcjonariuszami Mo-BRUK są obecnie również dwa fundusze emerytalne, posiadające udział w kapitale zakładowym na zbliżonym poziomie ok. 7%.

Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym obserwujemy stały wzrost przychodów Grupy Mo-BRUK z poziomu 65 mln zł w 2017 r. do poziomu ponad 178 mln zł w 2020 r. Jednocześnie, we wspomnianym okresie, Grupa notowała regularny wzrost osiąganych zysków z ok. 7 mln zł do ponad 78 mln zł. Spoglądając na marżę wyniku netto możemy ponadto zauważyć, że zysk netto podąża za szybko rosnącymi przychodami Grupy w jeszcze szybszym tempie z poziomu 10,5% w 2017 r. do poziomu ok. 45% w 2020 r.

Co równie istotne, pomimo rosnących rokrocznie aktywów Grupy, maleje wskaźnik relacji % długu do aktywów, który z poziomu niespełna 29% w 2017 r. spadł do poziomu lekko ponad 13% na koniec 2020 r. Jednocześnie Grupa charakteryzuje się zdrowymi i dość stabilnymi rok do roku przepływami pieniężnymi na każdym poziomie prowadzonej działalności tj. operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej.

W ujęciu kwartalnym trudno dostrzec jakąkolwiek większą sezonowość działalności, choć należy wspomnieć o wyraźnym wzroście generowanej sprzedaży i osiąganych zysków począwszy od trzeciego kwartału 2020 r. Oznacza to, że Grupa dość szybko poradziła sobie ze spowolnieniem gospodarki po wybuchu pandemii pod koniec pierwszego kwartału 2020 r.

Pierwszy kwartał 2021 r. pozwolił Grupie wygenerować sprzedaż na poziomie 60,41 mln zł (wobec 38,36 mln zł rok wcześniej), drugi kwartał 71,10 mln zł (wobec 33,33 mln zł rok wcześniej), a trzeci kwartał 67,15 mln zł (wobec 50,90 mln zł rok wcześniej). Rosną także kwartale zyski Grupy, które kształtowały się odpowiednio w pierwszym kwartale na poziomie 28 mln zł (wobec 15,76 mln zł rok wcześniej), drugim kwartale 27,76 mln zł (wobec 10,70 mln zł rok wcześniej), a w trzecim kwartale 30,75 mln zł (wobec 26,49 mln zł rok wcześniej).

Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. sam zysk na jedną akcję (wskaźnik EPS) wzrósł do poziomu 24,63 zł wobec 14,82 zł za analogiczny okres rok wcześniej.

Szanse i ryzyka
Mo-BRUK niewątpliwie jest podmiotem dynamicznym, który stale rozwija skalę prowadzonej działalności, jak również rentowność swojego biznesu. Dobre wyniki finansowe przekładają się z kolei na nowe możliwości rozwoju, już nie tylko na drodze wzrostu organicznego, lecz również poprzez potencjalne akwizycje rynkowe. Należy wspomnieć, że spółka podjęła już konkretne rozmowy z przedstawicielami rozważanych celów inwestycyjnych, które spełniają określone warunki brzegowe (poziom przychodów w przedziale 15-50 mln zł oraz poziom EBITDA na poziomie 5-15 mln zł). Warto także dodać, że Grupa Mo-BRUK posiada określone możliwości finansowania przyszłej transakcji kapitałowej, gdyż zgromadzone środki pieniężne na koniec września 2021 r. wyniosły ponad 73 mln zł w gotówce, co przy wspomnianych wcześniej zdrowych przepływach pieniężnych oraz wiarygodności na rynku dłużnym, daje duże możliwości obsługi planowanego procesu.

W zakresie bieżącej działalności Mo-BRUK regularnie pozyskuje nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, którzy zapewniają stabilny strumień odpadów. Niemniej wydaje się, że naprawdę realnym długoterminowym czynnikiem wzrostowym jest obecnie dalsze efektywne zagospodarowanie popytu rynkowego w obszarze tzw. „bomb ekologicznych”. Według ostatnich dostępnych danych spółka w ramach dwunastu lokalizacji zakontraktowała 12,6 tys. ton nielegalnie składowych odpadów za kwotę przeszło 80 mln zł. Należy pamiętać, że problem nielegalnych wysypisk śmieci jest w Polsce prawdziwą plagą, która będzie prawdopodobnie narastać, a to z kolei otwiera duże możliwości rynkowe przed wyspecjalizowanymi podmiotami o odpowiednio wysokich mocach przerobowych, takimi jak choćby Mo-BRUK.

Jednocześnie elementem wspierającym dalszy rozwój spółki i Grupy Mo-BRUK jest ponadto wzrost cen i opłat za przetwarzanie odpadów, które przekładają się osiąganie coraz wyższej rentowności sprzedaży netto. Całościowo właśnie połączenie obiektywnych czynników rynkowych z obserwowanym od dłuższego czasu naturalnym kierunkiem EKO stawia dalsze perspektywy rozwojowe Grupy Mo-BRUK w bardzo pozytywnej pozycji.

Podsumowanie
Obecna kapitalizacja rynkowa Mo-BRUK na poziomie 1,345 mld zł plasuje spółkę na 10. pozycji indeksu sWIG80. Jednocześnie wskaźnik C/Z (12,00) stawia Mo-BRUK w połowie stawki wspomnianego indeksu. Mo-BRUK jest przy tym spółką dywidendową, wypłacającą z roku na rok coraz wyższe kwoty dywidend (stopa dywidendy za 2020 r. wyniosła 6,01%), co całościowo czyni ze spółki potencjalnie atrakcyjny cel inwestycyjny w horyzoncie długoterminowym. Warto także wspomnieć o pojawiających się co jakiś czas rekomendacjach analityków dotyczących akcji Mo-BRUK. Jedną z nich jest raport BM mBank sprzed nieco ponad dwóch miesięcy, w którym podniesiona została cena docelowa akcji do poziomu 397,63 zł czyli o 4,75% w stosunku do poprzednio ogłoszonej rekomendacji.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.