RelacjeRynku

Grupa LUKARDI notuje w IV kw. 22 rekordowe przychody 12,2 mln zł

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Grupa Lukardi notuje w IV kw. 2022 r. rekordowe przychody blisko 12,2 mln zł i wzrost o 32% r/r

Czwarty kwartał 2022 roku był okresem kontynuacji dynamicznego wzrostu Grupy Kapitałowej Lukardi S.A. oraz dalszego poszerzania skali prowadzonej działalności. W opublikowanym raporcie za czwarty kwartał ubiegłego roku Grupa Lukardi wykazała rekordowe w swojej historii przychody ze sprzedaży na poziomie 12.191.887,03 zł wobec 9.227.600,55 zł rok wcześniej, oznaczające wzrost o 32% w ujęciu rok do roku. Jednocześnie skonsolidowany poziom przychodów Grupy Lukardi za pełne dwanaście miesięcy 2022 roku wyniósł 42.308.259,11 zł wobec 20.063.445,77 zł w roku 2021, co daje wzrost o 110% r/r.

Na poziomie jednostkowym Lukardi S.A. przychody ze sprzedaży w ostatnim kwartale poprzedniego roku osiągnęły wysokość 4.437.049,81 zł wobec 1.178.186,26 zł w analogicznym okresie rok wcześniej, oznaczające poprawę wynikową o 36% w skali roku. Narastająco w całym 2022 roku sprzedaż spółki ukształtowała się na poziomie 18.426.733,29 zł przy 7.460.923,54 zł w roku 2021, co pokazuje wzrost o 68%.

„Nadmienić należy, że wpływ na niższe przychody mają mniejsza niż zakładana sprzedaż licencji oprogramowania, która jak dotąd była domeną kontraktów zawieranych w ostatnich kwartałach roku oraz wydarzenia projektowe skutkujące przesunięciem realizacji i rozliczenia prac wdrożeniowych. W spółkach zależnych odnotowano wzrost przychodów względem poprzedniego kwartału, co sumarycznie przekłada się na wzrost przychodów całej Grupie Kapitałowej” – czytamy na wstępie komentarza wynikowego za ostatni kwartał 2022 roku.

W ocenie Zarządu Lukardi S.A. należy podkreślić zadowalający poziom rentowności mierzony EBITDA całej Grupy Lukardi w czwartym kwartale 2022 roku, na którą jednak wpływ miała konieczność zawiązania kilku kluczowych rezerw na przyszłe zobowiązania, związanych m.in. z kosztami projektów realizowanych w kolejnych okresach, premiami dla zespołów projektowych i sprzedażowych, jak również w zakresie przygotowania i badań sprawozdań finansowych.

Jak dowiadujemy się z dalszej części raportu skonsolidowana EBITDA, liczona jako wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja + odpis aktualizacyjny wartości firmy, Grupy Lukardi w całym 2022 roku osiągnęła poziom 1.575.472 zł, natomiast w zakresie jednostkowym spółki Lukardi wyniosła ona 1.034.660 zł.

„Emitent jak i spółki w Grupie Kapitałowej osiągnęły poziom przychodów na dotąd nieosiąganym poziomie, co w kontekście pozytywnych wyników pozwala dobrze ocenić perspektywy. Poczynione odpisy oraz nakłady związane z optymalizacją i projektami wewnętrznymi istotnie wpływają na prezentowaną rentowność Grupy, jednak są niezbędne dla jakości procesów zarządzania i transparentności spółek w przyszłości” – podsumowuje istotne kwestie wynikowe za czwarty kwartał ubiegłego roku Zarząd Lukardi S.A.

„W IV kwartale 2022 roku zakontraktowano kilka istotnych zleceń jakie będą miały wpływ na kondycję operacyjną w obrębie poszczególnych spółek o czym informowano odrębnymi raportami” – zaakcentowano na wstępie komentarza operacyjnego.

„Lukardi S.A. dokonało szeregu odnowień kontraktów z dotychczasowymi klientami spółki oraz pozyskano nowy kontrakt w PLL LOT S.A. dotyczący realizacji prac projektowych związanych z wykorzystaniem narzędzi SAP/OpenText dla automatyzacji procesów biznesowych w sferze finansów i rachunkowości” – wskazano na aktywność biznesową spółki IT notowanej na rynku giełdowym NewConnect.

„Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. pozyskała zlecenie od lidera sektora eCommerce na realizację prac w ramach umowy ramowej w zakresie technologii SAP” – odnotowano także pozostałe ważne działania podejmowane przez inny ważny podmiot Grupy Lukardi.

„SI-eCommerce Sp. z o.o. w czwartym kwartale realizowało przyjętą strategię rozwoju produktów i usług. Tak jak spółka informowała w raportach giełdowych, był to bardzo dobry kwartał ze względu na podpisane kontrakty, które pozwalają z optymizmem patrzeć na najbliższe lata” – podkreślono w odniesieniu do kluczowej spółki w obrębie Grupy.

„Podpisanie kolejnej umowy ze światowym liderem w branży górniczo-hutniczej na wdrożenie systemu e-commerce wraz z utrzymaniem jest uznaniem dla jakości obecnej współpracy oraz kierunkiem do dalszego rozwoju tej współpracy. W grudniu zawarto kolejną umowę z klientem z branży retail/fashion – jedną z największych firm w Europie Środkowej. Umowa dotyczy realizacji usług specjalistycznych z zakresu eCommerce – kluczowej działalności SI-eCommerce Sp. z o.o. Kolejnym klientem, który zaufał SI-eCommerce jest lider usług outsourcingowych, który zdecydował się podpisać 5 letnią umowę na dostawę i utrzymanie systemu SAP Commerce Cloud w ramach rozwiązania chmurowego - najnowocześniejszej i najczęściej wykorzystywanej platformy e-commerce dostępnej w ofercie SI-eCommerce Sp. z o.o.” – obrazowo przybliżono istotę zawartych umów przez spółkę SI-eCommerce.

„Rekruteo.com Sp. z o. o. kontynuuje wysiłki związane pozyskaniem finansowania prac badawczo-rozwojowych. Równocześnie rozpoczęto działania związane z utworzeniem dedykowanych profili rekrutacyjnych dedykowanych dla specyficznych branż, co ma zwiększyć skalę dopasowania i poprawić poziom użyteczności dla uczestników procesów rekrutacji o określonej specyfice biznesowej” – czytamy w podsumowaniu operacyjnym na poziomie poszczególnych spółek Grupy Lukardi.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.